KJV Verses Alex Alexandrinus Original text, 5th Century Codex from Alexandria, taken from BibleWorks 10


Mat 1:1 
Mat 1:2 
Mat 1:3 
Mat 1:4 
Mat 1:5 
Mat 1:6 
Mat 1:7 
Mat 1:8 
Mat 1:9 
Mat 1:10 
Mat 1:11 
Mat 1:12 
Mat 1:13 
Mat 1:14 
Mat 1:15 
Mat 1:16 
Mat 1:17 
Mat 1:18 
Mat 1:19 
Mat 1:20 
Mat 1:21 
Mat 1:22 
Mat 1:23 
Mat 1:24 
Mat 1:25 
Mat 2:1 
Mat 2:2 
Mat 2:3 
Mat 2:4 
Mat 2:5 
Mat 2:6 
Mat 2:7 
Mat 2:8 
Mat 2:9 
Mat 2:10 
Mat 2:11 
Mat 2:12 
Mat 2:13 
Mat 2:14 
Mat 2:15 
Mat 2:16 
Mat 2:17 
Mat 2:18 
Mat 2:19 
Mat 2:20 
Mat 2:21 
Mat 2:22 
Mat 2:23 
Mat 3:1 
Mat 3:2 
Mat 3:3 
Mat 3:4 
Mat 3:5 
Mat 3:6 
Mat 3:7 
Mat 3:8 
Mat 3:9 
Mat 3:10 
Mat 3:11 
Mat 3:12 
Mat 3:13 
Mat 3:14 
Mat 3:15 
Mat 3:16 
Mat 3:17 
Mat 4:1 
Mat 4:2 
Mat 4:3 
Mat 4:4 
Mat 4:5 
Mat 4:6 
Mat 4:7 
Mat 4:8 
Mat 4:9 
Mat 4:10 
Mat 4:11 
Mat 4:12 
Mat 4:13 
Mat 4:14 
Mat 4:15 
Mat 4:16 
Mat 4:17 
Mat 4:18 
Mat 4:19 
Mat 4:20 
Mat 4:21 
Mat 4:22 
Mat 4:23 
Mat 4:24 
Mat 4:25 
Mat 5:1 
Mat 5:2 
Mat 5:3 
Mat 5:4 
Mat 5:5 
Mat 5:6 
Mat 5:7 
Mat 5:8 
Mat 5:9 
Mat 5:10 
Mat 5:11 
Mat 5:12 
Mat 5:13 
Mat 5:14 
Mat 5:15 
Mat 5:16 
Mat 5:17 
Mat 5:18 
Mat 5:19 
Mat 5:20 
Mat 5:21 
Mat 5:22 
Mat 5:23 
Mat 5:24 
Mat 5:25 
Mat 5:26 
Mat 5:27 
Mat 5:28 
Mat 5:29 
Mat 5:30 
Mat 5:31 
Mat 5:32 
Mat 5:33 
Mat 5:34 
Mat 5:35 
Mat 5:36 
Mat 5:37 
Mat 5:38 
Mat 5:39 
Mat 5:40 
Mat 5:41 
Mat 5:42 
Mat 5:43 
Mat 5:44 
Mat 5:45 
Mat 5:46 
Mat 5:47 
Mat 5:48 
Mat 6:1 
Mat 6:2 
Mat 6:3 
Mat 6:4 
Mat 6:5 
Mat 6:6 
Mat 6:7 
Mat 6:8 
Mat 6:9 
Mat 6:10 
Mat 6:11 
Mat 6:12 
Mat 6:13 
Mat 6:14 
Mat 6:15 
Mat 6:16 
Mat 6:17 
Mat 6:18 
Mat 6:19 
Mat 6:20 
Mat 6:21 
Mat 6:22 
Mat 6:23 
Mat 6:24 
Mat 6:25 
Mat 6:26 
Mat 6:27 
Mat 6:28 
Mat 6:29 
Mat 6:30 
Mat 6:31 
Mat 6:32 
Mat 6:33 
Mat 6:34 
Mat 7:1 
Mat 7:2 
Mat 7:3 
Mat 7:4 
Mat 7:5 
Mat 7:6 
Mat 7:7 
Mat 7:8 
Mat 7:9 
Mat 7:10 
Mat 7:11 
Mat 7:12 
Mat 7:13 
Mat 7:14 
Mat 7:15 
Mat 7:16 
Mat 7:17 
Mat 7:18 
Mat 7:19 
Mat 7:20 
Mat 7:21 
Mat 7:22 
Mat 7:23 
Mat 7:24 
Mat 7:25 
Mat 7:26 
Mat 7:27 
Mat 7:28 
Mat 7:29 
Mat 8:1 
Mat 8:2 
Mat 8:3 
Mat 8:4 
Mat 8:5 
Mat 8:6 
Mat 8:7 
Mat 8:8 
Mat 8:9 
Mat 8:10 
Mat 8:11 
Mat 8:12 
Mat 8:13 
Mat 8:14 
Mat 8:15 
Mat 8:16 
Mat 8:17 
Mat 8:18 
Mat 8:19 
Mat 8:20 
Mat 8:21 
Mat 8:22 
Mat 8:23 
Mat 8:24 
Mat 8:25 
Mat 8:26 
Mat 8:27 
Mat 8:28 
Mat 8:29 
Mat 8:30 
Mat 8:31 
Mat 8:32 
Mat 8:33 
Mat 8:34 
Mat 9:1 
Mat 9:2 
Mat 9:3 
Mat 9:4 
Mat 9:5 
Mat 9:6 
Mat 9:7 
Mat 9:8 
Mat 9:9 
Mat 9:10 
Mat 9:11 
Mat 9:12 
Mat 9:13 
Mat 9:14 
Mat 9:15 
Mat 9:16 
Mat 9:17 
Mat 9:18 
Mat 9:19 
Mat 9:20 
Mat 9:21 
Mat 9:22 
Mat 9:23 
Mat 9:24 
Mat 9:25 
Mat 9:26 
Mat 9:27 
Mat 9:28 
Mat 9:29 
Mat 9:30 
Mat 9:31 
Mat 9:32 
Mat 9:33 
Mat 9:34 
Mat 9:35 
Mat 9:36 
Mat 9:37 
Mat 9:38 
Mat 10:1 
Mat 10:2 
Mat 10:3 
Mat 10:4 
Mat 10:5 
Mat 10:6 
Mat 10:7 
Mat 10:8 
Mat 10:9 
Mat 10:10 
Mat 10:11 
Mat 10:12 
Mat 10:13 
Mat 10:14 
Mat 10:15 
Mat 10:16 
Mat 10:17 
Mat 10:18 
Mat 10:19 
Mat 10:20 
Mat 10:21 
Mat 10:22 
Mat 10:23 
Mat 10:24 
Mat 10:25 
Mat 10:26 
Mat 10:27 
Mat 10:28 
Mat 10:29 
Mat 10:30 
Mat 10:31 
Mat 10:32 
Mat 10:33 
Mat 10:34 
Mat 10:35 
Mat 10:36 
Mat 10:37 
Mat 10:38 
Mat 10:39 
Mat 10:40 
Mat 10:41 
Mat 10:42 
Mat 11:1 
Mat 11:2 
Mat 11:3 
Mat 11:4 
Mat 11:5 
Mat 11:6 
Mat 11:7 
Mat 11:8 
Mat 11:9 
Mat 11:10 
Mat 11:11 
Mat 11:12 
Mat 11:13 
Mat 11:14 
Mat 11:15 
Mat 11:16 
Mat 11:17 
Mat 11:18 
Mat 11:19 
Mat 11:20 
Mat 11:21 
Mat 11:22 
Mat 11:23 
Mat 11:24 
Mat 11:25 
Mat 11:26 
Mat 11:27 
Mat 11:28 
Mat 11:29 
Mat 11:30 
Mat 12:1 
Mat 12:2 
Mat 12:3 
Mat 12:4 
Mat 12:5 
Mat 12:6 
Mat 12:7 
Mat 12:8 
Mat 12:9 
Mat 12:10 
Mat 12:11 
Mat 12:12 
Mat 12:13 
Mat 12:14 
Mat 12:15 
Mat 12:16 
Mat 12:17 
Mat 12:18 
Mat 12:19 
Mat 12:20 
Mat 12:21 
Mat 12:22 
Mat 12:23 
Mat 12:24 
Mat 12:25 
Mat 12:26 
Mat 12:27 
Mat 12:28 
Mat 12:29 
Mat 12:30 
Mat 12:31 
Mat 12:32 
Mat 12:33 
Mat 12:34 
Mat 12:35 
Mat 12:36 
Mat 12:37 
Mat 12:38 
Mat 12:39 
Mat 12:40 
Mat 12:41 
Mat 12:42 
Mat 12:43 
Mat 12:44 
Mat 12:45 
Mat 12:46 
Mat 12:47 
Mat 12:48 
Mat 12:49 
Mat 12:50 
Mat 13:1 
Mat 13:2 
Mat 13:3 
Mat 13:4 
Mat 13:5 
Mat 13:6 
Mat 13:7 
Mat 13:8 
Mat 13:9 
Mat 13:10 
Mat 13:11 
Mat 13:12 
Mat 13:13 
Mat 13:14 
Mat 13:15 
Mat 13:16 
Mat 13:17 
Mat 13:18 
Mat 13:19 
Mat 13:20 
Mat 13:21 
Mat 13:22 
Mat 13:23 
Mat 13:24 
Mat 13:25 
Mat 13:26 
Mat 13:27 
Mat 13:28 
Mat 13:29 
Mat 13:30 
Mat 13:31 
Mat 13:32 
Mat 13:33 
Mat 13:34 
Mat 13:35 
Mat 13:36 
Mat 13:37 
Mat 13:38 
Mat 13:39 
Mat 13:40 
Mat 13:41 
Mat 13:42 
Mat 13:43 
Mat 13:44 
Mat 13:45 
Mat 13:46 
Mat 13:47 
Mat 13:48 
Mat 13:49 
Mat 13:50 
Mat 13:51 
Mat 13:52 
Mat 13:53 
Mat 13:54 
Mat 13:55 
Mat 13:56 
Mat 13:57 
Mat 13:58 
Mat 14:1 
Mat 14:2 
Mat 14:3 
Mat 14:4 
Mat 14:5 
Mat 14:6 
Mat 14:7 
Mat 14:8 
Mat 14:9 
Mat 14:10 
Mat 14:11 
Mat 14:12 
Mat 14:13 
Mat 14:14 
Mat 14:15 
Mat 14:16 
Mat 14:17 
Mat 14:18 
Mat 14:19 
Mat 14:20 
Mat 14:21 
Mat 14:22 
Mat 14:23 
Mat 14:24 
Mat 14:25 
Mat 14:26 
Mat 14:27 
Mat 14:28 
Mat 14:29 
Mat 14:30 
Mat 14:31 
Mat 14:32 
Mat 14:33 
Mat 14:34 
Mat 14:35 
Mat 14:36 
Mat 15:1 
Mat 15:2 
Mat 15:3 
Mat 15:4 
Mat 15:5 
Mat 15:6 
Mat 15:7 
Mat 15:8 
Mat 15:9 
Mat 15:10 
Mat 15:11 
Mat 15:12 
Mat 15:13 
Mat 15:14 
Mat 15:15 
Mat 15:16 
Mat 15:17 
Mat 15:18 
Mat 15:19 
Mat 15:20 
Mat 15:21 
Mat 15:22 
Mat 15:23 
Mat 15:24 
Mat 15:25 
Mat 15:26 
Mat 15:27 
Mat 15:28 
Mat 15:29 
Mat 15:30 
Mat 15:31 
Mat 15:32 
Mat 15:33 
Mat 15:34 
Mat 15:35 
Mat 15:36 
Mat 15:37 
Mat 15:38 
Mat 15:39 
Mat 16:1 
Mat 16:2 
Mat 16:3 
Mat 16:4 
Mat 16:5 
Mat 16:6 
Mat 16:7 
Mat 16:8 
Mat 16:9 
Mat 16:10 
Mat 16:11 
Mat 16:12 
Mat 16:13 
Mat 16:14 
Mat 16:15 
Mat 16:16 
Mat 16:17 
Mat 16:18 
Mat 16:19 
Mat 16:20 
Mat 16:21 
Mat 16:22 
Mat 16:23 
Mat 16:24 
Mat 16:25 
Mat 16:26 
Mat 16:27 
Mat 16:28 
Mat 17:1 
Mat 17:2 
Mat 17:3 
Mat 17:4 
Mat 17:5 
Mat 17:6 
Mat 17:7 
Mat 17:8 
Mat 17:9 
Mat 17:10 
Mat 17:11 
Mat 17:12 
Mat 17:13 
Mat 17:14 
Mat 17:15 
Mat 17:16 
Mat 17:17 
Mat 17:18 
Mat 17:19 
Mat 17:20 
Mat 17:21 
Mat 17:22 
Mat 17:23 
Mat 17:24 
Mat 17:25 
Mat 17:26 
Mat 17:27 
Mat 18:1 
Mat 18:2 
Mat 18:3 
Mat 18:4 
Mat 18:5 
Mat 18:6 
Mat 18:7 
Mat 18:8 
Mat 18:9 
Mat 18:10 
Mat 18:11 
Mat 18:12 
Mat 18:13 
Mat 18:14 
Mat 18:15 
Mat 18:16 
Mat 18:17 
Mat 18:18 
Mat 18:19 
Mat 18:20 
Mat 18:21 
Mat 18:22 
Mat 18:23 
Mat 18:24 
Mat 18:25 
Mat 18:26 
Mat 18:27 
Mat 18:28 
Mat 18:29 
Mat 18:30 
Mat 18:31 
Mat 18:32 
Mat 18:33 
Mat 18:34 
Mat 18:35 
Mat 19:1 
Mat 19:2 
Mat 19:3 
Mat 19:4 
Mat 19:5 
Mat 19:6 
Mat 19:7 
Mat 19:8 
Mat 19:9 
Mat 19:10 
Mat 19:11 
Mat 19:12 
Mat 19:13 
Mat 19:14 
Mat 19:15 
Mat 19:16 
Mat 19:17 
Mat 19:18 
Mat 19:19 
Mat 19:20 
Mat 19:21 
Mat 19:22 
Mat 19:23 
Mat 19:24 
Mat 19:25 
Mat 19:26 
Mat 19:27 
Mat 19:28 
Mat 19:29 
Mat 19:30 
Mat 20:1 
Mat 20:2 
Mat 20:3 
Mat 20:4 
Mat 20:5 
Mat 20:6 
Mat 20:7 
Mat 20:8 
Mat 20:9 
Mat 20:10 
Mat 20:11 
Mat 20:12 
Mat 20:13 
Mat 20:14 
Mat 20:15 
Mat 20:16 
Mat 20:17 
Mat 20:18 
Mat 20:19 
Mat 20:20 
Mat 20:21 
Mat 20:22 
Mat 20:23 
Mat 20:24 
Mat 20:25 
Mat 20:26 
Mat 20:27 
Mat 20:28 
Mat 20:29 
Mat 20:30 
Mat 20:31 
Mat 20:32 
Mat 20:33 
Mat 20:34 
Mat 21:1 
Mat 21:2 
Mat 21:3 
Mat 21:4 
Mat 21:5 
Mat 21:6 
Mat 21:7 
Mat 21:8 
Mat 21:9 
Mat 21:10 
Mat 21:11 
Mat 21:12 
Mat 21:13 
Mat 21:14 
Mat 21:15 
Mat 21:16 
Mat 21:17 
Mat 21:18 
Mat 21:19 
Mat 21:20 
Mat 21:21 
Mat 21:22 
Mat 21:23 
Mat 21:24 
Mat 21:25 
Mat 21:26 
Mat 21:27 
Mat 21:28 
Mat 21:29 
Mat 21:30 
Mat 21:31 
Mat 21:32 
Mat 21:33 
Mat 21:34 
Mat 21:35 
Mat 21:36 
Mat 21:37 
Mat 21:38 
Mat 21:39 
Mat 21:40 
Mat 21:41 
Mat 21:42 
Mat 21:43 
Mat 21:44 
Mat 21:45 
Mat 21:46 
Mat 22:1 
Mat 22:2 
Mat 22:3 
Mat 22:4 
Mat 22:5 
Mat 22:6 
Mat 22:7 
Mat 22:8 
Mat 22:9 
Mat 22:10 
Mat 22:11 
Mat 22:12 
Mat 22:13 
Mat 22:14 
Mat 22:15 
Mat 22:16 
Mat 22:17 
Mat 22:18 
Mat 22:19 
Mat 22:20 
Mat 22:21 
Mat 22:22 
Mat 22:23 
Mat 22:24 
Mat 22:25 
Mat 22:26 
Mat 22:27 
Mat 22:28 
Mat 22:29 
Mat 22:30 
Mat 22:31 
Mat 22:32 
Mat 22:33 
Mat 22:34 
Mat 22:35 
Mat 22:36 
Mat 22:37 
Mat 22:38 
Mat 22:39 
Mat 22:40 
Mat 22:41 
Mat 22:42 
Mat 22:43 
Mat 22:44 
Mat 22:45 
Mat 22:46 
Mat 23:1 
Mat 23:2 
Mat 23:3 
Mat 23:4 
Mat 23:5 
Mat 23:6 
Mat 23:7 
Mat 23:8 
Mat 23:9 
Mat 23:10 
Mat 23:11 
Mat 23:12 
Mat 23:13 
Mat 23:14 
Mat 23:15 
Mat 23:16 
Mat 23:17 
Mat 23:18 
Mat 23:19 
Mat 23:20 
Mat 23:21 
Mat 23:22 
Mat 23:23 
Mat 23:24 
Mat 23:25 
Mat 23:26 
Mat 23:27 
Mat 23:28 
Mat 23:29 
Mat 23:30 
Mat 23:31 
Mat 23:32 
Mat 23:33 
Mat 23:34 
Mat 23:35 
Mat 23:36 
Mat 23:37 
Mat 23:38 
Mat 23:39 
Mat 24:1 
Mat 24:2 
Mat 24:3 
Mat 24:4 
Mat 24:5 
Mat 24:6 
Mat 24:7 
Mat 24:8 
Mat 24:9 
Mat 24:10 
Mat 24:11 
Mat 24:12 
Mat 24:13 
Mat 24:14 
Mat 24:15 
Mat 24:16 
Mat 24:17 
Mat 24:18 
Mat 24:19 
Mat 24:20 
Mat 24:21 
Mat 24:22 
Mat 24:23 
Mat 24:24 
Mat 24:25 
Mat 24:26 
Mat 24:27 
Mat 24:28 
Mat 24:29 
Mat 24:30 
Mat 24:31 
Mat 24:32 
Mat 24:33 
Mat 24:34 
Mat 24:35 
Mat 24:36 
Mat 24:37 
Mat 24:38 
Mat 24:39 
Mat 24:40 
Mat 24:41 
Mat 24:42 
Mat 24:43 
Mat 24:44 
Mat 24:45 
Mat 24:46 
Mat 24:47 
Mat 24:48 
Mat 24:49 
Mat 24:50 
Mat 24:51 
Mat 25:1 
Mat 25:2 
Mat 25:3 
Mat 25:4 
Mat 25:5 
Mat 25:6 ↔ εξερχεσθε εις απαντησιν αυτου
Mat 25:7 τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας εαυτω_
Mat 25:8 αι δε μωραι ταις φρονιμοις ειπον δοτε ημιν ελαιον εκ του ελαιου υμων οτι αι λαμπαδες ημων σβεννυνται
Mat 25:9 απεκριθησαν δε αι φρονιμοι λεγουσαι μηποτε ουκ αρκεση ημειν και υμειν πορευεσθαι μαλλο_ προς τους πωλουντας και αγορασατε εαυταις
Mat 25:10 απερχομενω_ δε αυτων αγορασαι ηλθεν ο νυμφιος και αι ετοιμαι εισηλθον μετ αυτου εις τους γαμους και εκλεισθη η θυρα
Mat 25:11 υστερον δε ερχονται και αι λοιπαι παρθενοι λεγουσαι κυριε κυριε ανοιξον ημιν
Mat 25:12 ο δε αποκριθεις ειπε_ αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμας
Mat 25:13 γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την ημεραν ουδε την ωραν
Mat 25:14 ωσπερ γαρ ανθρωπος αποδημων εκαλεσεν τους ιδιους δουλους και παρεδωκεν αυτοις τα υπαρχοντα αυτων
Mat 25:15 και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως
Mat 25:16 πορευθεις δε ο τα πεντε ταλαντα λαβων ειργασατο εν αυτοις και επ(οι)ησεν αλλα πεντε ταλαντα
Mat 25:17 ωσαυτως δε και ο τα δυο εκερδησεν και αυτος αλλα δυο
Mat 25:18 ο δε το εν ταλαντον λαβω_ απελθων ωρυξεν εν τη γη και εκρυψεν το αργυριον του κυριου αυτου
Mat 25:19 μετα δε χρονο_ πολυν ερχεται ο κυριος των δουλω_ εκεινων και συναιρει μετ αυτων λογον
Mat 25:20 προσελθων δε ο τα πεντε ταλαντα λαβων προσηνεγκεν αλλα πεντε ταλαντα λεγων κυριε πεντε ταλαντα μοι παρεδωκας ιδε αλλα πεντε ταλαντα εκερδησα επ αυτοις
Mat 25:21 εφη δε αυτω ο κυριος αυτου ευ (συ) δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε ις την χαραν του κυριου σου
Mat 25:22 προσελθων δε και ο τα δυο ταλαντα ειπεν κυριε δυο ταλαντα μοι παρεδωκας ιδε αλλα δυο ταλαντα εκερδησα επ αυτοις
Mat 25:23 εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ (συ) δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου
Mat 25:24 προσελθων δε και ο το εν ταλαντον ειληφως ειπεν κυριε εγνων σε οτι σκληρος ει ανθρωπος θεριζων οπου ουκ εσπειρας και συναγων οθεν ου διεσκορπισας
Mat 25:25 και φοβηθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον
Mat 25:26 αποκριθεις δε ο κυριος αυτου ειπεν αυτω δουλε πονηρε και οκνηρε ηδεις οτι θεριζω οπου ουκ εσπειρα και συναγω οθεν ου διεσκορπισα
Mat 25:27 εδει ουν σε βαλειν το αργυριον μου τοις τραπεζιταις και εγω ελθων εκομισαμην αν το εμον συν τοκω
Mat 25:28 αρατε ουν απ αυτου το ταλα_τον και δοτε τω εχοντι τα δεκα ταλαντα
Mat 25:29 τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου
Mat 25:30 και τον αχριον δουλον εκβαλετε εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος τω_ οδοντων
Mat 25:31 οταν δε ελθη ο υιος του ανθρωπου εν τη δοξη αυτου και παντες οι αγιοι αγγελοι μετ αυτου τοτε καθισει επι θρονου δοξης αυτου
Mat 25:32 και συναχθησεται εμπροσθεν αυτου παντα τα εθνη και αφοριει αυτους απ αλληλων ωσπερ ο ποιμην αφοριζει τα προβατα απο των εριφων
Mat 25:33 και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων τα δε εριφια εξ ευω_υμων
Mat 25:34 τοτε ερει ο βασιλευς τοις εκ δεξιων αυτου δευτε οι ηυλογημενοι του πατρος μου κληρονομησατε την ητοιμασμενην υμιν βασιλειαν απο καταβολης κοσμου
Mat 25:35 επινασα γαρ και εδωκαται μοι φαγειν εδιψησα και εποτισατε με ενος ημην και συνηγαγεται με
Mat 25:36 γυμνος και περιεβαλεται με ησθενησα και επεσκεψασθαι με εν φυλακη ημην και ηλθατε προς με
Mat 25:37 τοτε αποκριθησονται αυτω οι δικαιοι λεγοντες κυριε ποτε σε ιδομεν πεινωντα και εθρεψαμεν η διψωντα και εποτισαμεν
Mat 25:38 ποτε δε σε ιδομεν ξενο_ και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν
Mat 25:39 ποτε δε σε ιδομεν ασθενη η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε
Mat 25:40 και αποκριθεις ο βασιλευς ερει αυτοις αμην λεγω υμιν εφ οσον εποιησατε ενι τουτων των αδελφων μου των ελαχιστων εμοι εποιησατε
Mat 25:41 τοτε ερει και τοις εξ ευωνυμων πορευεσθαι απ εμου οι κατηραμενοι εις το πυρ το αιωνιον το ητοιμασμενο_ τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου
Mat 25:42 επινασα γαρ και ουκ εδωκαται μοι φαγειν εδιψησα και ουκ εποτισατε με
Mat 25:43 ξενος ημη_ και ου συνηγαγεται με γυμνος και ου περιεβαλεται με ασθενης και εν φυλακη και ουκ επεσκεψασθαι με
Mat 25:44 τοτε αποκριθησονται και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ιδομεν πινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνο_ η ασθενη η εν φυλακη και ου δι(α)κονησαμεν σοι
Mat 25:45 τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αμην λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε ινι τουτω_ των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε
Mat 25:46 και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον
Mat 26:1 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν τοις μαθηταις αυτου
Mat 26:2 οιδατε οτι μετα δυο ημερας το πασχα γεινεται και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις το σταυρωθηναι
Mat 26:3 τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου καιαφα
Mat 26:4 και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν δολω κρατησωσιν και αποκτεινωσιν
Mat 26:5 ελεγον δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυβος γενηται εν τω λαω
Mat 26:6 του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου
Mat 26:7 προσηλθεν αυτω γυνη αλαβαστρον μυρου εχουσα πολυτιμου και κατεχεεν επι την κεφαλη_ αυτου ανακειμενου
Mat 26:8 ιδοντες δε οι μαθηται αυτου ηγανακτησαν λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη
Mat 26:9 ηδυνατο γαρ τουτο πραθηναι πολλου και δοθηναι τοις πτωχοις
Mat 26:10 γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι κοπους παρεχεται τη γυναικι εργον γαρ καλον ειργασατο εις εμε
Mat 26:11 παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχεται
Mat 26:12 βαλουσα γαρ αυτη το μυρον τ(ου)το επι του σωματος μου προς το ενταφιασαι με εποιησεν
Mat 26:13 αμην λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον του(το) εν ολω τω κοσμω λαληθησ(ετα)ι και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης
Mat 26:14 τοτε πορευθεις εις των δωδεκα ο λεγομενος ιουδας ισκαριωτης προς τους αρχιερεις
Mat 26:15 ειπεν τι θελεται μοι δουναι καγω υμιν παραδωσω αυτο_ οι δε εστησαν αυτων τριακο_τα αργυρα
Mat 26:16 και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω
Mat 26:17 τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγο_τες αυτω που θελεις ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα
Mat 26:18 ο δε ειπεν υπαγετε εις την πολιν προς τον δινα και ειπατε αυτω ο καιρος μου εγγυς εστι_ προς σε ποιω το πασχα μετα των μαθητων μου
Mat 26:19 και εποιησαν οι μαθηται ως συνεταξε_ αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν το πασχα
Mat 26:20 οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα μαθητων
Mat 26:21 και εσθιοντων αυτων ειπεν αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμω_ παραδωσει με
Mat 26:22 και λυπουμενοι σφοδρα ηρξαντο λεγειν αυτω εκαστος αυτων μητι εγω ειμι κυριε
Mat 26:23 ο δε αποκριθεις ειπεν ο εμβαψας μετ εμου την χειρα εν τω τρυβλιω ουτος με παραδωσει
Mat 26:24 ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι εαυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω η ουκ εγενηθη ο ανθρωπος εκεινος
Mat 26:25 αποκριθεις δε ιουδας ο παραδιδους αυτον ειπε_ μητι εγω ειμι ραββει λεγει αυτω συ ειπας
Mat 26:26 εσθιοντω_ δε αυτων λαβων ο ιησους τον αρτο_ και ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν το σωμα μου
Mat 26:27 και λαβων το ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν αυτοις λεγων πιετε εξ αυτου παντες
Mat 26:28 τουτο γαρ εστιν το αιμα μου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυννομενον εις αφεσιν αμαρτιων
Mat 26:29 λεγω δε υμιν οτι ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω μεθ υμων καινον ε_ τη βασιλεια του πατρος μου
Mat 26:30 και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων
Mat 26:31 τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησεσθαι εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησονται τα προβατα της ποιμνης
Mat 26:32 μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν
Mat 26:33 αποκριθεις δε ο πετρος ειπε_ αυτω ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκα_δαλισθησομαι
Mat 26:34 εφη αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνησαι απαρνηση με τρεις
Mat 26:35 λεγει αυτω ο πετρος καν δεη μαι συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμαι ομοιως δε και παντες οι μαθηται ειπον
Mat 26:36 τοτε ερχεται μετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγομενον γεθσημανει και λεγει τοις μαθηταις αυτου καθεισατε αυτου εως ου αν απελθων προσευξωμαι εκει
Mat 26:37 και παραλαβων τον πετρον και τους δυο υιους ζεβεδαιου ηρξατο λυπεισθε και αδημονειν
Mat 26:38 τοτε λεγει αυτοις περιλυπος εστιν η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε μετ εμου
Mat 26:39 και προσελθων μικρον επεσε_ επι προσωπον αυτου προσευχομενος και λεγων πατερ μου ει δυνατον εστιν παρελθατω απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχ ως εγω θελω αλλ ως συ
Mat 26:40 και ερχεται προς τους μαθητας και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω ουτως ουκ ισχυσας μιαν ωραν γρηγορησαι μετ εμου
Mat 26:41 γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης
Mat 26:42 παλιν εκ δευτερου απελθων προσηυξατο λεγων πατερ μου ει ου δυναται τουτο παρελθειν απ εμου εαν μη αυτο πιω γενηθητω το θελημα σου
Mat 26:43 και ελθων ευρεν αυτους παλιν καθευδοντας ησαν γαρ αυτω_ οι οφθαλμοι βεβαρημενοι
Mat 26:44 και αφεις αυτους απελθων προσηυξατο παλιν τον αυτον λογον ειπω_
Mat 26:45 τοτε ερχεται προς τους μαθητας και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγεικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αμαρτωλων
Mat 26:46 εγειρεσθαι αγωμεν ιδου ηγγεικε_ ο παραδιδους με
Mat 26:47 και ετι αυτου λαλουντος ιδου ιουδας εις των δωδεκα ηλθεν και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων απο των αρχιερεω_ και πρεσβυτερων του λαου
Mat 26:48 ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σημειον λεγων ον εα_ φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον
Mat 26:49 και ευθεως προσελθων τω ιησου ειπεν χαιρε ραββει και κατεφιλησεν αυτον
Mat 26:50 ο δε ιησους ειπεν αυτω εταιρε εφ ο παρει τοτε προσελθοντες επεβαλον τας χειρας επι τον ιησουν και εκρατησαν αυτον
Mat 26:51 και ιδου εις των μετα ιησου εκτεινας την χειρα απεσπασεν την μαχαιραν αυτου και παταξας τον δουλον του αρχιερεως αφειλεν αυτου το ωτιον
Mat 26:52 τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον σου την μαχαιραν εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιρα_ εν μαχαιρη απολουνται
Mat 26:53 η δοκεις οτι ου δυναμαι αρτι παρακαλεσαι τον πατερα μου και παραστησει μοι πλειους η δωδεκα λεγεονων αγγελων
Mat 26:54 πως ου_ πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι
Mat 26:55 εν εκεινη τη ωρα ειπεν ο ιησους τοις οχλοις ως επι ληστην εξηλθατε μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με καθ ημεραν εκαθεζομην προς υμας διδασκων εν τω ιερω και ουκ εκρατησαται με
Mat 26:56 τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθωσιν αι γραφαι των προφητω_ τοτε οι μαθηται παντες αφεντες αυτον εφυγον
Mat 26:57 οι δε κρατησα_τες τον ιησουν απηγαγον προς καιαφα_ τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν
Mat 26:58 ο δε πετρος ηκολουθει αυτω απο μακροθεν εως της αυλης του αρχιερεως και εισελθων εσω εκαθητο μετα των υπηρετων ιδειν το τελος
Mat 26:59 οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και το συνεδριον ολον εζητουν ψευδομαρτυριαν κατα του ιησου οπως θανατωσουσιν αυτον
Mat 26:60 και ουκ ευρον και πολλων προσελθοντων ψευδομαρτυρων ουχ ευρον
Mat 26:61 υστερον δε προσελθοντες δυο (μαρτυρες ειπον) ουτος εφη δυναμαι καταλυσαι τον ναον του θεου και δια τριω_ ημερων οικοδομησαι αυτο_
Mat 26:62 και αναστας ο αρχιερευς ειπε_ αυτω ουδεν αποκρινη τι ουτοι σοι καταμαρτυρουσιν
Mat 26:63 ο δε ιησους εσιωπα και αποκριθεις ο αρχιερευς ειπεν αυτω εξορκιζω σε κατα του θεου του ζωντος ινα ημιν ειπης ει συ ει ο χριστος ο υιος του θεου
Mat 26:64 λεγει αυτω ο ιησους συ ειπας πλην λεγω υμιν απ αρτι οψεσθαι τον υιον του ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων της δυναμεως και ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου
Mat 26:65 τοτε ο αρχιερευς διερρηξεν τα ιματια αυτου λεγων οτι εβλασφημησεν τι ετι χρειαν εχομεν μαρτυρων ιδε νυν ηκουσατε την βλασφημειαν αυτου
Mat 26:66 τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπον ενοχος θανατου εστιν
Mat 26:67 τοτε ενεπτυσαν εις το προσωπον αυτου και εκολαφισαν αυτον οι δε εραπισαν
Mat 26:68 λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε
Mat 26:69 ο δε πετρος εξω εκαθητο εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα μετα ιησου του γαλιλαιου
Mat 26:70 ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυτων πα_των λεγων ουκ οιδα τι λεγεις
Mat 26:71 εξελθοντα δε αυτον εις τον πυλωνα ιδεν αυτον αλλη και λεγει αυτοις εκει και ουτος ην μετα ιησου του ναζωραιου
Mat 26:72 και παλιν ηρνησατο μετα ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον
Mat 26:73 μετα μικρο_ δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει και γαρ η λαλεια σου δηλον σε ποιει
Mat 26:74 τοτε ηρξατο καταθεματιζειν και ομνυειν οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον και ευθεως αλεκτωρ εφωνησε_
Mat 26:75 και εμνησθη ο πετρος του ρηματος ιησου ειρηκοτος αυτω οτι πριν η αλεκτορα φωνησαι τρεις απαρνηση με και εξελθω_ εξω εκλαυσεν πικρως
Mat 27:1 πρωιας δε γενομενης συμβουλιον ελαβον παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου κατα του ιησου ωστε θανατωσαι αυτον
Mat 27:2 και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν αυτον ποντιω πιλατω τω ηγεμονι
Mat 27:3 τοτε ιδων ιουδας ο παραδιδους αυτον οτι κατεκριθη μεταμεληθεις απεστρεψε_ τα τριακοντα αργυρια τοις αρχιερευσιν και τοις πρεσβυτεροις
Mat 27:4 λεγων ημαρτον παραδους αιμα αθωον οι δε ειπον τι προς ημας συ οψη
Mat 27:5 και ριψας τα αργυρια εν τω ναω ανεχωρησεν και απελθων απηγξατο
Mat 27:6 οι δε αρχιερεις λαβοντες τα αργυρια ειπον ουκ εξεστιν βαλειν αυτα εις τον κορβαναν επι τιμη αιματος εστιν
Mat 27:7 συμβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις
Mat 27:8 διο εκληθη ο αγρος εκεινος αγρος αιματος εως της σημερον
Mat 27:9 τοτε επληρωθη το ρηθεν δια ιηρεμιου του προφητου λεγοντος και ελαβον τα τριακοντα αργυρια την τιμην του τετιμημενου ον ετιμησαντο απο υιω_ ισραηλ
Mat 27:10 και εδωκ[ε]ν αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι κυριος
Mat 27:11 ο δε ιησους εστη εμπροσθεν του ηγεμονος και επηρωτησεν αυτον ο ηγεμων λεγων συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε ιησους εφη αυτω συ λεγεις
Mat 27:12 και εν τω κατηγορεισθαι αυτο_ υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο
Mat 27:13 τοτε λεγει αυτω ο πειλατος ουκ ακουεις ποσα σου καταμαρτυρουσι_
Mat 27:14 και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν το_ ηγεμονα λιαν
Mat 27:15 κατα δε εορτη_ ειωθει ο ηγεμων απολυειν ενα τω οχλω δεσμιον ον ηθελον
Mat 27:16 ειχον δε τοτε δεσμιον επισημο_ λεγομενον βαραββαν
Mat 27:17 συνηγμενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πειλατος τινα θελετε απολυσω υμιν βαραββαν η ιησουν τον λεγομενον χριστον
Mat 27:18 ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον
Mat 27:19 καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον σημερον κατ οναρ δι αυτον
Mat 27:20 οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι επεισαν τους οχλους ινα αιτησωνται τον βαραββαν τον δε ιησουν απολεσωσιν
Mat 27:21 αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις τινα θελετε απο των δυο απολυσω υμι_ οι δε ειπον βαραββαν
Mat 27:22 λεγει αυτοις ο πειλατος τι ουν ποιησω ιησουν τον λεγομενον χριστον λεγουσιν παντες σταυρωθητω
Mat 27:23 ο δε ηγεμων εφη τι γαρ κακον εποιησε_ οι δε περισσως εκραζον λεγοντες σταυρωθητω
Mat 27:24 ιδων δε ο πειλατος οτι ουδεν ωφελει αλλα μαλλον θορυβος γεινεται λαβων υδωρ απενιψατο τας χειρας απεναντι του οχλου λεγων αθωος ειμι απο του αιματος τουτου του δικαιου υμεις οψεσθε
Mat 27:25 και αποκριθεις πας ο λαος ειπεν το αιμα αυτου εφ ημας και επι τα τεκνα ημων
Mat 27:26 τοτε απελυσεν αυτοις τον βαραββαν τον δε ιησουν φραγελλωσας παρεδωκεν ινα σταυρωθη
Mat 27:27 τοτε οι στρατιωται του ηγεμονος παραλαβοντες τον ιησουν εις το πραιτωριον συνηγαγον επ αυτον ολην την σπειραν
Mat 27:28 και εκδυσα_τες αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα κοκκινην
Mat 27:29 και πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν επι την κεφαλην αυτου και καλαμον εν τη δεξια αυτου και γονυπετησαντες εμπροσθεν αυτου ενεπεζον αυτω δεροντες χαιρε ο βασιλευς των ιουδαιων
Mat 27:30 και εμπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου
Mat 27:31 και οτε ενεπεξαν αυτω εξεδυσαν αυτο_ την χλαμυδα και ενεδυσαν αυτον τα ειματια αυτου και απηγαγον αυτον εις το σταυρωσαι
Mat 27:32 εξερχομενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον ονοματι σιμωνα τουτο_ ηγγαρευσαν ινα αρη τον σταυρο_ αυτου
Mat 27:33 και ελθοντες εις τοπον λεγομενον γολγοθα ος εστι_ λεγομενος κρανιου τοπος
Mat 27:34 εδωκαν αυτω πιειν οξος μετα χολης μεμιγμενον και γευσαμενος ουκ ηθελεν πιειν
Mat 27:35 σταυρωσαντες δε αυτον διεμερισαντο τα ειματια αυτου βαλοντες κληρον
Mat 27:36 και καθημενοι ετηρουν αυτον εκει
Mat 27:37 και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενη_ ουτος εστιν ιησους ο βασιλευς τω_ ιουδαιων
Mat 27:38 τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εις εκ δεξιω_ και εις εξ ευωνυμων
Mat 27:39 οι δε παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κεινουντες τας κεφαλας αυτων
Mat 27:40 και λεγοντες ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ημεραις οικοδομων σωσο_ σεαυτον ει υιος ει του θεου και καταβηθι απο του σταυρου
Mat 27:41 ομοιως οι αρχιερεις εμπαιζοντες μετα των γραμματαιων και πρεσβυτερων ελεγον
Mat 27:42 αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι ει βασιλευς ισραηλ εστιν καταβατω νυν απο του σταυρου και πιστευομεν αυτω
Mat 27:43 πεποιθεν επι τον θεον ρυσασθω αυτον ει θελει ↔
Mat 27:44 ↔
Mat 27:45 απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης
Mat 27:46 περι δε την ενατην ωραν ανεβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ηλι ηλι λιμα σαβαχθανει τουτ εστιν θεε μου θεε μου ινα τι με ενκατελειπες
Mat 27:47 τινες δε των εκει εστωτων ακουσαντες ελεγο_ οτι ηλειαν φωνει ουτος
Mat 27:48 και ευθεως δραμων εις εξ αυτω_ και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον
Mat 27:49 οι δε λοιποι ελεγο_ αφες ιδωμεν ει ερχεται ηλιας σωσων αυτον
Mat 27:50 ο δε ιησους παλιν κραξας φωνη μεγαλη αφηκεν το πνευμα
Mat 27:51 και ιδου το καταπετασμα του ναου εσχισθη εις δυο απο ανωθεν εως κατω και η γη εσεισθη και αι πετραι εσχισθησαν
Mat 27:52 και τα μνηματα ανεωχθη και πολλα σωματα των κεκοιμημενων αγιων ηγερθη
Mat 27:53 και εξελθοντες εκ τω_ μνημειων μετα την εγερσιν αυτου εισηλθον εις την αγιαν πολιν και ενεφανισθησαν πολλοις
Mat 27:54 ο δε εκατονταρχος και οι μετ αυτου τηρουντες τον ιησουν ιδοντες τον σεισμον και τα γενομενα εφοβηθησαν σφοδρα λεγοντες αληθως θεου υιος ην ουτος
Mat 27:55 ησαν δε εκει γυναικες πολλαι μακροθεν θεωρουσαι αιτεινες ηκολουθησαν τω ιησου απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω
Mat 27:56 εν αις ην μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου και ιωση μητηρ και η μητηρ των υιων ζεβεδαιου
Mat 27:57 οψιας γενομενης ηλθεν ανθρωπος πλουσιος απο αριμαθαιας τουνομα ιωσηφ ος και αυτος εμαθητευσεν τω ιησου
Mat 27:58 ουτος προσελθων τω πειλατω ητησατο το σωμα του ιησου τοτε ο πειλατος εκελευσεν αποδοθηναι το σωμα
Mat 27:59 και λαβων το σωμα ο ιωσηφ ενετυλιξεν αυτο σινδονι καθαρα
Mat 27:60 και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν επι τη θυρα του μνημειου απηλθεν
Mat 27:61 ην δε εκει μαρια η μαγδαληνη και αλλη μαρια καθημεναι απεναντι του ταφου
Mat 27:62 τη δε επαυριον ητις εστιν μετα την παρασκευην συνηχθησα_ οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι προς πειλατον
Mat 27:63 λεγοντες κυριε εμνησθημεν οτι εκεινος ο πλανος ειπε_ ετι ζων μετα τρεις ημερας εγειρομαι
Mat 27:64 κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες οι μαθηται αυτου κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης
Mat 27:65 εφη δε αυτοις ο πειλατος εχετε κουστωδιαν υπαγετε ασφαλισασθε ως οιδατε
Mat 27:66 οι δε πορευθεντες ησφαλισαντο τον ταφον σφραγισαντες τον λιθον μετα της κωστουδιας
Mat 28:1 οψε δε σαββατων τη επιφωσκουση εις μιαν σαββατων ηλθεν μαρια η μαγδαληνη και αλλη μαρια θεωρησαι τον ταφον
Mat 28:2 και ιδου σεισμος εγενετο μεγας αγγελος γαρ κυριου καταβας εξ ουρανου προσελθων απεκυλισεν τον λιθο_ απο της θυρας και εκαθητο επανω αυτου
Mat 28:3 ην δε η ειδεα αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον ωσει χιων
Mat 28:4 απο δε του φορου εσεισθησαν οι τηρουντες και εγενοντο ως νεκροι
Mat 28:5 αποκριθεις δε ο αγγελος ειπεν ταις γυναιξιν μη φοβεισθε υμεις οιδα γαρ οτι ιησουν τον εσταυρωμενον ζητειτε
Mat 28:6 ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπο_ οπου εκειτο ο κυριος
Mat 28:7 και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθαι ιδου ειπον υμιν
Mat 28:8 και εξελθουσαι ταχυ απο του μνημειου μετα φοβου και χαρας μεγαλης εδραμον απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου
Mat 28:9 ως δε επορευοντο απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου και ιδου ιησους απηντησεν αυταις λεγων χαιρετε αι δε προσελθουσαι εκρατησαν αυτου τους ποδας και προσεκυνησαν αυτω
Mat 28:10 τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν και εκει με οψονται
Mat 28:11 πορευομενων δε αυτων ιδου τινες της κουστωδειας ελθοντες εις την πολιν απηγγειλαν τοις αρχιερευσιν παντα τα γενομενα
Mat 28:12 και συναχθεντες μετα των πρεσβυτερων συμβουλιον τε λαβοντες αργυρια ικανα εδωκαν τοις στρατιωταις
Mat 28:13 λεγοντες ειπατε οτι οι μαθηται αυτου νυκτος ελθοντες εκλεψαν αυτον ημω_ κοιμωμενων
Mat 28:14 και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν αυτον και υμας αμεριμνους ποιησομεν
Mat 28:15 οι δε λαβοντες τα αργυρια εποιησα_ ως εδιδαχθησαν και διεφημισθη ο λογος ουτος παρα ιουδαιοις μεχρι της σημερον
Mat 28:16 οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν εις την γαλιλαιαν εις το ορος ου εταξατο αυτοις ο ιησους
Mat 28:17 και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω οι δε εδιστασαν
Mat 28:18 και προσελθων ο ιησους ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι γης
Mat 28:19 πορευθεντες μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος
Mat 28:20 διδασκο_τες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος
Mar 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου υιου του θεου
Mar 1:2 ως γεγραπται εν τοις προφηταις ιδου εγω αποστελλω τον αγγελο_ μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου
Mar 1:3 φωνη βοωντος εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου
Mar 1:4 εγενετο ιωαννης βαπτιζων εν τη ερημω και κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας εις αφεσιν αμαρτιω_
Mar 1:5 και εξεπορευετο προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμειται και εβαπτιζοντο παντες εν τω ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων
Mar 1:6 ην δε ιωαννης ενδεδυμενος τριχας καμηλου και ζωνην δερματινη_ περι την οσφυν αυτου και εσθιων ακριδας και μελι αγριον
Mar 1:7 και εκηρυσσεν λεγων ερχεται ο ισχυρος μου οπισω μου ου ουκ ιμι ικανος κυψας λυσαι τον ιμα_τα των υποδηματων αυτου
Mar 1:8 εγω μεν εβαπτισα υμας εν υδατι αυτος δε βαπτισει υμας εν πνευματι αγιω
Mar 1:9 και εγενετο εν εκειναις ταις ημεραις ηλθεν ιησους απο ναζαρατ της γαλιλαιας και εβαπτισθη υπο ιωαννου εις τον ιορδανην
Mar 1:10 και ευθεως αναβαινων απο του υδατος ιδεν σχιζομενους τους ουρανους και το πνευμα ως περιστεραν καταβαινον επ αυτο_
Mar 1:11 και φωνη εγενετο εκ των ουρανων συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα
Mar 1:12 και ευθεως το πνευμα αυτον εκβαλλει εις την ερημον
Mar 1:13 και ην εν τη ερημω ημερας τεσσερακο_τα πειραζομενος υπο του σατανα και ην μετα των θηριω_ και αγγελοι διηκονουν αυτω
Mar 1:14 μετα δε το παραδοθηναι ιωα_νην ηλθεν ιησους εις την γαλιλαια_ κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας του θεου
Mar 1:15 λεγων οτι πεπληρωται ο καιρος και ηγγεικεν η βασιλεια του θεου μετανοειτε και πιστευεται εν τω ευαγγελιω
Mar 1:16 περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν σιμωνα και ανδρεαν τον αδελφον του σιμωνος αμφιβαλλοντες αμφιβληστρον εν τη θαλασση ησαν γαρ αλεεις
Mar 1:17 και ειπεν αυτοις ο ιησους δευτε οπισω μου και ποιησω υμας γενεσθαι αλεεις ανθρωπων
Mar 1:18 και ευθεως αφεντες τα δικτυα αυτων ηκολουθησαν αυτω
Mar 1:19 και προβας εκειθεν ολιγον ιδεν ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αυτους εν τω πλοιω καταρτιζοντας τα δικτυα
Mar 1:20 και ευθεως εκαλεσεν αυτους και αφεντες τον πατερα αυτων ζεβεδαιον εν τω πλοιω μετα των μισθωτων απηλθον οπισω αυτου
Mar 1:21 και εισπορευονται εις καπερναουμ και ευθεως τοις σαββασιν εισελθων εις την συναγωγην εδιδασκεν
Mar 1:22 και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις
Mar 1:23 και ην εν τη συναγωγη αυτων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω και ανεκραξε_
Mar 1:24 λεγων αια τι ημειν και συ ιησου ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ημας οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου
Mar 1:25 και επετειμησεν αυτω ο ιησους (φιμωθητι) και εξελθε εξ αυτου
Mar 1:26 και σπαραξαν αυτο_ το πνευμα το ακαθαρτον και κραξαν φωνη μεγαλη εξηλθεν εξ αυτου
Mar 1:27 και εθαμβηθησαν παντες ωστε συνζητειν προς εαυτους λεγοντες τι εστιν τουτο τις η καινη αυτη διδαχη οτι κατ εξουσιαν και τοις πνευμασιν τοις ακαθαρτοις επιτασσει και υπακουουσι_ αυτω
Mar 1:28 εξηλθεν δε η ακοη αυτου ευθυς εις ολην την περιχωρο_ της γαλιλαιας
Mar 1:29 και ευθεως εκ της συναγωγης εξελθοντες ηλθον εις την οικιαν σιμωνος και ανδρεου μετα ιακωβου και ιωαννου
Mar 1:30 η δε πενθερα σιμωνος κατεκειτο πυρεσσουσα και ευθεως λεγουσι_ αυτω περι αυτης
Mar 1:31 και προσελθω_ ηγειρεν αυτην κρατησας της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος ευθεως και διηκονει αυτοις
Mar 1:32 οψειας δε γενομενης οτε εδυ ο ηλιος εφερον προς αυτον παντας τους κακως εχοντας και τους δαιμονιζομενους
Mar 1:33 και η πολις ολη επισυνηγμενη ην προς τη_ θυραν
Mar 1:34 και εθεραπευσεν πολλους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και δαιμονια πολλα εξεβαλεν και ουκ ηφιεν λαλειν τα δαιμονια οτι ηδεισαν αυτον
Mar 1:35 και πρωι εννυχον λιαν αναστας εξηλθεν και απηλθεν εις ερημον τοπον και εκει προσηυχετο
Mar 1:36 και κατεδιωξαν αυτον ο σιμων και οι μετ αυτου
Mar 1:37 και ευρο_τες αυτον λεγουσιν αυτω οτι παντες σε ζητουσιν
Mar 1:38 και λεγει αυτοις αγωμεν εις τας εχομενας κωμοπολεις ινα και εκει κηρυξω εις τουτο γαρ εξεληλυθα
Mar 1:39 και ην κηρυσσων εις τας συναγωγας αυτων εις ολην την γαλιλαιαν και τα δαιμονια εκβαλλων
Mar 1:40 και ερχεται προς αυτον λεπρος παρακαλων αυτον και γονυπετων αυτον και λεγων αυτω οτι εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι
Mar 1:41 ο δε ιησους σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου και λεγει αυτω θελω καθαρισθητι
Mar 1:42 και ειποντος αυτου ευθεως απηλθεν η λεπρα απ αυτου και εκαθερισθη
Mar 1:43 και εμβριμησαμενος αυτω εξεβαλεν αυτον ευθεως
Mar 1:44 και λεγει αυτω ορα μηδενι ειπης αλλα υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν μωσης εις μαρτυριον αυτ↔
Mar 1:45 ο δε εξελθων ηρξατο κηρυσσει_ πολλα και διαφημιζειν τον λογον ωστε μηκετι αυτον δυνασθαι φανερως εις πολιν εισελθειν αλλα εξω εν ερημοις τοποις ην και ηρχοντο προς αυτον παντοθεν
Mar 2:1 και εισηλθεν παλιν εις καπερναουμ δι ημερων και ηκουσθη οτι εις οικον εστιν
Mar 2:2 και ευθεως συνηχθησαν πολλοι ωστε μηκετι χωρειν μηδε τα προς την θυραν και ελαλει αυτοις το_ λογον
Mar 2:3 και ερχονται προς αυτον παραλυτικον φεροντες αιρομενον υπο τεσσαρων
Mar 2:4 και μη δυναμενοι προσεγγισαι αυτω δια τον οχλον απεστεγασαν την στεγην οπου ην και εξορυξαντες χαλωσιν τον κραβαττον εφ ω ο παραλυτικος κατεκειτο
Mar 2:5 ιδων δε ο ιησους την πιστιν αυτων λεγει τω παραλυτικω τεκνον αφεω_ται σοι αι αμαρτυριαι σου
Mar 2:6 ησαν δε τινες των γραμματαιω_ εκει καθημενοι και διαλογιζομενοι εν ταις καρδιαις αυτω_
Mar 2:7 τι ουτος ουτω λαλει βλασφημειας τις δυναται αφιεναι αμαρτιας ει μη εις ο θεος
Mar 2:8 και ευθεως επιγνους ο ιησους τω πνευματι αυτου οτι ουτως αυτοι διαλογιζονται εν εαυτοις ειπεν αυτοις τι ταυτα διαλογιζεσθαι εν ταις καρδιαις υμων
Mar 2:9 τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν τω παραλυτικω αφεωνται σοι αι αμαρτιαι η ειπειν εγειρε και αρον τον κραβαττον σου και περιπατει
Mar 2:10 ινα δε ιδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου αφιεναι επι της γης αμαρτιας λεγει τω παραλυτικω
Mar 2:11 σοι λεγω εγειρε και αρον τον κραβαττον σου και υπαγε εις τον οικον σου
Mar 2:12 και ηγερθη ευθεως και αρας τον κραβαττο_ εξηλθεν εναντιον παντων ωστε εξιστασθαι παντες και δοξαζειν τον θεον λεγοντας οτι ουδεποτε ουτως ιδομε_
Mar 2:13 και εξηλθεν παλιν παρα την θαλασσαν και πας ο οχλος ηρχετο προς αυτον και εδιδασκεν αυτους
Mar 2:14 και παραγων ιδεν λευι τον του αλφαιου καθημενον επι το τελωνιον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω
Mar 2:15 και εγενετο εν τω κατακεισθε αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου ησα_ γαρ πολλοι και ηκολουθησαν αυτω
Mar 2:16 και οι γραμματεις και οι φαρισαιοι ιδοντες αυτον μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιοντα ελεγον τοις μαθηταις αυτου τι οτι μετα τω_ τελωνων και αμαρτωλων εσθιει και πινει
Mar 2:17 και ακουσας ο ιησους λεγει αυτοις ου χριαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες ουκ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους
Mar 2:18 και ησαν οι μαθηται ιωαννου και οι φαρισαιοι νηστευοντες και ερχονται και λεγουσιν αυτω δια τι οι μαθηται ιωαννου νηστευουσιν οι δε σοι μαθηται ου νηστευουσιν
Mar 2:19 και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνος εν ω ο νυμφιος μετ αυτων εστιν νηστευειν οσον χρονον μεθ εαυτων εχουσιν τον νυμφιον ου δυνανται νηστευειν
Mar 2:20 ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν εν εκεινη τη ημερα
Mar 2:21 ουδεις επιβλημα ρακκους αγναφου επιραπτει επι ιματιω παλαιω ει δε μη αιρει απ αυτου το πληρωμα το καινον του παλαιου και χειρον σχισμα γεινεται
Mar 2:22 και ουδεις βαλλει οινον νεο_ εις ασκους παλαιους ει δε μη ρησσει ο οινος ο νεος τους ασκους και ο οινος εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον
Mar 2:23 και εγενετο παραπορευεσθαι αυτον εν τοις σαββασιν δια των σποριμων και ηρξαντο οι μαθηται αυτου οδον ποιειν τιλλοντες τους σταχυας
Mar 2:24 και οι φαρισαιοι ελεγον αυτω ιδε τι ποιουσιν ο ουκ εξεστιν τοις σαββασιν
Mar 2:25 και αυτος ελεγεν αυτοις ουδεποτε ανεγνωτε τι εποιησε_ δαυειδ οτε χρειαν εσχεν και επινασεν αυτος και οι μετ αυτου
Mar 2:26 πως εισηλθεν εις τον οικον του θεου επι αβιαθαρ του αρχιερεως και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν ↔ ει μη τοις ιερευσιν και εδωκε_ και τοις συν αυτω ουσιν
Mar 2:27 και ελεγεν αυτοις το σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον
Mar 2:28 ωστε κυριος εστι_ ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου
Mar 3:1 και εισηλθεν παλιν εις την συναγωγην και εκει ην ανθρωπος εξηραμμενην εχων την χειρα
Mar 3:2 και παρετηρουντο αυτον ει τοις σαββασιν θεραπευσει αυτον ινα κατηγορησωσιν αυτου
Mar 3:3 και λεγει τω ανθρωπω τω εξηραμμενην εχοντι την χειρα εγειρε εις το μεσον
Mar 3:4 και λεγει αυτοις εξεστιν εν τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχη_ σωσαι η αποκτειναι οι δε εσιωπων
Mar 3:5 και περιβλεψαμενος αυτους μετ οργης συλλυπουμενος επι τη πωρωσει της καρδιας αυτων λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν και απεκατεσταθη η χειρ αυτου
Mar 3:6 και εξελθοντες οι φαρισαιοι ευθεως μετα των ηρωδιανων συμβουλιον εποιου_ κατ αυτου οπως αυτον απολεσωσιν
Mar 3:7 και ο ιησους ανεχωρησεν μετα των μαθητων αυτου προς την θαλασσαν και πολυ πληθος απο της γαλιλαιας ηκολουθησεν αυτω και απο της ιουδαιας
Mar 3:8 και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και οι περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουσαντες οσα εποιει ηλθον προς αυτον
Mar 3:9 και ειπεν τοις μαθηταις αυτου ινα πλοιαριον προσκαρτερη αυτω δια τον οχλον ινα μη θλιβωσι_ αυτον
Mar 3:10 πολλους γαρ εθεραπευσεν ωστε επιπιπτειν αυτω ινα αυτου αψωνται και οσοι ειχον μαστιγας
Mar 3:11 και τα πνευματα τα ακαθαρτα οταν αυτον εθεωρει προσεπιπτον αυτω και εκραζον λεγοντα οτι συ ει ο υιος του θεου
Mar 3:12 και πολλα επετειμα αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσι_
Mar 3:13 και αναβαινει εις το ορος και προσκαλειτε ους ηθελεν αυτος και απηλθεν προς αυτον
Mar 3:14 και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν μετ αυτου και ινα αποστελλη αυτους κηρυσσειν
Mar 3:15 και εχειν εξουσιαν θεραπευειν τας νοσους και εκβαλλειν τα δαιμονια
Mar 3:16 και επεθηκεν τω σιμωνι ονομα πετρον
Mar 3:17 και ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου ιακωβου και επεθηκεν αυτοις ονοματα βοανηργες ο εστιν υιοι βροντης
Mar 3:18 και ανδρεαν και φιλιππον και βαρθολομαιον και ματθαιον και θωμαν και ιακωβον τον του αλφαιου και θαδδαιον και σιμωνα τον κανανειτην
Mar 3:19 και ιουδαν ισκαριωτην ος και παρεδωκεν αυτον και ερχονται εις οικον
Mar 3:20 και συνερχετε παλιν ο οχλος ωστε μη δυνασθαι αυτους μηδε αρτον φαγειν
Mar 3:21 και ακουσαντες οι παρ αυτου εξηλθον κρατησαι αυτο_ ελεγον γαρ οτι εξεστη
Mar 3:22 και οι γραμματεις οι απο ιεροσολυμω_ καταβαντες ελεγον οτι βεελζεβουλ εχει και οτι εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια
Mar 3:23 και προσκαλεσαμενος αυτους εν παραβολαις ελεγεν αυτοις πως δυναται σατανας σαταναν εκβαλλειν
Mar 3:24 και εαν βασιλεια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η βασιλεια εκεινη
Mar 3:25 και εαν οικια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η οικια εκεινη
Mar 3:26 και ει ο σατανας ανεστη εφ εαυτον και μεμερισται ου δυναται σταθηναι αλλα τελος εχει
Mar 3:27 ουδεις δυναται τα σκευη του ισχυρου εισελθων εις την οικιαν αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον τον ισχυρον δηση και τοτε την οικιαν αυτου διαρπαση
Mar 3:28 αμην λεγω υμιν οτι παντα αφεθησεται τοις υιοις των ανθρωπων τα αμαρτηματα και αι βλασφημειαι οσας αν βλασφημησωσιν
Mar 3:29 ος δ αν βλασφημηση εις το πνευμα το αγιον ουκ εχει αφεσιν εις τον αιωνα αλλα ενοχος εστιν αιωνιου κρισεως
Mar 3:30 οτι ελεγον πνευμα ακαθαρτον εχει
Mar 3:31 ερχονται ουν οι αδελφοι αυτου και η μητηρ αυτου και εξω εστωτες απεστειλαν προς αυτον ζητουντες αυτον
Mar 3:32 και εκαθητο περι αυτον οχλος ειπον δε αυτω ιδου η μητηρ σου και οι αδελφοι σου και αι αδελφαι σου εξω ζητουσιν σε
Mar 3:33 και απεκριθη αυτοις λεγων τις εστιν η μητηρ μου η οι αδελφοι μου
Mar 3:34 και περιβλεψαμενος κυκλω τους περι αυτον καθημενους λεγει ιδου η μητηρ μου και οι αδελφοι μου
Mar 3:35 ος γαρ αν ποιηση το θελημα του θεου ουτος αδελφος μου και αδελφη και μητηρ εστιν
Mar 4:1 και παλιν ηρξατο διδασκειν παρα την θαλασσαν και συνηχθησαν προς αυτον οχλος πολυς ωστε αυτον εμβαντα εις το πλοιον καθησθαι εν τη θαλασση και πας ο οχλος προς την θαλασσαν επι της γης ην
Mar 4:2 και εδιδασκεν αυτους εν παραβολαις πολλα και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχη αυτου
Mar 4:3 ακουετε ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι
Mar 4:4 και εγενετο εν τω σπιρειν ο μεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα και κατεφαγεν αυτο
Mar 4:5 αλλο δε επεσε_ επι το πετρωδες οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεως εξανετειλεν δια το μη εχειν βαθος γης
Mar 4:6 ηλιου δε ανατειλα_τος εκαυματισθη και δια το μη εχειν ριζαν εξηρανθη
Mar 4:7 και αλλο επεσεν εις τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και συνεπνιξαν αυτο και καρπον ουκ εδωκεν
Mar 4:8 και αλλο επεσε_ εις την γην την καλην και εδιδου καρπον αναβαινοντα και αυξανομενον και εφερεν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον
Mar 4:9 και ελεγεν ο εχων ωτα ακουειν ακουετω
Mar 4:10 οτε δε εγενετο καταμονας ηρωτων αυτον οι περι αυτον συν τοις δωδεκα την παραβολη_
Mar 4:11 και ελεγεν αυτοις υμιν δεδοται το μυστηριον της βασιλειας του θεου εκεινοις δε τοις εξω εν παραβολαις τα πα_τα γεινεται
Mar 4:12 ινα βλεποντες βλεπωσιν και μη ιδωσιν και ακουοντες ακουωσιν και μη συνιωσιν μηποτε επιστρεψωσιν και αφαιθησεται αυτοις τα αμαρτηματα
Mar 4:13 και λεγει αυτοις ουκ οιδατε τη_ παραβολην ταυτην και πως πασας τας παραβολας γνωσεσθαι
Mar 4:14 ο σπειρων τον λογον σπειρει
Mar 4:15 ουτοι δε εισιν οι παρα την οδο_ οπου σπειρεται ο λογος και οταν ακουσωσιν ευθεως ερχεται ο σατανας και αιρει τον λογον τον εσπαρμενο_ απο της καρδιας αυτων
Mar 4:16 και ουτοι εισιν ομοιως οι επι τα πετρωδη σπειρομενοι οι οταν ακουσωσιν τον λογο_ ευθεως μετα χαρας λαμβανουσιν αυτον
Mar 4:17 και ουκ εχουσι_ ριζαν εν εαυτοις αλλα προσκαιροι εισιν ειτα γενομενης θλιψεως η διωγμου δια τον λογο_ ευθεως σκανδαλιζονται
Mar 4:18 και ουτοι εισιν οι εις τας ακανθας σπειρομενοι οι τον λογον ακουοντες
Mar 4:19 και αι μεριμναι του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου και αι περι τα λοιπα επιθυμιαι εισπορευομεναι συνπνειγουσι_ τον λογον και ακαρπος γεινεται
Mar 4:20 και ουτοι εισιν οι επι την γην τη_ καλην σπαρεντες οιτεινες ακουουσιν τον λογον και παραδεχονται και καρποφορουσιν εν τριακο_τα και εν εξηκοντα και εν εκατο_
Mar 4:21 και ελεγεν αυτοις μητι ο λυχνος ερχεται ινα υπο τον μοδιον τεθη η υπο την κλεινην ουχ ινα επι την λυχνιαν επιτεθη
Mar 4:22 ου γαρ εστιν τι κρυπτον εαν μη φανερωθη ουδε εγενετο αποκρυφον αλλα ινα εις φανερον ελθη
Mar 4:23 ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω
Mar 4:24 και ελεγεν αυτοις βλεπετε τι ακουετε εν ω μετρω μετριται μετρηθησεται υμιν και προστεθησεται υμειν τοις ακουουσιν
Mar 4:25 ος γαρ αν εχη δοθησεται αυτω και ος ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου
Mar 4:26 και ελεγεν ουτως εστιν η βασιλεια του θεου ως εαν ανθρωπος βαλη τον σπορον επι της γης
Mar 4:27 και καθευδη και εγειρητε νυκτα και ημεραν και ο σπορος βλαστανη και μηκυνηται ως ουκ οιδε_ αυτος
Mar 4:28 αυτοματη η γη καρποφορει πρωτον χορτον ειτα σταχυν ειτα πληρη σιτον εν τω σταχυι
Mar 4:29 οταν δε παραδω ο καρπος ευθεως αποστελλει το δρεπανον οτι παρεστηκεν ο θερισμος
Mar 4:30 και ελεγεν τινι ομοιωσωμεν την βασιλειαν του θεου η εν ποια παραβολη παραλλωμεν αυτην
Mar 4:31 ως κοκκον σιναπεως ος οτα_ σπαρη επι της γης μεικροτερος παντων των σπερματων τω_ επι της γης εστιν
Mar 4:32 και οταν σπαρη αναβαινει και γεινεται παντω_ των λαχανων μειζον και ποιει κλαδους μεγαλους ωστε δυνασθαι υπο την σκειαν αυτου τα πετεινα του ουρανου κατασκηνουν
Mar 4:33 και τοιαυταις παραβολαις πολλαις ελαλει αυτοις τον λογον καθως εδυναντο ακουειν
Mar 4:34 χωρεις δε παραβολης ουκ ελαλει αυτοις κατ ιδιαν δε τοις μαθηταις αυτου επελυεν παντα
Mar 4:35 και λεγει αυτοις εν εκεινη τη ημερα οψειας γενομενης διελθωμεν εις το περαν
Mar 4:36 και αφεντες αυτον παραλαμβανουσιν αυτον ως ην εν τω πλοιω και αλλα δε πλοια ην μετ αυτου
Mar 4:37 και γεινεται λαιλαψ ανεμου μεγαλη τα δε κυματα επεβαλλε_ εις το πλοιον ωστε αυτο ηδη γεμιζεσθαι
Mar 4:38 και ην αυτος εν τη πρυμνη επι το προσκεφαλαιον καθευδων και διεγειρουσιν αυτον και λεγουσιν αυτω διδασκαλε ου μελει σοι οτι απολλυμεθα
Mar 4:39 και διεγερθεις επετιμησεν τω ανεμω και ειπεν τη θαλασση σιωπα πεφειμωσο και εκοπασεν ο ανεμος και εγενετο γαληνη μεγαλη
Mar 4:40 και ειπεν αυτοις τι δειλοι εσται ουτως πως ουκ εχεται πιστιν
Mar 4:41 και εφοβηθησαν φοβο_ μεγαν και ελεγον προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και ο ανεμος και η θαλασσα υπακουουσιν αυτω
Mar 5:1 και ηλθον εις το περα_ της θαλασσης εις την χωραν των γαδαρηνων
Mar 5:2 και εξελθοντι αυτω εκ του πλοιου ευθεως απηντησεν αυτω εκ των μνημειων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω
Mar 5:3 ος την κατοικησιν ειχεν εν τοις μνημασιν και ουτε αλυσεσιν ουδεις εδυνατο αυτον δησαι
Mar 5:4 δια το αυτον πολλακεις παιδαις και αλυσεσιν δεδεσθαι και διεσπασθαι υπ αυτου τας αλυσεις και τας παιδας συντετριφθαι και ουδεις ισχυεν αυτον δησαι
Mar 5:5 και δια παντος νυκτος και ημερας εν τοις μνημασιν και εν τοις ορεσιν ην κραζων και κατακοπτων εαυτο_ λιθοις
Mar 5:6 ιδων δε τον ιησουν μακροθεν εδραμεν και προσεκυνησεν αυτον
Mar 5:7 και κραξας φωνη μεγαλη λεγει τι εμοι και σοι ιησου υιε του θεου του ζωντος ορκιζω σε τον θεον μη με βασανισης
Mar 5:8 (ελεγεν α)υτω το πνευμα το ακαθαρτον εξελθε απο του ανθρωπου
Mar 5:9 και επηρωτησεν αυτον τι ονομα σοι και λεγει αυτω λεγεω_ ο↔ομα μοι οτι πολλοι εσμε_
Mar 5:10 και παρεκαλουν αυτον πολλα ινα μη αποστειλη αυτους εξω της χωρας
Mar 5:11 ην δε εκει αγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενω_ προς τω ορει
Mar 5:12 και παρεκαλουν αυτον παντες οι δαιμονες λεγοντες πεμψον ημας εις τους χοιρους ινα εις αυτους εισελθωμεν
Mar 5:13 και επετρεψε_ αυτοις ευθεως ο ιησους και εξελθοντα τα πνευματα εισηλθον εις τους χοιρους και ωρμησεν η αγελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν ησαν δε ως δισχειλειοι και επνιγοντο εν τη θαλασση
Mar 5:14 και οι βοσκοντες τους χοιρους εφυγον και απηγγειλαν εις την πολιν και εις τους αγρους και ηλθον ιδειν τι (το γεγονος)
Mar 5:15 και ερχονται προς τον ιησουν και θεωρουσιν τον δαιμονιζομενον καθημενον και ιματισμενον και σωφρονουντα τον εσχηκοτα τον λεγεωνα και εφοβηθησαν
Mar 5:16 και διηγησαντο αυτοις οι ιδοντες πως εγενετο τω δαιμονιζομενω και περι των χοιρων
Mar 5:17 και ηρξα_το παρακαλειν αυτον απελθει_ απο των οριων αυτων
Mar 5:18 και εμβαινοντος αυτου εις το πλοιον παρεκαλει αυτον ο δαιμονισθεις ινα μετ αυτου η
Mar 5:19 και ουκ αφηκεν αυτον αλλα λεγει αυτω υπαγε εις τον οικον σου προς τους σους και αναγγειλον αυτοις οσα σοι ο κυριος πεποιηκεν και ηλεησεν σε
Mar 5:20 και απηλθεν και ηρξατο κηρυσσειν εν τη δεκαπολει οσα εποιησεν αυτω ο ιησους και παντες εθαυμαζον
Mar 5:21 και διαπερασαντος του ιησου εν τω πλοιω παλιν εις το περαν συνηχθη οχλος πολυς επ αυτον και ην παρα την θαλασσαν
Mar 5:22 και ιδου ερχεται εις των αρχισυναγωγων ονοματι ιαειρος και ιδων αυτον πιπτει προς τους ποδας αυτου
Mar 5:23 και παρακαλει αυτον πολλα λεγων οτι το θυγατριον μου εσχατως εχει ινα ελθων επιθης αυτω τας χειρας οπως σωθη και ζησεται
Mar 5:24 και απηλθεν μετ αυτου και ηκολουθει αυτω οχλος πολυς και συνεθλιβο_ αυτον
Mar 5:25 και γυνη ουσα εν ρυσει αιματος ετη δωδεκα
Mar 5:26 και πολλα παθουσα υπο πολλω_ ιατρων και δαπανησασα τα παρ αυτης παντα και μηδεν ωφεληθεισα αλλα μαλλον εις το χειρον ελθουσα
Mar 5:27 ακουσασα περι του ιησου ελθουσα εν τω οχλω οπισθεν ηψατο του ειματιου αυτου
Mar 5:28 ελεγεν γαρ οτι καν των ειματιων αυτου αψωμαι σωθησομαι
Mar 5:29 και ευθεως εξηρανθη η πηγη του αιματος αυτης και εγνω τω σωματι οτι ιαται απο της μαστιγος
Mar 5:30 και ευθεως ο ιησους επιγνους εν εαυτω την εξ αυτου δυναμιν εξελθουσα_ επιστραφεις εν τω οχλω ελεγεν τις μου ηψατο των ειματιων
Mar 5:31 και ελεγον αυτω οι μαθηται αυτου βλεπεις τον οχλον συνθλιβοντα σε και λεγεις τις μου ηψατο
Mar 5:32 και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησασαν
Mar 5:33 ηδε γυνη φοβηθεισα και τρεμουσα ειδυεια ο γεγονεν επ αυτη ηλθεν και προσεπεσεν αυτω και ειπεν αυτω πασαν την αληθειαν
Mar 5:34 ο δε ειπεν αυτω θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε υπαγε εις ειρηνη_ και ισθι υγιης απο της μαστιγος σου
Mar 5:35 ετι αυτου λαλουντος ερχο_ται απο του αρχισυναγωγου λεγοντες οτι η θυγατηρ σου απεθανεν τι ετι σκυλλις τον διδασκαλον
Mar 5:36 ο δε ιησους ευθεως ακουσας τον λογο_ λαλουμενον λεγει τω αρχισυναγωγω μη φοβου μονον πιστευε
Mar 5:37 και ουκ αφηκεν ουδενα αυτω ακολουθησαι ει μη πετρο_ και ιακωβον και ιωαννην το_ αδελφον ιακωβου
Mar 5:38 και ερχονται εις τον οικον του αρχισυναγωγου και θεωρει θορυβον και κλαιοντας και αλαλαζοντας πολλα
Mar 5:39 και εισελθων λεγει αυτοις τι θορυβεισθε και κλαιεται το παιδιον ουκ απεθανε_ αλλα καυθεδει
Mar 5:40 και κατεγελων αυτου ο δε εκβαλων παντας παραλαμβανει τον πατερα του παιδιου και την μητερα και τους μετ αυτου και εισπορευεται ου ην το παιδιον ανακειμενον
Mar 5:41 και κρατησας της χειρος του παιδιου λεγει αυτη ταλιθα κουμει ο εστι_ μεθερμηνευομενον το κορασιον συ λεγω εγειρε
Mar 5:42 και ευθεως ανεστη το κορασιον και περιεπατει ην γαρ ετων δωδεκα και εξεστησαν εκστασει μεγαλη
Mar 5:43 και διεστειλατο αυτοις πολλα ινα μηδεις γνοι τουτο και ειπε_ δοθηναι αυτη φαγειν
Mar 6:1 και εξηλθεν εκειθεν και ηλθε_ εις την πατριδα αυτου και ακολουθουσιν αυτω οι μαθηται αυτου
Mar 6:2 και γενομενου σαββατου ηρξατο εν τη συναγωγη διδασκειν και πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθε_ τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα αυτω και δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γεινονται
Mar 6:3 ουχ ουτος εστιν ο τεκτω_ ο υιος μαριας αδελφος δε ιακωβου και ιωση και ιουδα και σιμωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας και εσκανδαλιζοντο εν αυτω
Mar 6:4 ελεγεν δε αυτοις ο ιησους οτι ουκ εστιν προφητης ατειμος ει μη εν τη ιδια πατριδι αυτου και εν τοις συγγενεσιν και εν τη ↔
Mar 6:5 και ουκ εδυνατο εκει ουδεμιαν δυναμιν ποιησαι ει μη ολιγοις αρρωστοις επιθεις τας χειρας εθεραπευσεν
Mar 6:6 και εθαυμαζεν δια την απιστειαν αυτων και περιηγεν τας κωμας κυκλω διδασκων
Mar 6:7 και προσκαλειτε τους δωδεκα και ηρξατο αυτους αποστελλειν δυο δυο και εδιδου αυτοις εξουσιαν των πνευματων των ακαθαρτων
Mar 6:8 και παρηγγειλεν αυτοις ινα μηδε_ αιρωσιν εις οδον ει μη ραβδο_ μονον μη πηραν μη αρτον μη εις την ζωνην χαλκον
Mar 6:9 αλλα υποδεδεμενους σανδαλια και μη ενδυσησθαι δυο χιτωνας
Mar 6:10 και λεγει αυτοις οπου αν εισελθητε εις οικιαν εκει μενεται εως αν εξελθητε εκειθεν
Mar 6:11 και οσοι εαν μη δεξωνται υμας μηδε ακουσωσιν υμων εκπορευομενοι εκειθεν εκτειναξατε το_ χουν τον υποκατω των ποδων υμων εις μαρτυριον αυτοις αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται σοδομοις η γομορροις εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη
Mar 6:12 και εξελθοντες εκηρυσσον ινα μετανοησωσιν
Mar 6:13 και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλιφον ελαιω πολλους αρρωστους και εθεραπευον
Mar 6:14 και ηκουσεν ο βασιλευς ηρωδης φανερον γαρ εγενετο το ονομα αυτου και ελεγεν οτι ιωαννης ο βαπτιζων εκ νεκρων ανεστη και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεις εν αυτω
Mar 6:15 αλλοι δε ελεγον οτι ηλιας εστιν αλλοι δε ελεγον οτι προφητης εστιν ως εις των προφητων
Mar 6:16 ακουσας δε ο ηρωδης ειπεν οτι ον εγω απεκεφαλισα ιωαννην ουτος εστιν αυτος ηγερθη εκ νεκρων
Mar 6:17 αυτος δε ο ηρωδης αποστειλας εκρατησεν τον ιωαννην εν φυλακη και εδησεν αυτον δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου οτι αυτην εγαμησεν
Mar 6:18 ελεγεν γαρ ο ιωαννης τω ηρωδη οτι ουκ εξεστιν σοι εχειν την γυναικα του αδελφου σου
Mar 6:19 η δε ηρωδιας ενειχεν αυτω και ηθελεν αυτον αποκτειναι και ουκ εδυνατο
Mar 6:20 ο γαρ ηρωδης εφοβειτο τον ιωαννην ειδως αυτον ανδρα δικαιον και αγιο_ και συνετηρει αυτον και ακουσας αυτου πολλα εποιει και ηδεως αυτου ηκουεν
Mar 6:21 και γενομενης ημερας ευκαιρου οτε ηρωδης τοις γενεσιοις αυτου διπνον εποιει τοις μεγιστασιν αυτου και τοις χειλιαρχοις και τοις πρωτοις της γαλιλαιας
Mar 6:22 και εισελθουσης της θυγατρος αυτης της ηρωδιαδος και ορχησαμενης και αρεσασης τω ηρωδη και τοις συνανακειμενοις ειπεν δε ο βασιλευς τω κορασιω αιτησον με ο εαν θελης και δωσω σοι
Mar 6:23 και ωμοσεν αυτη οτι ο εαν αιτησης με δωσω σοι εως ημισους της βασιλειας μου
Mar 6:24 η δε εξελθουσα ειπεν τη μητρι αυτης τι αιτησωμαι η δε ειπεν την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου
Mar 6:25 και εισελθουσα ευθεως μετα σπουδης προς τον βασιλεα ητησατο λεγουσα θελω ινα μοι δως εξαυτης επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου
Mar 6:26 και περιλυπος γενομενος ο βασιλευς δια τους ορκους και τους συνανακειμενους ουκ ηθελησεν αυτη_ αθετησαι
Mar 6:27 και ευθεως αποστειλας ο βασιλευς σπεκουλατορα επεταξεν ενεχθηναι την κεφαλην αυτου
Mar 6:28 ο δε απελθω_ απεκεφαλισεν αυτον εν τη φυλακη και ηνεγκεν την κεφαλην αυτου επι πεινακι και εδωκεν αυτην τω κορασιω και το κορασιον εδωκεν αυτη_ τη μητρι αυτης
Mar 6:29 και ακουσαντες οι μαθηται αυτου ηλθον και ηραν το πτωμα αυτου και εθηκαν αυτο εν μνημειω
Mar 6:30 και συναγονται οι αποστολοι προς τον ιησουν και απηγγειλαν αυτω παντα και οσα εποιησα_ και οσα εδιδαξαν
Mar 6:31 και ειπεν αυτοις δευτε υμεις αυτοι κατ ιδιαν εις ερημον τοπον και αναπαυσασθε ολιγο_ ησαν γαρ οι ερχομενοι και οι υπαγοντες πολλοι και ουδε φαγειν ευκαιρουν
Mar 6:32 και απηλθον εις ερημον τοπο_ τω πλοιω κατ ιδιαν
Mar 6:33 και ιδον αυτους υπαγοντας και επεγνωσαν αυτους πολλοι και πεζη απο πασων των πολεω συνεδραμον εκει και προηλθον αυτους και συνεδραμον προς αυτον
Mar 6:34 και εξελθων ο ιησους ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτοις οτι ησαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα και ηρξατο αυτους διδασκειν πολλα
Mar 6:35 και ηδη ωρας πολλης γενομενης προσελθοντες οι μαθηται αυτω λεγουσι_ οτι ερημος εστιν ο τοπος και ηδη ωρα πολλη
Mar 6:36 απολυσον αυτους ινα απελθοντες εις τους κυκλω αγρους και κωμας αγορασωσιν εαυτοις αρτους τι γαρ φαγωσιν ουκ εχουσιν
Mar 6:37 ο δε αποκριθεις ειπεν δοτε αυτοις υμεις φαγειν και λεγουσιν αυτω απελθοντες αγορασωμεν δηναριων διακοσιων αρτους και δωσομεν αυτοις φαγειν
Mar 6:38 ο δε λεγει αυτοις ποσους αρτους εχεται υπαγετε και ιδετε και γνοντες λεγουσιν αυτω πεντε και δυο ιχθυας
Mar 6:39 και επεταξεν αυτοις ανακλιναι παντας συνποσια συνποσια επι τω χλωρω χορτω
Mar 6:40 και ανεπεσον πρασειαι πρασειαι ανα εκατον και ανα πεντηκοντα
Mar 6:41 και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κατεκλασεν τους αρτους και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν αυτοις και τους δυο ιχθυας εμερισεν πασιν
Mar 6:42 και εφαγον παντες και εχορτασθησαν
Mar 6:43 και ηραν κλασματων δωδεκα κοφινους πληρεις και απο των ιχθυων
Mar 6:44 και ησαν οι φαγοντες τους αρτους πεντακισχειλιοι ανδρες
Mar 6:45 και ευθεως ηνεγκασεν τους μαθητας αυτου εμβηναι εις το πλοιο_ και προαγειν εις το περαν προς βηδσαιδαν εως αυτος απολυση τον οχλον
Mar 6:46 και αποταξαμενος αυτοις απηλθεν εις το ορος προσευξασθαι
Mar 6:47 και οψιας γενομενης ην το πλοιον εμμεσω της θαλασσης και αυτος μονος ην επι της γης
Mar 6:48 και ιδεν αυτους βασανιζομενους εν τω ελαυνειν ην γαρ εναντιος ο ανεμος αυτοις και περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους περιπατων επι της θαλασσης και ηθελεν παρελθειν αυτους
Mar 6:49 οι δε ιδοντες αυτον περιπατουντα επι της θαλασσης εδοξαν φαντασμα ειναι και ανεκραξαν
Mar 6:50 παντες γαρ αυτον ειδον και εταραχθησα_ και ευθεως ελαλησεν μετ αυτω_ και λεγει αυτοις θαρσειτε εγω ειμι μη φοβεισθε
Mar 6:51 και ανεβη προς αυτους εις το πλοιον και εκοπασε_ ο ανεμος και λιαν εκπερισσου εν εαυτοις εξισταντο και εθαυμαζον
Mar 6:52 ου γαρ συνηκαν επι τοις αρτοις ην γαρ αυτων η καρδια πεπωρωμενη
Mar 6:53 και διαπερασαντες ηλθον επι την γην γεννησαρετ και προσωρμισθησαν
Mar 6:54 και εξελθοντων αυτων εκ του πλοιου ευθεως επιγνοντες αυτον οι α_δρες του τοπου εκεινου
Mar 6:55 περιδραμοντες ολην την περιχωρον εκεινην ηρξαντο επι τοις κραβαττοις τους κακως εχοντας περιφερειν οπου ηκουον οτι εκει εστιν
Mar 6:56 και οπου αν εισεπορευοντο εις κωμας η πολεις η αγρους εν ταις αγοραις ετιθου_ τους ασθενουντας και παρεκαλουν αυτον ινα καν του κρασπεδου του ιματιου αυτου αψω_ται και οσοι αν ηπτοντο αυτου εσωζοντο
Mar 7:1 και συναγονται προς αυτον οι φαρισαιοι και τεινες των γραμματαιων ελθοντες απο ιεροσολυμων
Mar 7:2 και ιδο_τες τινας των μαθητων αυτου κοιναις χερσιν τουτ εστιν ανιπτοις εσθιοντας αρτους
Mar 7:3 οι γαρ φαρισαιοι και παντες οι ιουδαιοι εαν μη πυγμη νιψωνται τας χειρας ουκ εσθιουσιν κρατου_τες την παραδοσιν των πρεσβυτερων
Mar 7:4 και απ αγορας εαν μη βαπτισωνται ουκ εσθιουσιν και αλλα πολλα εστιν α παρελαβον κρατειν βαπτισμους ποτηριω_ και ξεστων και χαλκειων και κλεινων
Mar 7:5 ↔ δια τι οι μαθηται σου ου περιπατουσιν κατα την παραδοσιν των πρεσβυτερων αλλα ανιπτοις χερσιν εσθιουσιν τον αρτον
Mar 7:6 ο δε αποκριθεις ειπε_ αυτοις οτι καλως προεφητευσε_ περι υμων ησαιας των υποκριτων ως γεγραπται ουτος ο λαος τοις χειλεσιν με τιμα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ εμου
Mar 7:7 ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλειας ενταλματα ανθρωπων
Mar 7:8 αφεντες γαρ την εντολην του θεου κρατειτε την παραδοσιν των ανθρωπων βαπτισμου ξεστων και ποτηριων και παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε
Mar 7:9 και ελεγεν αυτοις καλως αθετειτε την εντολην του θεου ινα τη_ παραδοσιν υμων τηρησητε
Mar 7:10 μωσης γαρ ειπεν τιμα τον πατερα σου και την μητερα σου και ο κακολογων πατερα η μητερα θανατω τελευτατω
Mar 7:11 υμεις δε λεγετε ος αν ειπη ανθρωπος τω πατρι η τη μητρι κορβαν ο εστιν δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης
Mar 7:12 και ουκετι αφιεται αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι αυτου η τη μητρι αυτου
Mar 7:13 ακυρουντες τον λογον του θεου τη παραδοσει υμων η παρεδωκατε και παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε
Mar 7:14 και προσκαλεσαμενος παντα τον οχλον ελεγε_ αυτοις ακουεται μου παντες και συνιεται
Mar 7:15 ουδεν εστιν εξωθεν του ανθρωπου εισπορευομενον εις αυτον ο δυναται αυτο_ κοινωσαι αλλα τα εκπορευομενα απ αυτου εκεινα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον
Mar 7:16 ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω
Mar 7:17 και οτε εισηλθεν εις οικον απο του οχλου επηρωτων αυτο_ οι μαθηται αυτου περι της παραβολης
Mar 7:18 και λεγει αυτοις ουτως και υμεις ασυνετοι εσται ου νοειται οτι παν το εξωθε_ εισπορευομενον εις τον ανθρωπον ου δυναται αυτον κοινω_αι
Mar 7:19 οτι ουκ εισπορευεται αυτου εις την καρδιαν αλλα εις την κοιλιαν και εις τον αφεδρωνα εκπορευεται καθαριζων παντα τα βρωματα
Mar 7:20 ελεγεν δε οτι το εκ του ανθρωπου εκπορευομενο_ εκεινο κοινοι τον ανθρωπον
Mar 7:21 εσωθεν γαρ εκ της καρδιας τω_ ανθρωπων οι διαλογισμοι οι κακοι εκπορευονται μοιχειαι πορνιαι φονοι
Mar 7:22 κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγια οφθαλμος πονηρος βλασφημεια υπερηφανεια αφροσυνη
Mar 7:23 παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εκπορευεται και κοινοι τον ανθρωπον
Mar 7:24 και εκειθεν αναστας απηλθε_ εις τα μεθορια τυρου και σιδωνος και εισελθων εις οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ ηδυνηθη λαθειν
Mar 7:25 ακουσασα γαρ γυνη περι αυτου ης ειχεν το θυγατριον αυτης πνευμα ακαθαρτον ελθουσα προσεπεσε_ προς τους ποδας αυτου
Mar 7:26 ην δε η γυνη ελληνις συροφοινικισσα τω γενει και ηρωτα αυτον ινα το δαιμονιο_ εκβαλη εκ της θυγατρος αυτης
Mar 7:27 ο δε ιησους ειπεν αυτη αφες πρωτο_ χορτασθηναι τα τεκνα ου γαρ καλον εστιν λαβειν τον αρτο_ των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις
Mar 7:28 η δε απεκριθη και λεγει αυτω ναι κυριε και γαρ τα κυναρια υποκατω της τραπεζης εσθιει απο των ψιχιων των παιδιων
Mar 7:29 και ειπεν αυτη δια τουτον τον λογον υπαγε εξεληλυθεν το δαιμονιον εκ της θυγατρος σου
Mar 7:30 και απελθουσα εις τον οικον αυτης ευρεν το δαιμονιον εξεληλυθος και την θυγατερα βεβλημενη_ επι της κλεινης
Mar 7:31 και παλιν εξελθων εκ των οριω_ τυρου και σιδωνος ηλθεν προς την θαλασσαν της γαλιλαιας ανα μεσον των οριων δεκαπολεως
Mar 7:32 και φερουσιν αυτω κωφον μογιλαλον και παρακαλουσιν αυτον ινα επιθη αυτω τη_ χειρα
Mar 7:33 και απολαβομενος αυτο_ απο του οχλου κατ ιδιαν εβαλε_ τους δακτυλους αυτου εις τα ωτα αυτου και πτυσας ηψατο της γλωσσης αυτου
Mar 7:34 και αναβλεψας εις τον ουρανον εστεναξε_ και λεγει αυτω εφφαθα ο εστι_ διανοιχθητι
Mar 7:35 και ευθεως διηνοιχθησαν αυτου αι ακοαι και ελυθη ο δεσμος της γλωσσης αυτου και ελαλει ορθως
Mar 7:36 και διεστειλατο αυτοις ινα μηδενι ειπωσιν οσον δε αυτοις διεστελλετο μαλλο_ περισσοτερον εκηρυσσον
Mar 7:37 και υπερπερισσως εξεπλησσοντο λεγοντες καλως παντα πεποιηκεν και τους κωφους ποιει ακουειν και τους αλαλους λαλειν
Mar 8:1 εν εκειναις ταις ημεραις παμπολλου οχλου οντος και μη εχο_των τι φαγωσιν προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου λεγει αυτοις
Mar 8:2 σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη ημεραι τρεις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσι_ τι φαγωσιν
Mar 8:3 και εαν απολυσω αυτους νηστεις εις οικον αυτων εκλυθησονται εν τη οδω τινες γαρ αυτων μακροθεν ηκασιν
Mar 8:4 και απεκριθησαν αυτω οι μαθηται αυτου ποθεν τουτους δυνησεται τις ωδε χορτασαι α_των επ ερημιαις
Mar 8:5 και επηρωτα α↔ους ποσους εχεται αρτους οι δε ειπο_ επτα
Mar 8:6 και παρηγγειλεν τω οχλω αναπεσειν επι της γης και λαβω_ τους επτα αρτους ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν και παρεθηκαν τω οχλω
Mar 8:7 και ειχο_ ιχθυδια ολιγα και ταυτα ευλογησας ειπεν παρατεθηναι και αυτα
Mar 8:8 εφαγον δε και εχορτασθησαν και ηραν περισσευματα κλασματω_ επτα σ(φ)υριδας
Mar 8:9 ησαν δε οι φαγο_τες ως τετρακισχειλιοι και απελυσεν αυτους
Mar 8:10 και εμβας ευθεως εις το πλοιον μετα των μαθητων αυτου ηλθεν εις τα μερη δαλμανουθα
Mar 8:11 και εξηλθον οι φαρισαιοι και ηρξαντο συνζητει_ αυτω ζητουντες παρ αυτου σημειον απο του ουρανου πειραζοντες αυτον
Mar 8:12 και αναστεναξας τω πνευματι εαυτου λεγει τι η γενεα αυτη σημειον επιζητει ↔ αμην λεγω υμιν ει δοθησεται τη γενεα ταυτη σημειον
Mar 8:13 και αφεις αυτου εμβας παλιν εις πλοιον απηλθεν εις το περαν
Mar 8:14 και επελαθοντο λαβειν αρτους και ει μη ενα αρτον ουκ ειχον μεθ εαυτων εν τω πλοιω
Mar 8:15 και διεστελλετο αυτοις λεγων ορατε βλεπετε απο της ζυμης τω_ φαρισαιων και της ζυμης ηρωδου
Mar 8:16 και διελογιζοντο προς αλληλους λεγοντες οτι αρτους ουκ εχομε_
Mar 8:17 και γνους ο ιησους λεγει αυτοις τι διαλογιζεσθε οτι αρτους ουκ εχετε ουπω νοειται ουδε συνιεται ετι πεπωρωμενην εχετε τη_ καρδιαν υμων
Mar 8:18 οφθαλμους εχοντες ου βλεπεται και ωτα εχοντες ουκ ακουεται και ου μνημονευεται
Mar 8:19 οτε τους πεντε αρτους εκλασα εις τους πεντακισχειλιους ποσους κοφινους πληρης κλασματων ηρατε λεγουσιν αυτω δωδεκα
Mar 8:20 οτε δε τους επτα εις τους τρακισχειλιους ποσων σπυριδων πληρωματα κλασματων ηρατε οι δε ειπον επτα
Mar 8:21 και ελεγεν αυτοις πως ουπω συνιεται
Mar 8:22 και ερχεται εις βηθσαιδαν και φερουσιν αυτω τυφλον και παρακαλουσιν αυτον ινα αυτου αψηται
Mar 8:23 και επιλαβομενος της χειρος του τυφλου εξηγαγεν αυτον εξω της κωμης και πτυσας εις τα ομματα αυτου επιθεις τας χειρας αυτου επερωτα αυτον ει τι βλεπει
Mar 8:24 και αναβλεψας ελεγεν βλεπω τους ανθρωπους οτι ως δενδρα ορω περιπατου_τας
Mar 8:25 ειτα παλιν επεθηκεν τας χειρας επι τους οφθαλμους αυτου και εποιησεν αυτον αναβλεψαι και απεκατεσταθη και ενεβλεψεν τηλαυγως απαντας
Mar 8:26 και απεστειλεν αυτον εις οικον αυτου λεγων μηδε εις τη_ κωμην εισελθης μηδε ειπης τινι εν τη κ↔
Mar 8:27 και εξηλθεν ο ιησους και οι μαθηται αυτου εις τας κωμας καισαριας της φιλιππου και εν τη οδω επηρωτα τους μαθητας λεγων αυτοις τινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι
Mar 8:28 οι δε απεκριθησαν ιωαννην τον βαπτιστην και αλλοι ηλεια_ αλλοι δε ενα των προφητων
Mar 8:29 και αυτος λεγει αυτοις υμεις δε τινα με λεγεται ειναι και αποκριθεις ο πετρος λεγει αυτω συ ει ο χριστος
Mar 8:30 και επετειμησεν αυτοις ινα μηδενι λεγωσιν περι αυτου
Mar 8:31 και ηρξατο διδασκειν αυτους οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο των πρεσβυτερω_ και αρχιερεων και γραμματαιω_ και αποκτανθηναι και μετα τρεις ημερας αναστηναι
Mar 8:32 και παρρησια τον λογον ελαλει και προσλαβομενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιμαν αυτω
Mar 8:33 ο δε ιησους επιστραφεις και ιδων τους μαθητας αυτου επετιμησεν τω πετρω λεγων υπαγε οπισω μου σατανα οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων
Mar 8:34 και προσκαλεσαμενος τον οχλον συν τοις μαθηταις αυτου ειπεν αυτοις οστις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι
Mar 8:35 ος γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εμου και του ευαγγελιου σωσει αυτην
Mar 8:36 τι γαρ ωφελησει τον ανθρωπον εαν κερδηση τον κοσμον ολον και ζημιωθη την ψυχην αυτου
Mar 8:37 η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου
Mar 8:38 ος γαρ επαισχυ_θη μεν και τους εμους λογους εν τη γενεα ταυτη τη μοιχαλιδι και αμαρτωλω και ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται αυτον οταν ελθη εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελω_ των αγιων
Mar 9:1 και ελεγεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι εισιν τινες των ωδε εστηκοτων οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως α_ ιδωσιν την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν εν δυναμει
Mar 9:2 και μεθ ημερας εξ ο ιησους παραλαμβανει τον πετρον και τον ιακωβο_ και ιωαννην και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδια_ μονους και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων
Mar 9:3 και τα ιματια αυτου εγενοντο στιλβοντα λευκα λιαν ως χειων οια γναφευς επι της γης ου δυναται λευκαναι
Mar 9:4 και ωφθη αυτοις ηλιας συν μωσει και ησαν συλλαλου_τες τω ιησου
Mar 9:5 και αποκριθεις ο πετρος λεγει τω ιησου ραββει καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις σοι μια_ και μωσει μιαν και ηλια μιαν
Mar 9:6 ου γαρ ηδει τι λαλησει ησαν γαρ εκφοβοι
Mar 9:7 και εγενετο νεφελη επισκιαζουσα αυτοις και ηλθεν φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος αυτου ακουετε
Mar 9:8 και εξαπινα περιβλεψαμενοι ουκετι ουδενα ειδον αλλα τον ιησουν μονον μεθ εαυτων
Mar 9:9 καταβαινοντων δε αυτων απο του ορους διεστειλατο αυτοις ινα μηδενι διηγησωνται α ειδον ει μη οταν ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη
Mar 9:10 και τον λογον εκρατησαν προς εαυτους συνζητουντες τι εστιν το εκ νεκρων αναστηναι
Mar 9:11 και επηρωτησαν αυτον λεγοντες οτι λεγουσιν οι γραμματεις οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον
Mar 9:12 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ηλειας με_ ελθων πρωτον αποκαθιστανει παντα καθως γεγραπται επι τον υιον του ανθρωπου ινα πολλα παθη και εξουδενωθη
Mar 9:13 αλλα λεγω υμιν οτι και ηλειας εληλυθεν και εποιησαν αυτω οσα ηθελησαν καθως γεγραπται επ αυτον
Mar 9:14 και ελθων προς τους μαθητας ειδεν οχλον πολυν περι αυτους και γραμματεις συνζητουντας αυτοις
Mar 9:15 και ευθεως πας ο οχλος ιδω_ αυτον εξεθαμβηθη και προτρεχοντες ησπαζοντο αυτο_
Mar 9:16 και επηρωτησεν τους γραμματεις τι συνζητειτε προς εαυτους
Mar 9:17 και αποκριθεις εις εκ του οχλου ειπεν διδασκαλε ηνεγκα τον υιο_ μου προς σε εχοντα πνευμα αλαλον
Mar 9:18 και οπου εαν αυτον καταλαβη ρησσει αυτον και αφριζει και τριζει τους οδοντας αυτου και ξηρενεται και ειπον τοις μαθηταις σου ινα αυτο εκβαλωσιν και ουκ ισχυσαν
Mar 9:19 ο δε αποκριθεις αυτοις λεγει ω γενεα απιστος εως ποτε προς υμας εσομαι εως ποτε ανεξομαι υμων φερετε αυτον προς με
Mar 9:20 και ηνεγκα_ αυτον προς αυτον και ιδων αυτον ευθεως το πνευμα εσπαραξεν αυτον και πεσων επι της γης εκυλιετο αφριζων
Mar 9:21 και επηρωτησεν τον πατερα αυτου ποσος χρονος εστιν ως τουτο γεγονεν αυτω ο δε ειπεν παιδιοθεν
Mar 9:22 και πολλακεις αυτον και εις το πυρ εβαλεν και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ετι δυνασαι βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεις εφ ημας
Mar 9:23 ο δε ιησους ειπε_ αυτω το ει δυνασαι πιστευσαι παντα δυνατα τω πιστευοντι
Mar 9:24 και ευθεως κραξας ο πατηρ του παιδιου ελεγεν πιστευω βοηθει μου τη απιστεια
Mar 9:25 ιδων δε ο ιησους οτι επισυντρεχει ο οχλος επετειμησεν τω πνευματι τω ακαθαρτω λεγων αυτω το πνευμα το αλαλον και κωφο_ εγω σοι επιτασσω εξελθε εξ αυτου και μηκετι εισελθης εις αυτον
Mar 9:26 και κραξαν και πολλα σπαραξαν αυτον εξηλθεν και εγενετο ωσει νεκρος ωστε τους πολλους λεγειν οτι απεθανεν
Mar 9:27 ο δε ιησους κρατησας αυτον της χειρος ηγειρεν αυτον και ανεστη
Mar 9:28 και εισελθοντα αυτον εις τον οικον οι μαθηται αυτου επηρωτων αυτον κατ ιδιαν δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο
Mar 9:29 και ειπεν αυτοις τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη και νηστεια
Mar 9:30 και εκειθεν εξελθοντες παρεπορευοντο δια της γαλιλαιας και ουκ ηθελε_ ινα τις γνω
Mar 9:31 εδιδασκεν γαρ τους μαθητας αυτου και ελεγεν αυτοις οτι ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας ανθρωπων και αποκτενουσιν αυτον και αποκτανθεις τη τριτη ημερα αναστησεται
Mar 9:32 οι δε ηγνοουν το ρημα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι
Mar 9:33 και ηλθεν εις καπερναουμ και ε_ τη οικια γενομενος επηρωτα αυτους τι εν τη οδω προς εαυτους διελογιζεσθαι
Mar 9:34 οι δε εσιωπω_ προς αλληλους γαρ διελεχθησαν τις μειζων
Mar 9:35 και καθεισας εφωνησεν τους δωδεκα και λεγει αυτοις ει τις θελει πρωτος ειναι εσται παντων εσχατος και παντων διακονος
Mar 9:36 και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εμμεσω αυτων και εναγκαλισαμενος αυτο ειπεν αυτοις
Mar 9:37 ος αν εν τω_ τοιουτων παιδιων δεξηται επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και ος εαν εμε δεξηται ουκ εμε δεχεται αλλα τον αποστειλαντα με
Mar 9:38 απεκριθη δε αυτω ιωα_νης λεγων διδασκαλε ειδομε_ τινα τω ονοματι σου εκβαλλο_τα δαιμονια ος ουκ ακολουθει ημιν και εκωλυσαμεν αυτο_ οτι ουκ ακολουθει ημιν
Mar 9:39 ο δε ιησους ειπεν μη κωλυετε αυτον ουδεις γαρ εστιν ος ποιησει δυναμι_ επι τω ονοματι μου και δυνησεται ταχυ κακολογησαι με
Mar 9:40 ος γαρ ουκ εστιν καθ υμων υπερ υμων εστιν
Mar 9:41 ος γαρ αν ποτιση υμας ποτηριον υδατος εν ονοματι οτι χριστου εσται αμην λεγω υμιν ου μη απολεση το_ μισθον αυτου
Mar 9:42 και ος εαν σκα_δαλιση ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων εις εμε καλον αυτω εστιν μαλλον ει περικειται λιθος μυλικος περι το_ τραχηλον αυτου και βεβληται εις την θαλασσαν
Mar 9:43 και εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον αυτην καλον σοι εστιν κυλλον εισελθειν εις την ζωην η τας δυο χειρας εχοντα απελθειν εις την γεενναν εις το πυρ το ασβεστο_
Mar 9:44 οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται
Mar 9:45 και εαν ο πους σου σκανδαλιζη σε αποκοψον αυτην καλον γαρ εστιν σε εισελθειν εις τη_ ζωην χωλον η τους δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις τη_ γεενναν εις το πυρ το ασβεστο_
Mar 9:46 οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται
Mar 9:47 και εαν ο οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος
Mar 9:48 οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται
Mar 9:49 πας γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται
Mar 9:50 καλον το αλας εαν δε το αλας αναλον γενηται εν τινι αυτο αρτυσεται εχετε εν εαυτοις αλα και ειρηνευεται εν αλληλοις
Mar 10:1 κακειθεν αναστας ερχεται εις τα ορια της ιουδαιας δια του περαν του ιορδανου και συνπορευονται παλιν οχλοι προς αυτο_ και ως ειωθει παλιν εδιδασκεν αυτους
Mar 10:2 και προσελθο_τες φαρισαιοι επηρωτησα_ αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζοντες αυτον
Mar 10:3 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις τι υμιν ενετειλατο μωσης
Mar 10:4 οι δε ειπο_ μωσης επετρεψεν βιβλιο_ αποστασιου γραψαι και απολυσαι
Mar 10:5 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις προς την σκληροκαρδιαν υμων εγραψεν υμιν την εντολην ταυτην
Mar 10:6 απο δε αρχης κτισεως αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους ο θεος
Mar 10:7 ενεκεν τουτου καταλιψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται τη γυναικι αυτου
Mar 10:8 και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα σαρξ μια
Mar 10:9 ο ουν θεος συνεζευξεν ανθρωπος μη χωριζετω
Mar 10:10 και εν τη οικια παλιν οι μαθηται αυτου περι τουτου επηρωτησα_ αυτον
Mar 10:11 και λεγει αυτοις ος εαν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται επ αυτην
Mar 10:12 και εαν γυνη απολυση τον ανδρα αυτης και γαμηθη αλλω μοιχαται
Mar 10:13 και προσεφερον αυτω παιδια ινα αψηται αυτων οι δε μαθηται επετιμων τοις προσφερουσιν
Mar 10:14 ιδων δε ο ιησους ηγανακτησεν και ειπεν αυτοις αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς με και μη κωλυεται αυτα των γαρ τοιουτω_ εστιν η βασιλεια του θεου
Mar 10:15 αμην λεγω υμιν ος εαν μη δεξηται την βασιλειαν του θεου ως παιδιο_ ου μη εισελθη εις αυτην
Mar 10:16 και εναγκαλισαμενος αυτα τιθεις τας χειρας επ αυτα ευλογει αυτα
Mar 10:17 και εκπορευομενου αυτου εις οδον ιδου τις πλουσιος προσδραμων και γονυπετησας αυτον επηρωτα αυτον διδασκαλε αγαθε τι ποιησω ινα ζωην αιωνιον κληρονομησω
Mar 10:18 ο δε ιησους ειπεν αυτω τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ο θεος
Mar 10:19 τας εντολας οιδας μη μοιχευσης μη φονευσης μη κλεψης μη ψευδομαρτυρησης μη αποστερησης τειμα τον πατερα σου και την μητερα
Mar 10:20 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτω διδασκαλε ταυτα παντα εφυλαξα εκ νεοτητος μου
Mar 10:21 ο δε εμβλεψας αυτω ηγαπησεν αυτον και ειπεν αυτω εν σοι υστερει υπαγε οσα εχεις πωλησον και δος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει μοι αρας τον σταυρον
Mar 10:22 ο δε στυγνασας επι τω λογω απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα
Mar 10:23 και περιβλεψαμενος ο ιησους λεγει τοις μαθηταις αυτου πως δυσκολως οι τα χρηματα εχοντες εις την βασιλειαν του θεου εισελευσονται
Mar 10:24 οι δε μαθηται εθαμβουντο επι τοις λογοις αυτου ο δε αποκριθεις λεγει αυτοις τεκνια πως δυσκολον εστιν τους πεποιθοτας επι χρημασι_ εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν
Mar 10:25 ευκοπωτερον δε εστι_ καμηλον δια τρυμαλιας ρα↔δος εισελθειν η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθει_
Mar 10:26 οι δε περισσως εξεπλησσοντο λεγοντες προς εαυτους και τις δυναται σωθηναι
Mar 10:27 εμβλεψας δε αυτοις ο ιησους λεγει παρα ανθρωποις αδυνατον αλλ ου παρα τω θεω παντα γαρ δυνατα εστι_ παρα τω θεω
Mar 10:28 ηρξατο ο πετρος λεγειν αυτω ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι
Mar 10:29 αποκριθεις ο ιησους ειπεν αμην λεγω υμιν οτι ουδεις εστιν ος αφηκεν οικια_ η αδελφους η αδελφας η πατερα η μητερα η γυναικα η τεκνα η αγρους ενεκεν εμου και του ευαγγελιου
Mar 10:30 εαν μη λαβη εκατονταπλασιονα νυν εν τω καιρω τουτω οικιας και αδελφους και αδελφας και μητερα και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον
Mar 10:31 πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και εσχατοι πρωτοι
Mar 10:32 ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυμα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαμβουντο και ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν
Mar 10:33 οτι ιδου αναβαινομεν εις ιεροσολυμα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν και τοις γραμματευσιν και κατακρινουσιν αυτον θανατω και παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν
Mar 10:34 και εμπαιξουσιν αυτω και μαστιγωσουσιν αυτον και εμπτυσουσιν αυτω [και μαστιγωσουσιν αυτον και τη τ]ριτη ημερα αναστησεται
Mar 10:35 και προσπορευονται αυτω ιακωβος και ιωαννης υιοι ζεβεδαιου λεγοντες διδασκαλε θελομεν ινα ο εαν αιτησομεν σε ποιησης ημιν
Mar 10:36 ο δε ειπεν αυτοις τι θελετε ποιησαι με υμιν
Mar 10:37 οι δε ειπον αυτω δος ημειν ινα εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευω_υμων σου καθισωμεν εν τη δοξη σου
Mar 10:38 ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ οιδατε τι αιτεισθαι δυνασθαι πιειν το ποτηριον ο εγω πινω και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι
Mar 10:39 οι δε ειπον αυτω δυναμεθα ο δε ιησους ειπεν αυτοις το μεν ποτηριο_ ο εγω πινω πιεσθαι και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθαι
Mar 10:40 το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται
Mar 10:41 και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφω_
Mar 10:42 ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτους λεγει αυτοις οιδατε οτι οι δοκουντες αρχειν των εθνω_ κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων
Mar 10:43 ουχ ουτως δε εσται εν υμιν αλλ ος εαν θελη γενεσθαι μεγας εν υμιν εσται υμων διακονος
Mar 10:44 και ος εαν θελη υμων γενεσθαι πρωτος εσται παντων δουλος
Mar 10:45 και γαρ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθε_ διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων
Mar 10:46 και ερχονται εις ιεριχω και εκπορευομενου αυτου απο ιεριχω και των μαθητων αυτου και οχλου ικανου υιος τιμαιου βαρτιμαιος ο τυφλος εκαθητο παρα την οδον προσαιτων
Mar 10:47 και ακουσας οτι ιησους ο ναζωραιος εστιν ηρξατο κραζειν και λεγειν ο υιος δαυειδ ιησου ελεησον με
Mar 10:48 και επετιμων αυτω πολλοι ινα σιωπηση ο δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυειδ ελεησον με
Mar 10:49 και στας ο ιησους ειπεν αυτον φωνηθηναι και φωνουσιν τον τυφλον λεγοντες αυτω θαρσει εγειρε φωνει σε
Mar 10:50 ο δε αποβαλων το ιματιον αυτου αναστας ηλθεν προς τον ιησουν
Mar 10:51 και αποκριθεις λεγει αυτω ο ιησους τι θελεις ποιησω σοι ο δε τυφλος ειπεν αυτω ραββουνι ινα αναβλεψω
Mar 10:52 ο δε ιησους ειπεν αυτω υπαγε η πιστις σου σεσωκεν σε και ευθεως ανεβλεψε_ και ηκολουθει αυτω εν τη οδω
Mar 11:1 και οτε εγγιζουσιν εις ιερουσαλημ και εις βηθφαγη και βηθανια_ προς το ορος των ελαιων αποστελλει δυο των μαθητω_ αυτου
Mar 11:2 και λεγει αυτοις υπαγετε εις την κωμην την κατεναντι υμων και ευθεως εισπορευομενοι εις αυτην ευρησεται πωλον δεδεμενο_ εφ ον ουδεις πωποτε ανθρωπων κεκαθικεν λυσαντες αυτο_ αγαγετε
Mar 11:3 και εαν τις υμιν ειπη τι ποιειτε τουτο ειπατε οτι ο κυριος αυτου χριαν εχει και ευθεως αυτον αποστελλει ωδε
Mar 11:4 απηλθον δε και ευρον πωλον δεδεμενον προς την θυραν εξω επι του αμφοδου και λυουσιν αυτον
Mar 11:5 και τινες των εκει εστηκοτων ελεγον αυτοις τι ποιειτε λυοντες τον πωλο_
Mar 11:6 οι δε ειπαν αυτοις καθως ενετειλατο ο ιησους και αφηκαν αυτους
Mar 11:7 και ηγαγον τον πωλον προς τον ιησουν και επεβαλον αυτω τα ιματια αυτων και εκαθεισεν επ αυτω
Mar 11:8 πολλοι δε τα ιματια αυτων εστρωσαν εν τη οδω αλλοι δε στοιβαδας εκοπτον εκ των δενδρων και εστρωννυον εις την οδον
Mar 11:9 και οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου
Mar 11:10 και ευλογημενη η ερχομενη βασιλεια εν ονοματι κυριου του πατρος ημων δαυειδ ωσαννα εν τοις υψιστοις
Mar 11:11 και εισηλθεν εις ιεροσολυμα ο ιησους και εις το ιερο_ και περιβλεψαμενος παντα οψιας ηδη ουσης της ωρας εξηλθεν εις βηθανιαν μετα των δωδεκα
Mar 11:12 και τη επαυριον εξελθοντων αυτων απο βηθανιας επινασεν
Mar 11:13 και ιδων συκην απο μακροθε_ εχουσαν φυλλα ηλθεν ει αρα τι ευρησει εν αυτη και ελθων επ αυτην ουδεν ευρεν ει μη φυλλα ου γαρ ην καιρος συκων
Mar 11:14 και αποκριθεις ειπεν αυτη μηκετι εκ σου εις τον αιωνα μηδεις καρπον φαγοι και ηκουον οι μαθηται αυτου
Mar 11:15 και ερχονται εις ιεροσολυμα και εισελθων ο ιησους εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν και τους πωλουντας και τους αγοραζοντας εν αυτω και τας τραπεζας των κολλυβιστων και τας καθεδρας των πωλου_των τας περιστερας κατεστρεψεν
Mar 11:16 και ουκ ηφιεν ινα τις διενεγκη σκευος δια του ιερου
Mar 11:17 και εδιδασκεν λεγων αυτοις ου γεγραπται οτι ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται πασιν τοις εθνεσιν υμεις δε αυτον εποιησατε σπηλαιον ληστων
Mar 11:18 και ηκουσαν οι αρχιερεις και οι γραμματεις και εζητουν πως αυτον απολεσωσιν εφοβουντο γαρ οτι πας ο οχλος εξεπλησσετο επι τη διδαχη αυτου
Mar 11:19 και οτε οψε εγεινετο εξεπορευοντο εξω της πολεως
Mar 11:20 και πρωι παραπορευομενοι ιδον την συκην εξηραμμενην εκ ριζων
Mar 11:21 και αναμνησθεις ο πετρος λεγει αυτω ραββι ιδε η συκη ην κατηρασω εξηρανται
Mar 11:22 και αποκριθεις ο ιησους λεγει αυτοις εχετε πιστιν θεου
Mar 11:23 αμην γαρ λεγω υμιν οτι ος εα_ ειπη τω ορει τουτω αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν και μη διακριθη εν τη καρδια αυτου αλλα πιστευση οτι α λεγει γεινεται εσται αυτω ο εαν ειπη
Mar 11:24 δια τουτο λεγω υμιν παντα οσα α_ προσευχομενοι αιτεισθε πιστευεται οτι λαμβανεται και εσται υμιν
Mar 11:25 και οταν στηκεται προσευχομενοι αφιεται ει τι εχεται κατα τινος ινα και ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις αφη υμει_ τα παραπτωματα υμων
Mar 11:26 ει δε υμεις ουκ αφιεται ουδε ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις αφησει τα παραπτωματα υμων
Mar 11:27 και ερχονται παλιν εις ιεροσολυμα και εν τω ιερω περιπατουντος αυτου ερχονται προς αυτον οι αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι
Mar 11:28 και λεγουσιν αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι την εξουσιαν ταυτη_ εδωκεν ινα ταυτα ποιης
Mar 11:29 ο δε ιησους αποκριθεις ειπεν αυτοις επερωτησω καγω υμας ενα λογο_ και αποκριθηται μοι και ερω υμι_ εν ποια εξουσια ταυτα ποιω
Mar 11:30 το βαπτισμα το ιωαννου εξ ουρανου η_ η εξ ανθρωπων αποκριθηται μοι
Mar 11:31 και ελογιζοντο προς εαυτους λεγοντες εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει δια τι ουκ επιστευσατε αυτω
Mar 11:32 αλλα ειπωμεν εξ ανθρωπων εφοβουντο τον λαον απαντες γαρ ειχον τον ιωαννην οτι οντως προφητης ην
Mar 11:33 και αποκριθεντες λεγουσιν τω ιησου ουκ οιδαμε_ και αποκριθεις ο ιησους λεγει αυτοις ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω
Mar 12:1 και ηρξατο αυτοις εν παραβολαις λεγειν αμπελωνα εφυτευσε_ ανθρωπος και περιεθηκεν φραγμο_ και ωρυξεν υποληνιον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδετο αυτον γεωργοις και απεδημησεν
Mar 12:2 και απεστειλεν προς τους γεωργους τω καιρω δουλο_ ινα παρα των γεωργων λαβη απο του καρπου του αμπελωνος
Mar 12:3 οι δε λαβοντες αυτον εδιραν και απεστειλαν καινον
Mar 12:4 και παλιν απεστειλεν προς αυτους αλλον δουλον κακεινο_ λιθοβολησαντες εκεφαλαιωσα_ και απεστειλαν ητιμωμενο_
Mar 12:5 και παλιν αλλον απεστειλεν κακεινον απεκτειναν και πολλους αλλους τους μεν δεροντες τους δε αποκτεννοντες
Mar 12:6 ετι ουν ενα εχων υιον αγαπητο_ αυτου απεστειλεν και αυτον προς αυτους εσχατον λεγων οτι εντραπησονται τον υιον μου
Mar 12:7 εκεινοι δε οι γεωργοι ειπον προς εαυτους οτι ουτος εστι_ ο κληρονομος δευτε αποκτεινωμεν αυτον και ημων εσται η κληρονομια
Mar 12:8 και λαβοντες αυτον απεκτειναν και εξεβαλον αυτον εξω του αμπελωνος
Mar 12:9 τι ουν ποιησει ο κυριος του αμπελωνος ελευσεται και απολεσει τους γεωργους και δωσει τον αμπελωνα αλλοις
Mar 12:10 ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε λιθον ον απεδοκιμασα_ οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας
Mar 12:11 παρα κυριου εγενετο αυτη και εστι_ θαυμαστη εν οφθαλμοις ημω_
Mar 12:12 και εζητουν αυτον κρατησαι και εφοβηθησαν τον οχλον εγνωσαν γαρ οτι την παραβολην προς αυτους ειπεν και αφεντες αυτον απηλθον
Mar 12:13 και αποστελλουσιν προς αυτον τεινας των φαρισαιων και τω_ ηρωδιανων ινα αυτον αγρευσωσιν λογω
Mar 12:14 οι δε ελθοντες λεγουσιν αυτω διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις εξεστιν κηνσον καισαρι δουναι η ου
Mar 12:15 δωμεν η μη δωμεν ο δε ειδως αυτω_ την υποκρισιν ειπεν αυτοις τι με πειραζεται φερεται μοι δηναριον ινα ιδω
Mar 12:16 οι δε ηνεγκα_ και λεγει αυτοις τινος η εικω_ αυτη και η επιγραφη λεγουσι_ αυτω καισαρος
Mar 12:17 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις αποδοτε τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω και εθαυμασαν επ αυτω
Mar 12:18 και ερχονται σαδδουκαιοι προς αυτον οιτινες λεγουσιν αναστασιν μη ειναι και επηρωτησαν αυτον λεγοντες
Mar 12:19 διδασκαλε μωσης εγραψεν ημιν οτι εαν τινος αδελφος αποθανη και καταλειπη γυναικα και τεκνα μη αφη ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και εξαναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου
Mar 12:20 επτα αδελφοι ησαν και ο πρωτος ελαβεν γυναικα και αποθνησκων ουκ αφηκεν σπερμα
Mar 12:21 και ο δευτερος ελαβεν αυτη_ και απεθανεν και ουδε αυτος αφηκεν σπερμα και ο τριτος ωσαυτως
Mar 12:22 και ελαβον αυτη_ ωσαυτως και οι επτα και ουκ αφηκαν σπερμα εσχατη παντων απεθανεν και η γυνη
Mar 12:23 εν τη ουν αναστασει οταν αναστωσιν τινος αυτων εσται η γυνη οι γαρ επτα εσχο_ αυτην γυναικα
Mar 12:24 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις ου δια τουτο πλανασθαι μη ιδοτες τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου
Mar 12:25 οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν ουτε γαμουσιν ουτε εκγαμισκονται αλλ εισιν ως αγγελοι οι εν τοις ουρανοις
Mar 12:26 περι δε τω_ νεκρων οτι εγειρονται ↔ ουκ ανεγνωται εν τη βιβλω μωσεως ↔ επι του βατου ως ειπεν αυτω ο θεος λεγων εγω ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ
Mar 12:27 ουκ εστιν ο θεος νεκρων αλλα θεος ζωντων υμεις ουν πολυ πλανασθαι
Mar 12:28 και προσελθων εις των γραμματαιων ακουσας αυτων συνζητουντων ιδως οτι καλως αυτοις απεκριθη επηρωτησεν αυτον ποια εστιν πρωτη παντων εντολη
Mar 12:29 ο δε ιησους απεκριθη αυτω οτι πρωτη παντων εντολη ακουε ισραηλ κυριος ο θεος ημων κυριος εις εστιν
Mar 12:30 και αγαπησεις κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της διανοιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της ισχυος σου αυτη πρωτη εντολη
Mar 12:31 και δευτερα ομοια αυτη _ αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον μειζω_ τουτων αλλη εντολη ουκ εστι_
Mar 12:32 και ειπεν αυτω ο γραμματευς καλως διδασκαλε επ αληθειας ειπας οτι εις εστιν και ουκ εστιν αλλος πλην αυτου
Mar 12:33 και το αγαπαν αυτον εξ ολης της καρδιας και εξ ολης της συνεσεως και εξ ολης της ψυχης και εξ ολης της ισχυος και το αγαπαν τον πλησιον ως σεαυτο_ πλιον εστιν παντων των ολοκαυτωματων και θυσιω_
Mar 12:34 και ο ιησους ιδων αυτον οτι νουνεχως απεκριθη ειπεν αυτω ου μακραν ει απο της βασιλειας του θεου και ουδεις ουκετι ετολμα αυτον επερωτησαι
Mar 12:35 και αποκριθεις ο ιησους ελεγεν διδασκων εν τω ιερω πως λεγουσιν οι γραμματεις οτι ο χριστος υιος εστιν δαυειδ
Mar 12:36 αυτος γαρ δαυειδ ειπεν εν πνευματι αγιω λεγει ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου
Mar 12:37 αυτος ουν δαυειδ λεγει αυτον κυριον και ποθεν υιος αυτου εστιν και ο πολυς οχλος ηκουεν αυτου ηδεως
Mar 12:38 και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχη αυτου βλεπετε απο των γραμματαιων των θελοντων εν στολαις περιπατειν και ασπασμους εν ταις αγοραις
Mar 12:39 και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλησιας εν τοις δειπνοις
Mar 12:40 οι κατεσθιοντες τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι ουτοι λημψονται περισσοτερον κριμα
Mar 12:41 και καθεισας ο ιησους κατεναντι του γαζοφυλακιου εθεωρει πως ο ο_λος βαλλει χαλκον εις το γαζοφυλακιον και πολλοι πλουσιοι εβαλλον πολλα
Mar 12:42 και ελθουσα μια χηρα πτωχη εβαλεν λεπτα δυο ο εστιν κοδραντης
Mar 12:43 και προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη πλειον παντων εβαλεν των βαλλοντων εις το γαζοφυλακιον
Mar 12:44 παντες γαρ εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον αυτη δε εκ της υστερεσεως αυτης παντα οσα ειχεν εβαλεν ολον τον βιον αυτης
Mar 13:1 και εκπορευομενου αυτου εκ του ιερου λεγει αυτω εις των μαθητων αυτω διδασκαλε ιδε ποταποι λιθοι και ποταπαι οικοδομαι
Mar 13:2 και αποκριθεις ο ιησους ειπε_ αυτω βλεπεις ταυτας τας μεγαλας οικοδομας ου μη αφεθη λιθος επι λιθω ος ου μη καταλυθη
Mar 13:3 και καθημενου αυτου εις το ορος των ελαιων κατεναντι του ιερου επερωτων αυτον κατ ιδιαν πετρος και ιακωβος και ιωαννης και ανδρεας
Mar 13:4 ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη ταυτα παντα συντελεισθαι
Mar 13:5 ο δε ιησους αποκριθεις αυτοις ηρξατο λεγειν βλεπετε μη τις υμας πλανηση
Mar 13:6 πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγοντες οτι εγω ειμι και πολλους πλανησουσιν
Mar 13:7 οταν δε ακουσητε πολεμους και ακοας πολεμων μη θροεισθαι δει γαρ γενεσθαι αλλ ουπω το τελος
Mar 13:8 εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονται σισμοι κατα τοπους και εσονται λιμοι κα ταραχαι αρχαι ωδινων ταυτα
Mar 13:9 βλεπετε δε υμεις εαυτους παραδωσουσιν γαρ υμας εις συνεδρια και εις συναγωγας δαρησεσθαι και επι ηγεμονων δε και βασιλεων σταθησεσθαι ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις
Mar 13:10 και εις παντα τα εθνη δει πρωτο_ κηρυχθηναι το ευαγγελιον
Mar 13:11 οταν δε αγωσιν υμας παραδιδο_τες μη προμεριμναται τι λαλησηται μηδε μελετατε αλλ ο αν δοθη υμιν εν εκεινη τη ωρα τουτο λαλειτε ου γαρ εσται υμεις οι λαλουντες αλλα το πνευμα το αγιον
Mar 13:12 παραδωσει δε αδελφος αδελφον εις θανατον και πατηρ τεκνον και επαναστησο_ται τεκνα επι γονεις και θανατωσουσιν αυτους
Mar 13:13 και εσεσθαι μεισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται
Mar 13:14 οταν δε ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν υπο δανιηλ του προφητου εστος οπου ου δει ο αναγινωσκων νοειτω τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσα_ εις τα ορη
Mar 13:15 ο δε επι του δωματος μη καταβατω εις την οικιαν μηδε εισελθατω αραι τι εκ της οικιας αυτου
Mar 13:16 και ο εις τον αγρο_ ων μη επιστρεψατω εις τα οπισω αραι το ιματιον αυτου
Mar 13:17 ουαι δε ταις εγγαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις
Mar 13:18 προσευχεσθαι δε ινα μη γενηται η φυγη υμων χειμωνος
Mar 13:19 εσονται γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψεις οια ου γεγονεν τοιαυτη απ αρχης κτισεως ης εκτεισε_ ο θεος εως του νυν και ου μη γενηται
Mar 13:20 και ει μη κυριος εκολοβωσεν τας ημερας ουκ αν εσωθη πασα σαρξ αλλα δια τους εκλεκτου ους εξελεξατο εκολοβωσεν τας ημερας
Mar 13:21 και τοτε εα_ τις υμιν ειπη ιδου ωδε ο χριστος η ιδου εκει μη πιστευεται
Mar 13:22 εγερθησονται γαρ φευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν σημεια και τερατα προς το αποπλαναν ει δυνατον και τους εκλεκτους
Mar 13:23 υμεις δε βλεπεται ιδου προειρηκα υμιν απαντα
Mar 13:24 αλλ εν εκειναις ταις ημεραις μετα την θλιψιν εκεινην ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης
Mar 13:25 και οι αστερες εσονται εκ του ουρανου εκπιπτοντες και αι δυναμεις αι εν τοις ουρανοις σαλευθησονται
Mar 13:26 και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελαις μετα δυναμεως και δοξης πολλης
Mar 13:27 και τοτε αποστελει τους αγγελους αυτου και επισυναξει τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμω_ απ ακρου γης εως ακρου ουρανου
Mar 13:28 απο δε της συκης μαθετε τη_ παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης απαλος γενηται και εκφυη τα φυλλα γεινωσκετε οτι εγγυς το θερος εστιν
Mar 13:29 ουτως και υμεις οταν ιδηται ταυτα γεινομενα γεινο[με]να γεινωσκεται οτι εγγυς εστι_ επι θυραις
Mar 13:30 αμην λεγω υμι_ οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη μεχρις ου παντα ταυτα γενηται
Mar 13:31 ο ουρανος και η γη παρελευσεται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν
Mar 13:32 περι δε της ημερας εκεινης η ωρας ουδεις οιδε_ ουδε οι αγγελοι οι εν ουρανω ουδε ο υιος ει μη ο πατηρ
Mar 13:33 βλεπετε αγρυπνειτε και προσευχεσθαι ουκ οιδαται γαρ ποτε ο καιρος εστιν
Mar 13:34 ως ανθρωπος αποδημος αφεις τη_ οικιαν αυτου και δους τοις δουλοις αυτου την εξουσιαν και ↔ ι[ν]α γρη[γο]ρ[η]
Mar 13:35 γρηγορειτε ου_ ουκ οιδαται γαρ ποτε ο κυριος της οικιας ερχεται οψε η μεσονυκτιου η αλεκτοροφωνιας η πρωι
Mar 13:36 μη ελθων εξαιφνης ευρη υμας καθευδοντας
Mar 13:37 α δε υμειν λεγω πασιν λεγω γρηγορειτε
Mar 14:1 ην δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερας και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις πως αυτον εν δολω κρατησα_τες αποκτεινωσιν
Mar 14:2 ελεγον δε μη εν τη εορτη μηποτε θορυβος εσται του λαου
Mar 14:3 και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτειμου και συντριψασα τον αλαβαστρο_ κατεχεεν αυτου κατα της κεφαλης
Mar 14:4 ησαν δε τινες αγανακτου_τες προς εαυτους και λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη του μυρου γεγονεν
Mar 14:5 ηδυνατο γαρ τουτο το μυρον πραθηναι επανω τριακοσιων δηναριων και δοθηναι τοις πτωχοις και ενεβριμω_το αυτη
Mar 14:6 ο δε ιησους ειπεν αφεται αυτην τι αυτη κοπους παρεχεται καλον εργον ειργασατο εν εμοι
Mar 14:7 παντοτε γαρ τους πτωχους εχεται μεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθαι αυτους ευ ποιησαι εμε δε ου παντοτε εχεται
Mar 14:8 ο εσχεν αυτη εποιησεν προελαβεν μυρισαι μου το σωμα εις το_ ενταφιασμον
Mar 14:9 αμην λεγω υμι_ οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιο_ τουτο εις ολον τον κοσμον και ο εποιησεν αυτη λαληθησεται εις μνημοσυνον αυτης
Mar 14:10 και ιουδας ο ισκαριωτης απηλθε_ προς τους αρχιερεις ινα παραδω αυτον αυτοις
Mar 14:11 και ακουσαντες εχαρησαν και επηγγειλαντο αυτω αργυρια δουναι και εζητει πως αυτον ευκαιρως παραδω
Mar 14:12 και τη πρωτη ημερα των αζυμω_ οτε το πασχα εθυον λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου που θελεις απελθοντες ετοιμασωμεν ινα φαγης το πασχα
Mar 14:13 και αποστελλει δυο των μαθητων αυτου και λεγει αυτοις υπαγεται εις την πολι_ και απαντησει υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων ακολουθησατε αυτω
Mar 14:14 και οπου αν εισελθη ειπατε τω οικοδεσποτη οτι ο διδασκαλος λεγει που εστι_ το καταλυμα οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω
Mar 14:15 και αυτος υμιν διξει αναγαιον μεγα εστρωμενον εκει ετοιμασατε ημιν
Mar 14:16 και εξηλθον οι μαθηται αυτου και ηλθον εις την πολιν και ευρον καθως ειπεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα
Mar 14:17 και οψιας γενομενης ερχεται μετα των δωδεκα
Mar 14:18 και ανακειμενω_ αυτων και εσθιοντων ειπεν ο ιησους αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμω_ παραδωσει με ο εσθιων μετ εμου
Mar 14:19 οι δε ηρξαντο λυπεισθε και λεγει_ αυτω εις καθ εις μητι εγω ειμι ραββει και αλλος μητι εγω
Mar 14:20 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις εις εκ των δωδεκα ο εμβαπτομενος μετ εμου την χειρα εις το τρυβλιο_
Mar 14:21 ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω η ουκ εγενηθη ο ανθρωπος εκεινος
Mar 14:22 και εσθιοντων αυτων λαβων ο ιησους αρτον ευλογησας εκλασε_ και εδωκεν αυτοις και ειπεν λαβεται τουτο εστιν το σωμα μου
Mar 14:23 και λαβων το ποτηριον ευχαριστησας εδωκεν αυτοις και επιον εξ αυτου παντες
Mar 14:24 και ειπεν αυτοις τουτο εστιν το αιμα μου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυ_νομενον
Mar 14:25 αμην λεγω υμιν οτι ουκετι ου μη πιω εκ του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πεινω καινον εν τη βασιλεια του θεου
Mar 14:26 και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων
Mar 14:27 και λεγει αυτοις ο ιησους οτι παντες σκανδαλισθησεσθαι εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη οτι γεγραπται παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησονται τα προβατα
Mar 14:28 αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμας εις τη_ γαλιλαιαν
Mar 14:29 ο δε πετρος εφη αυτω και ει παντες σκανδαλισθησονται αλλ ουκ εγω
Mar 14:30 και λεγει αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι συ σημερον εν τη νυκτει ταυτη πριν η δις αλεκτορα φωνησαι τρεις απαρνηση με
Mar 14:31 ο δε πετρος εκπερισσου ελεγε_ μαλλον εαν δεη μαι συναποθανειν σοι ου μη σε απαρνησομαι ωσαυτως δε και παντες ελεγον
Mar 14:32 και ερχονται εις χωριον ου το ονομα γεθσημανει και λεγει τοις μαθηταις καθισατε ωδε εως προσευξωμαι
Mar 14:33 και παραλαμβανει τον πετρον και τον ιακωβον και τον ιωαννην μεθ εαυτου και ηρξατο εκθαμβεισθε και αδημονειν
Mar 14:34 και λεγει αυτοις περιλυπος εστι_ η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε
Mar 14:35 και προσελθων μεικρον επεσεν επι της γης και προσηυχετο ινα ει δυνατον εστιν παρελθη απ αυτου η ωρα
Mar 14:36 και ελεγεν αββα ο πατηρ παντα δυνατα σοι παρενεγκαι το ποτηριο_ τουτο απ εμου αλλ ου τι εγω θελω αλλα τι συ
Mar 14:37 και ερχεται και ευρισκει αυτου[ς] καθευδοντας λεγει πετρω σιμων καθευδεις ουκ ισχυσας μιαν ωραν γρηγορησαι
Mar 14:38 γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης
Mar 14:39 και παλιν απελθω_ προσηυξατο τον αυτον λογο_ ειπων
Mar 14:40 και υποστρεψας ευρεν αυτους παλιν καθευδο_τας ησαν γαρ οι οφθαλμοι αυτων καταβαρυνομενοι και ουκ ηδεισαν τι αποκριθωσι_ αυτω
Mar 14:41 και ερχεται το τριτον και λεγει αυτοις καθευδετε λοιπον και αναπαυεσθε απεχει ηλθεν η ωρα ιδου παραδιδοται ο υιος του ανθρωπου εις χειρας των αμαρτωλων
Mar 14:42 εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδους με ηγγεικεν
Mar 14:43 και ευθεως ετι αυτου λαλουντος παραγεινεται ο ιουδας ο ισκαριωτης εις των δωδεκα και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων παρα των αρχιερεων και γραμματαιω_ και πρεσβυτερων
Mar 14:44 δεδωκει δε ο παραδιδους αυτο_ συσσημον αυτοις λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον και απαγαγετε ασφαλως
Mar 14:45 και ελθω_ ευθεως προσελθων αυτω λεγει ραββει ραββει και κατεφιλησεν αυτον
Mar 14:46 οι δε επεβαλον τας χειρας αυτων επ αυτο_ και εκρατησαν αυτον
Mar 14:47 εις δε των παρεστηκοτων σπασαμενος την μαχαιραν επαισεν τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ωτιο_
Mar 14:48 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις ως επι ληστην εξηλθατε μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με
Mar 14:49 καθ ημεραν ημην προς υμας εν τω ιερω διδασκω_ και ουκ εκρατησαται με αλλ ινα πληρωθωσιν αι γραφαι
Mar 14:50 και αφεντες αυτον παντες εφυγον
Mar 14:51 και εις τις νεανισκος ηκολουθησεν αυτω περιβεβλημενος σινδονα επι γυμνου και κρατουσιν αυτο_ οι νεανισκοι
Mar 14:52 ο δε καταλιπω_ την σινδονα γυμνος εφυγε_ απ αυτων
Mar 14:53 και α↔ηγαγον τον ιησουν προς τον αρχιερεα καιαφαν και συνερχονται αυτω παντες οι αρχιερεις και οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι
Mar 14:54 και ο πετρος απο μακροθεν ηκολουθησεν αυτω εως εσω εις την αυλην του αρχιερεως και ην συνκαθημενος μετα των υπηρετων και θερμαινομενος προς το φως
Mar 14:55 οι δε αρχιερεις και ολον το συνεδριον εζητου_ κατα του ιησου ψευδομαρτυρια_ εις το θανατωσαι αυτον και ουχ ευρισκον
Mar 14:56 πολλοι γαρ εψευδομαρτυρουν κατ αυτου και ισαι αι μαρτυριαι ουκ ησα_
Mar 14:57 και τινες ανασταντες εψευδομαρτυρουν κατ αυτου λεγοντες
Mar 14:58 οτι ημεις ηκουσαμεν αυτου λεγοντος οτι εγω καταλυω τον ναον τουτον τον χειροποιητον και δια τριων ημερω_ αλλον αχειροποιητον οικοδομησω
Mar 14:59 και ουδ ουτως ιση ην η μαρτυρια αυτων
Mar 14:60 και αναστας ο αρχιερευς εις μεσον επηρωτησεν τον ιησουν λεγων ουκ αποκρινη ουδεν τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν
Mar 14:61 ο δε ιησους εσιωπα και ουδεν απεκρινατο παλι_ ο αρχιερευς επερωτα αυτον και λεγει αυτω συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ευλογητου
Mar 14:62 ο δε ιησους ειπεν εγω ειμι και οψεσθαι τον υιον του ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων της δυναμεως και ερχομενον μετα των νεφελων του ουρανου
Mar 14:63 ο δε αρχιερευς διαρρηξας τους χιτωνας αυτου λεγει τι ετι χριαν εχομεν μαρτυρων
Mar 14:64 ηκουσατε τη_ βλασφημειαν τι υμειν φαινεται οι δε παντες κατεκριναν αυτο_ ειναι ενοχον θανατου
Mar 14:65 και ηρξαντο τινες εμπτυειν αυτω και περικαλυπτειν το προσωπον αυτου και κολαφιζειν αυτο_ και λεγειν αυτω προφητευσο_ και οι υπηρεται ραπισμασιν αυτο_ ελαβον
Mar 14:66 και οντος του πετρου εν τη αυλη κατω ερχεται μια τω_ παιδισκων του αρχιερεως
Mar 14:67 και ιδουσα τον πετρον θερμενομενον εμβλεψασα αυτω λεγει και συ μετα του ναζαρηνου ιησου ησθα
Mar 14:68 ο δε ηρνησατο λεγων ουκ οιδα ουδε επισταμαι τι συ λεγεις και εξηλθεν εξω εις το προαυλιο_ και αλεκτωρ εφωνησεν
Mar 14:69 και η παιδισκη ιδουσα αυτον παλι_ ηρξατο λεγειν τοις παρεστηκοσι_ οτι ουτος εξ αυτων εστιν
Mar 14:70 ο δε παλιν ηρνειτο και μετα μικρο_ παλιν οι παρεστωτες ελεγον τω πετρω αληθως εξ αυτων ει και γαρ γαλιλαιος ει και η λαλια σου ομοιαζει
Mar 14:71 ο δε ηρξατο αναθεματιζειν και ομνυειν οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον τουτον ον λεγεται
Mar 14:72 και εκ δευτερου αλεκτωρ εφωνησε_ και ανεμνησθη ο πετρος το ρημα ως ειπεν αυτω ο ιησους οτι πρι_ αλεκτορα φωνησαι δις απαρνηση με τρεις και επιβαλων εκλαιεν
Mar 15:1 και ευθεως επι το πρωι συμβουλιον ποιησαντες μετα των πρεσβυτερων και γραμματαιων και ολον το συνεδριον δησαντες τον ιησουν απηνεγκαν και παρεδωκαν τω πειλατω
Mar 15:2 και επηρωτησεν αυτο_ ο πειλατος συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε αποκριθεις ειπεν αυτω συ λεγεις
Mar 15:3 και κατηγορουν αυτου οι αρχιερεις πολλα
Mar 15:4 ο δε πειλατος παλιν επηρωτησε_ αυτον λεγων ουκ αποκρινη ουδεν ιδε ποσα σου καταμαρτυρουσιν
Mar 15:5 ο δε ιησους ουκετι ουδεν απεκριθη ωστε θαυμαζειν τον πειλατον
Mar 15:6 κατα δε εορτην απελυεν αυτοις ενα δεσμιον ον παρητου_το
Mar 15:7 ην δε ο λεγομενος βαραββας μετα των συνστασιαστων δεδεμενος οιτεινες εν τη στασει φονον πεποιηκεισα_
Mar 15:8 και αναβοησας ο οχλος ηρξατο αιτεισθαι καθως αει εποιει αυτοις
Mar 15:9 ο δε πειλατος απεκριθη αυτοις λεγων θελετε απολυσω υμιν τον βασιλεα των ιουδαιων
Mar 15:10 επεγεινωσκεν γαρ οτι δια φθονον παρεδωκεισαν αυτον οι αρχιερεις
Mar 15:11 οι δε αρχιερεις ανεσισαν τον οχλον ινα μαλλον τον βαραββα_ απολυση αυτοις
Mar 15:12 ο δε πειλατος αποκριθεις παλιν ειπεν αυτοις τι ουν θελεται ποιησω τον βασιλεα των ιουδαιων
Mar 15:13 οι δε παλιν εκραξαν λεγοντες σταυρωσον αυτον
Mar 15:14 ο δε πειλατος ελεγε_ αυτοις τι γαρ κακον εποιησε_ οι δε περισσως εκραζον σταυρωσον αυτον
Mar 15:15 ο δε πειλατος βουλομενος τω οχλω το ικανον ποιησαι απελυσεν αυτοις τον βαραββαν και παρεδωκε_ τον ιησουν φραγελλωσας ινα σταυρωθη
Mar 15:16 οι δε στρατιωται απηγαγον αυτον εσω της αυλης ο εστιν πραιτωριον και συνκαλουσιν ολην την σπειραν
Mar 15:17 και ενδυουσιν αυτον πορφυρα_ και περιτιθεασιν αυτω πλεξα_τες ακανθινον στεφανον
Mar 15:18 και ηρξαντο ασπαζεσθαι αυτο_ χαιρε ο βασιλευς των ιουδαιω_
Mar 15:19 και ετυπτον αυτου την κεφαλην καλαμω και ενεπτυο_ αυτω και τιθεντες τα γονατα προσεκυνουν αυτω
Mar 15:20 και οτε ενεπεξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την πορφυραν και ενεδυσαν αυτον τα ιματια τα ιδια και αγουσιν αυτον ινα σταυρωσουσιν αυτον
Mar 15:21 και αγγαρευουσιν παραγοντα τινα σιμωνα κηρυναιον ερχομενον απ ακρου τον πατερα αλεξανδρου και ρουφου ινα αρη το[ν] σταυρον αυτου
Mar 15:22 και φερουσιν αυτον επι γολγοθα τοπον ο εστιν μεθερμηνευομενος κρανιου τοπος
Mar 15:23 και εδιδουν αυτω πιειν εσμυρνισμενον οινον ο δε ουκ ελαβε_
Mar 15:24 και σταυρωσαντες αυτον διαμεριζονται τα ειματια αυτου βαλλοντες κληρον επ αυτα τις τι αρη
Mar 15:25 ην δε τριτη ωρα και εσταυρωσαν αυτον
Mar 15:26 και ην η επιγραφη της αιτιας αυτου επιγεγραμμενη ο βασιλευς των ιουδαιων
Mar 15:27 και συν αυτω σταυρουσιν δυο ληστας ενα εκ δεξιων και ενα εξ ευωνυμων αυτου
Mar 15:28 
Mar 15:29 και οι παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κεινουντες τας κεφαλας αυτων και λεγο_τες ουα ο καταλυων τον ναο_ και τρισιν ημεραις οικοδομω_
Mar 15:30 σωσον σεαυτον και καταβα απο του σταυρου
Mar 15:31 ομοιως και οι αρχιερεις εμπαιζοντες προς αλληλους μετα των γραμματαιων ελεγον αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι
Mar 15:32 ο χριστος ο βασιλευς του ισραηλ καταβατω νυν απο του σταυρου ινα ιδωμεν και πιστευσωμεν και οι συνεσταυρωμενοι αυτ ωνειδιζον αυτον
Mar 15:33 γενομενης δε ωρας εκτης σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως ωρας ενατης
Mar 15:34 και τη ωρα τη ενατη εβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ελωι ελωι λιμα σιβακθανει ο εστι_ μεθερμηνευομενον ο θεος ο θεος μου εις τι με ενκατελειπες
Mar 15:35 και τινες των εκει εστηκοτω_ ακουσαντες ελεγον ιδου ηλεια_ φωνει
Mar 15:36 δραμων δε εις και γεμισας σπογγον οξους περιθεις τε καλαμω εποτιζεν αυτον λεγων αφετε ιδωμεν ει ερχεται ηλιας καθελειν αυτον
Mar 15:37 ο δε ιησους αφεις φωνην μεγαλην εξεπνευσεν
Mar 15:38 και το καταπετασμα του ναου εσχισθη εις δυο απο ανωθεν εως κατω
Mar 15:39 ιδων δε ο κεντυριων ο παρεστηκως εξ εναντιας αυτου οτι ουτως κραξας εξεπνευσεν ειπεν αληθως ο ανθρωπος ουτος υιος ην θεου
Mar 15:40 ησαν δε και γυναικες απο μακροθεν θεωρουσαι εν αις η_ και μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου του μεικρου και ιωση μητηρ και σαλωμη
Mar 15:41 και οτε ην εν τη γαλιλαια ηκολουθουν αυτω και διηκονουν αυτω και αιτεραι πολλαι αι συναναβασαι αυτω εις ιεροσολυμα
Mar 15:42 και ηδη οψειας γενομενης επειδη ην παρασκευη ο εστι_ προς σαββατον
Mar 15:43 ελθων ιωσηφ ο απο αριμαθαιας ευσχημω_ βουλευτης ος και αυτος ην προσδεχομενος την βασιλειαν του θεου τολμησας εισηλθεν προς πειλατον και ητησατο το σωμα του ιησου
Mar 15:44 ο δε πειλατος εθαυμασεν ει ηδη τεθνηκεν και προσκαλεσαμενος τον κεντυριωνα επηρωτησεν αυτον ει παλαι απεθανε_
Mar 15:45 και γνους απο του κεντυριωνος εδωρησατο το σωμα το ιωσηφ
Mar 15:46 και αγορασας σινδονα και καθελων αυτον ενειλησεν τη σινδονι και καθηκε_ αυτο εν μνημειω ο ην λελατομημενον εκ πετρας και προσεκυλισεν λιθον επι την θυρα_ του μνημειου
Mar 15:47 η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ιωσηφ εθεωρουν που τεθειτε
Mar 16:1 και διαγενομενου του σαββατου μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου και σαλωμη ηγορασαν αρωματα ινα ελθουσαι αλιψωσιν αυτον
Mar 16:2 και λιαν πρωι της μιας σαββατων ερχονται επι το μνημειο_ ανατειλαντος του ηλιου
Mar 16:3 και ελεγον προς εαυτας τις αποκυλισει ημιν τον λιθον εκ της θυρας του μνημειου
Mar 16:4 και αναβλεψασαι θεωρουσιν οτι αποκεκυλισται ο λιθος ην ↔ρ μεγας σφοδρα
Mar 16:5 και εισελθουσαι εις το μνημειον ιδον νεανισκον καθημενον εν τοις δεξιοις περιβεβλημενον στολην λευκην και εξεθαμβηθησα_
Mar 16:6 ο δε λεγει αυταις μη εκθαμβεισθε ιησουν ζητειτε τον ναζαρηνον το_ εσταυρωμενον ηγερθη ουκ εστιν ωδε ιδε ο τοπος οπου εθηκαν αυτον
Mar 16:7 αλλα υπαγετε ειπατε τοις μαθηταις αυτου και τω πετρω οτι προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθαι καθως ειπεν υμιν
Mar 16:8 και εξελθουσαι εφυγον απο του μνημειου ειχεν δε αυτας τρομος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ
Mar 16:9 αναστας δε πρωι πρωτη σαββατου εφανη πρωτον μαρια τη μαγδαληνη αφ ης εκβεβληκει επτα δαιμονια
Mar 16:10 εκεινη πορευθεισα απηγγειλεν τοις μετ αυτου γενομενοις πενθουσιν και κλαιουσιν
Mar 16:11 κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης ηπιστησαν
Mar 16:12 μετα δε ταυτα δυσιν εξ αυτων περιπατουσιν εφανερωθη εν ετερα μορφη πορευομενοις εις αγρον
Mar 16:13 κακεινοι απελθοντες απηγγειλαν τοις λοιποις ουδε εκεινοις επιστευσα_
Mar 16:14 υστερον δε ανακειμενοις αυτοις τοις ενδεκα εφανερωθη και ωνειδισεν την απιστειαν αυτων και σκληροκαρδιαν οτι τοις θεασαμενοις αυτον εγηγερμενον εκ νεκρων ουκ επιστευσαν
Mar 16:15 και ειπεν αυτοις πορευθεντες εις τον κοσμον απαντα κηρυξατε το ευαγγελιον παση τη κτισει
Mar 16:16 ο πιστευσας και βαπτισθεις σωθησεται ο δε απιστησας κατακριθησεται
Mar 16:17 σημεια δε τοις πιστευσασιν παρακολουθησει ταυτα εν τω ονοματι μου δαιμονια εκβαλουσιν γλωσσαις λαλησουσι_ καιναις
Mar 16:18 οφις αρουσιν καν θανασιμον τι πιωσιν ου μη αυτους βλαψη επι αρρωστους χειρας επιθησουσιν και καλως εξουσιν
Mar 16:19 ο μεν ουν κυριος μετα το λαλησαι αυτοις ανελημφθη εις τον ουρανον και εκαθεισεν εκ δεξιων του θεου
Mar 16:20 εκεινοι δε εξελθοντες εκηρυξαν πανταχου του κυριου συνεργουντος και τον λογον βεβαιουντος δια των επακολουθουντων σημειω_
Luk 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων
Luk 1:2 καθως παρεδωσαν ημει_ οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου
Luk 1:3 εδοξεν καμοι παρηκολουθηκοτι ανωθεν πασιν ακριβως καθεξης σοι γραψαι κρατιστε θεοφιλε
Luk 1:4 ινα επιγνως περι ω_ κατηχηθης λογων την ασφαλειαν
Luk 1:5 εγενετο εν ταις ημεραις ηρωδου του βασιλεως της ιουδαιας ιερευς τις ονοματι ζαχαριας εξ εφημεριας αβια και η γυνη αυτου εκ των θυγατερων ααρων και ονομα αυτης ελισαβετ
Luk 1:6 ησαν δε δικαιοι αμφοτεροι ενωπιον του θεου πορευομενοι εν πασαις ταις εντολαις και δικαιωμασιν του κυριου αμεμπτοι
Luk 1:7 και ουκ ην αυτοις τεκνον καθοτι η ελισαβετ η_ στειρα και αμφοτεροι προβεβηκοτες εν ταις ημεραις αυτω_ ησαν
Luk 1:8 εγενετο δε εν τω ιερατευειν αυτον εν τη ταξει της εφημεριας αυτου εναντιο_ του θεου
Luk 1:9 κατα το εθος της ιερατειας ελαχεν του θυμιασαι εισελθω_ εις τον ναον του κυριου
Luk 1:10 και παν το πληθος του λαου ην προσευχομενον εξω τη ωρα του θυμιαματος
Luk 1:11 ωφθη δε αυτω αγγελος κυριου εστως εκ δεξιω_ του θυσιαστηριου του θυμιαματος
Luk 1:12 και εταραχθη ζαχαριας ιδω_ και φοβος επεπεσεν επ αυτο_
Luk 1:13 ειπεν δε προς αυτον ο αγγελος μη φοβου ζαχαρια διοτι εισηκουσθη η δεησεις σου και η γυνη σου ελισαβετ γεννησει υιον σοι και καλεσεις το ονομα αυτου ιωαννην
Luk 1:14 και εσται χαρα σοι και αγαλλιασεις και πολλοι επι τη γενεσει αυτου χαρησονται
Luk 1:15 εσται γαρ μεγας ενωπιον κυριου και οινον και σικερα ου μη πιη και πνευματος αγιου πλησθησεται ετι εκ κοιλιας μητρος αυτου
Luk 1:16 και πολλους των υιων ισραηλ επιστρεψει επι κυριον τον θεον αυτων
Luk 1:17 και αυτος προελευσεται ενωπιον αυτου εν πνευματι και δυναμει ηλιου επιστρεψαι καρδιας πατερων επι τεκνα και απιθεις εν φρονησει δικαιων ετοιμασαι τω κυριω λαο_ κατεσκευασμενον
Luk 1:18 και ειπεν ζαχαριας προς τον αγγελον κατα τι γνωσομαι τουτο εγω γαρ ειμι πρεσβυτης και η γυνη μου προβεβηκυια εν ταις ημεραις αυτης
Luk 1:19 και αποκριθεις ο αγγελος ειπε_ αυτω εγω ειμι γαβριηλ ο παρεστηκως ενωπιον του θεου και απεσταλην λαλησαι προς σε και ευαγγελισασθαι σοι ταυτα
Luk 1:20 και ιδου εση σιωπων και μη δυναμενος λαλησαι αχρι ης ημερας γενηται ταυτα ανθ ων ουκ επιστευσας τοις λογοις μου οιτινες πληρωθησονται εις τον καιρον αυτων
Luk 1:21 και ην ο λαος προσδοκων τον ζαχαριαν και εθαυμαζον εν τω χρονιζει_ αυτον εν τω ναω
Luk 1:22 εξελθων δε ουκ εδυνατο λαλησαι αυτοις και επεγνωσαν οτι οπτασια_ εωρακεν εν τω ναω και αυτος ην διανευων αυτοις και διεμενεν κωφος
Luk 1:23 και εγενετο ως επλησθησαν αι ημεραι της λειτουργιας αυτου απηλθεν εις τον οικον αυτου
Luk 1:24 μετα δε ταυτας τας ημερας συνελαβεν ελισαβετ η γυνη αυτου και περιεκρυβεν εαυτην μηνας πεντε λεγουσα
Luk 1:25 οτι ουτως μοι πεποιηκεν ο κυριος εν ημεραις αις επειδεν αφελειν το ονιδος μου εν ανθρωποις
Luk 1:26 εν δε τω μηνι τω εκτω απεσταλη ο αγγελος γαβριηλ υπο του θεου εις πολι_ της γαλιλαιας η ονομα ναζαραθ
Luk 1:27 προς παρθενον εμνηστευμενην ανδρι ω ονομα ιωσηφ εξ οικου δαυειδ και το ονομα της παρθενου μαριαμ
Luk 1:28 και ελθων ο αγγελος προς αυτην ειπεν χαιρε καιχαριτωμενη ο κυριος μετα σου ευλογημενη συ εν γυναιξιν
Luk 1:29 η δε ιδουσα διεταραχθη επι τω λογω αυτου και διελογιζετο ποταπος ειη ο ασπασμος ουτος
Luk 1:30 και ειπεν ο αγγελος αυτη μη φοβου μαριαμ ευρες γαρ χαριν παρα τω θεω
Luk 1:31 και ιδου συλλημψη εν γαστρι και τεξη υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν
Luk 1:32 ουτος εσται μεγας και υιος υψιστου κληθησεται και δωσει αυτω κυριος ο θεος τον θρονον δαυειδ του πατρος αυτου
Luk 1:33 και βασιλευσει επι τον οικον ιακωβ εις τους αιωνας και της βασιλειας αυτου ουκ εσται τελος
Luk 1:34 ειπεν δε μαριαμ προς τον αγγελον πως εσται τουτο επι ανδρα ου γινωσκω
Luk 1:35 και αποκριθεις ο αγγελος ειπε_ αυτη πνευμα αγιον επελευσεται επι σε και δυναμις υψιστου επισκιασει σοι διοτι και το γεννωμενον αγιον κληθησεται υιος θεου
Luk 1:36 και ιδου ελισαβετ η συγγενις σου και αυτη συνειληφυια υιον εν γηρει αυτης και ουτος ο μη_ εκτος εστιν αυτη τη καλουμενη στειρα
Luk 1:37 οτι ουκ αδυνατησει παρα τω θεω παν ρημα
Luk 1:38 ειπεν δε μαριαμ ιδου η δουλη κυριου γενοιτο μοι κατα το ρημα σου και απηλθεν απ αυτης ο αγγελος
Luk 1:39 και αναστασα μαριαμ εν ταις ημεραις ταυταις επορευθη εις την ορινην μετα σπουδης εις πολιν ιουδα
Luk 1:40 και εισηλθεν εις τον οικον ζαχαριου και ησπασατο την ελισαβετ
Luk 1:41 και εγενετο ως ηκουσεν η ελισαβετ τον ασπασμον της μαριας εσκιρτησεν το βρεφος εν τη κοιλια αυτης και επλησθη πνευματος αγιου η ελισαβετ
Luk 1:42 και ανεφωνησεν φωνη μ[ε]γαλη και ειπεν ευλογημενη συ εν γυναιξιν και ευλογημενος ο καρπος της κοιλιας σου
Luk 1:43 και ποθεν μοι τουτο ινα ελθη η μητηρ του κυριου μου προς με
Luk 1:44 ιδου γαρ ως εγενετο η φωνη του ασπασμου σου εις τα ωτα μου εσκιρτησεν το βρεφος εν αγαλλιασει εν τη κοιλια μου
Luk 1:45 και μακαρια η πιστευσασα οτι εσται τελιωσις τοις λελαλημενοις αυτη παρα κυριου
Luk 1:46 και ειπεν μαριαμ μεγαλυνει η ψυχη μου τον κυριον
Luk 1:47 και ηγαλλιασεν το πνευμα μου επι τω θεω τω σωτηρι μου
Luk 1:48 οτι επεβλεψεν επι την ταπινωσιν της δουλης αυτου ιδου γαρ απο του νυ_ μακαριουσιν με πασαι αι γενεαι
Luk 1:49 οτι εποιησεν μοι μεγαλεια ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου
Luk 1:50 και το ελεος αυτου εις γενεας γενεων τοις φοβουμενοις αυτον
Luk 1:51 εποιησε_ κρατος εν βραχιονι αυτου διεσκορπισεν υπερηφανους διανοια καρδιας αυτων
Luk 1:52 καθειλεν δυναστας απο θρονων και υψωσεν ταπεινους
Luk 1:53 πινωντας ενεπλησεν αγαθω_ και πλουτουντας εξαπεστειλεν κενους
Luk 1:54 αντελαβετο ισραηλ παιδος αυτου μνησθηνε ελεους
Luk 1:55 καθως ελαλησεν προς τους πατερας ημων τω αβρααμ και τω σπερματι αυτου εις τον αιωνα
Luk 1:56 εμεινεν δε μαριαμ συν αυτη ωσει μηνας τρεις και υπεστρεψεν εις τον οικον αυτης
Luk 1:57 τη δε ελισαβετ επλησθη ο χρονος του τεκειν αυτην και εγεννησεν υιον
Luk 1:58 και ηκουσαν οι περιοικοι και οι συγγενει αυτης οτι εμεγαλυνε_ κυριος το ελεος αυτου μετ αυτης και συνεχαιρον αυτη
Luk 1:59 και εγενετο εν τη ογδοη ημερα ηλθον περιτεμειν το παιδιο_ και εκαλουν αυτο επι τω ονοματι του πατρος αυτου ζαχαριαν
Luk 1:60 και αποκριθεισα η μητηρ αυτου ειπεν ουχι αλλα κληθησεται ιωαννης
Luk 1:61 και ειπον προς αυτη_ οτι ουδεις εστιν εκ της συγγενειας σου ος καλειτε τω ονοματι τουτω
Luk 1:62 ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι καλεισθαι αυτον
Luk 1:63 και αιτησας πινακιδιον εγραψεν λεγων ιωαννης εστιν το ονομα αυτου και εθαυμασαν παντες
Luk 1:64 ανεωχθη δε το στομα αυτου παραχρημα και η γλωσσα αυτου και ελαλει ευλογων τον θεον
Luk 1:65 εγενετο δε επι παντας φοβος τους περιοικουντας αυτους και εν ολη τη ορινη της ιουδαιας διελαλειτο παντα τα ρηματα ταυτα
Luk 1:66 και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτω_ λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και χειρ κυριου ην μετ αυτου
Luk 1:67 και ζαχαριας ο πατηρ αυτου επλησθη πνευματος αγιου και επροφητευσεν λεγων
Luk 1:68 ευλογητος κυριος ο θεος του ισραηλ οτι επισκεψατο και εποιησεν λυτρωσιν τω λαω αυτου
Luk 1:69 και ηγειρεν κερας σωτηριας ημειν εν τω οικω δαυειδ του παιδος αυτου
Luk 1:70 καθως ελαλησεν δια στοματος των αγιω_ των απ αιωνος προφητων αυτου
Luk 1:71 σωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειρος παντω_ των μεισουντων ημας
Luk 1:72 ποιησαι ελεος μετα των πατερων ημων και μνησθηναι διαθηκης αγιας αυτου
Luk 1:73 ορκον ο_ ωμοσεν προς αβρααμ τον πατερα ημων του δουναι ημιν
Luk 1:74 αφοβως εκ χειρος των εχρων ημων ρυσθεντας λατρευει_ αυτω
Luk 1:75 εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας τας ημερας ημων
Luk 1:76 και συ παιδιον προφητης υψιστου κληθηση προπορευση γαρ προ προσωπου κυριου ετοιμασαι οδους αυτου
Luk 1:77 του δουναι γνωσιν σωτηριας τω λαω αυτου εν αφεσει αμαρτιων ημων
Luk 1:78 δια σπλαγχνα ελεους θεου ημω_ εν οις επεσκεψατο ημας ανατολη εξ υψους
Luk 1:79 επιφαναι τοις εν σκοτει και σκια θανατου καθημενοις του κατευθυναι τους ποδας ημων εις οδον ειρηνης
Luk 1:80 το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι και ην εν ταις ερημοις εως ημερας αναδιξεως αυτου προς τον ισραηλ
Luk 2:1 εγενετο εν ταις ημεραις εκειναις εξηλθεν δογμα παρα καισαρος αυγουστου απογραφεσθαι πασαν την οικουμενην
Luk 2:2 αυτη η απογραφη πρωτη εγενετο ηγεμονευοντος της συριας κηρυνιου
Luk 2:3 και επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την ιδιαν πολιν
Luk 2:4 ανεβη δε και ιωσηφ απο της γαλιλαιας εκ πολεως ναζαραθ εις την ιουδαιαν εις πολιν δαυειδ ητις καλειτε βηθλεεμ δια το ειναι αυτον εξ οικου και πατριας δαυειδ
Luk 2:5 συμ μαριαμ τη εμνηστευμενη αυτω γυναικι ουση ενκυω
Luk 2:6 εγενετο δε εν τω ειναι αυτους εκει επλησθησαν αι ημεραι του τεκειν αυτην
Luk 2:7 και ετεκε_ τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον και εσπαργανωσεν αυτο_ και ανεκλεινεν αυτον εν φατνη διοτι ουκ ην αυτοις τοπος εν τω καταλυματι
Luk 2:8 και ποιμενες ησαν εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντες και φυλασσοντες φυλακας της νυκτος επι την ποιμνην αυτω_
Luk 2:9 και ιδου αγγελος κυριου επεστη αυτοις και δοξαν κυριου περιελαμψεν αυτους και εφοβηθησα_ φοβον μεγαν
Luk 2:10 και ειπεν αυτοις μη φοβεισθαι ιδου γαρ ευαγγελιζομαι υμιν χαραν μεγαλη_ ητις εσται παντι τω λαω
Luk 2:11 οτι ετεχθη υμιν σημερον σωτηρ ος εστιν χριστος κυριος εν πολει δαυειδ
Luk 2:12 και τουτο υμειν το σημειον ευρησεται βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν φατνη
Luk 2:13 και εξεφνης εγενετο συν τω αγγελω πληθος στρατιας ουρανιου αινουντων τον θεον και λεγοντων
Luk 2:14 δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη εν ανθρωποις ευδοκιας
Luk 2:15 και εγενετο ως απηλθον απ αυτων εις τον ουρανον οι αγγελοι και οι ανθρωποι οι ποιμαινες ειπο_ προς αλληλους διελθωμεν δη εως βηθλεεμ και ιδωμε_ το ρημα τουτο το γεγονος ο ο κυριος εγνωρισεν ημειν
Luk 2:16 και ηλθον σπευσαντες και ανευρον την τε μαριαμ και τον ιωσηφ και το βρεφος κειμενον εν τη φατνη
Luk 2:17 ιδοντες δε διεγνωρισαν περι του ρηματος του λαληθεντος αυτοις περι του παιδιου τουτου
Luk 2:18 και παντες οι ακουσαντες εθαυμασαν περι των λαληθεντω_ υπο των ποιμενων προς αυτους
Luk 2:19 η δε μαριαμ παντα συνετηρει τα ρηματα ταυτα συμβαλλουσα εν τη καρδια αυτης
Luk 2:20 και υπεστρεψαν οι ποιμαινες δοξαζο_τες και αινουντες τον θεον επι πασιν οις ηκουσαν και ιδον καθως ελαληθη προς αυτους
Luk 2:21 και οτε επλησθησα_ ημεραι οκτω του περιτεμειν αυτον και εκληθη το ονομα αυτου ιησους το κληθεν υπο του αγγελου προ του συλλημφθηναι αυτον εν τη κοιλια
Luk 2:22 και οτε επλησθησαν αι ημεραι του καθαρισμου αυτων κατα τον νομον μωσεως ανηγαγον αυτον εις ιεροσολυμα παραστησαι τω κυριω
Luk 2:23 καθως γεγραπται εν νομω κυριου οτι πα_ αρσεν διανοιγον μητραν αγιον τω κυριω κληθησεται
Luk 2:24 και του δουναι θυσιαν κατα το ειρημενον εν νομω κυριου ζευγος τρυγονων η δυο νεοσσους περιστερων
Luk 2:25 και ιδου ην ανθρωπος εν ιερουσαλημ ω ονομα συμεων και ο ανθρωπος ουτος δικαιος και ευλαβης προσδεχομενος παρακλησιν του ισραηλ και πνευμα ην αγιον επ αυτον
Luk 2:26 και η_ αυτω κεχρηματισμενον υπο του πνευματος του αγιου μη ιδειν θανατον πριν η ιδη τον χριστον κυριου
Luk 2:27 και ηλθεν εν τω πνευματι εις το ιερο_ και εν τω εισαγειν τους γονεις το παιδιον ιησουν του ποιησαι αυτους κατα το ηθισμενον του νομου περι αυτου
Luk 2:28 και αυτος εδεξατο αυτο εις τας αγκαλας αυτου και ευλογησεν τον θεον και ειπεν
Luk 2:29 νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη
Luk 2:30 οτι ιδο_ οι οφθαλμοι μου το σωτηριο_ σου
Luk 2:31 ο ητοιμασας κατα προσωπον παντων των λαων
Luk 2:32 φως εις αποκαλυψιν εθνων και δοξαν λαου σου ισραηλ
Luk 2:33 και ην ο ιωσηφ και η μητηρ αυτου θαυμαζοντες επι τοις λαλουμενοις περι αυτου
Luk 2:34 και ευλογησεν αυτους συμεων και ειπεν προς μαριαμ την μητερα αυτου ιδου ουτος κειται εις πτωσι_ και αναστασιν πολλων εν τω ισραηλ και εις σημειον αντιλεγομενον
Luk 2:35 και σου δε αυτης την ψυχην διελευσεται ρομφαια οπως αν αποκαλυφθωσιν εκ πολλων καρδιων διαλογισμοι
Luk 2:36 και ην αννα προφητις θυγατηρ φανουηλ εκ φυλης ασηρ αυτη προβεβηκυια εν ημεραις πολλαις ζησασα ετη επτα μετα ανδρος απο της παρθενειας αυτης
Luk 2:37 και αυτη χηρα εως ετων ογδοηκοντα τεσσαρων η ουκ αφιστατο απο του ιερου νηστιαις και δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και ημερα
Luk 2:38 και αυτη τη ωρα επιστασα ανθωμολογειτο τω κυριω και ελαλει περι αυτου πασιν τοις προσδεχομενοις λυτρωσιν εν ιερουσαλημ
Luk 2:39 και ως ετελεσαν απαντα τα κατα τον νομον κυριου υπεστρεψαν εις την γαλιλαιαν εις την πολιν εαυτων ναζαρατ
Luk 2:40 το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι πληρουμενον σοφιας και χαρις θεου ην επ αυτο
Luk 2:41 και επορευοντο οι γονεις αυτου κατ ετος εις ιερουσαλημ τη εορτη του πασχα
Luk 2:42 και οτε εγενετο ετω_ δωδεκα αναβαινοντων αυτω_ εις ιεροσολυμα κατα το εθος της εορτης
Luk 2:43 και τελειωσαντω_ τας ημερας εν τω υποστρεφειν αυτους υπεμεινεν ιησους ο παις εν ιερουσαλημ και ουκ εγνω ιωσηφ και η μητηρ αυτου
Luk 2:44 νομισαντες δε αυτον εν τη συ_οδια ειναι ηλθον ημερας οδο_ και ανεζητουν αυτον εν τοις συγγενεσιν και τοις γνωστοις
Luk 2:45 και μη ευροντες αυτον υπεστρεψαν εις ιερουσαλημ ζητουντες αυτον
Luk 2:46 και εγενετο μεθ ημερας τρεις ευρον αυτον εν τω ιερω καθεζομενον εμμεσω των διδασκαλων και ακουοντα αυτων και επερωτωντα αυτους
Luk 2:47 εξισταντο δε παντες οι ακουοντες αυτου επι τη συνεσει και ταις αποκρισεσιν αυτου
Luk 2:48 και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν και προς αυτον η μητηρ αυτου ειπε_ τεκνον τι εποιησας ημειν ουτως ιδου ο πατηρ σου καγω οδυνωμενοι εζητουμεν σε
Luk 2:49 και ειπεν προς αυτους τι οτι εζητειτε με ουκ ηδειτε οτι εν τοις του πατρος μου δει ειναι με
Luk 2:50 και αυτοι ου συνηκαν το ρημα ο ελαλησεν αυτοις
Luk 2:51 και κατεβη μετ αυτων και ηλθε_ εις ναζαρατ και ην υποτασσομενος αυτοις και η μητηρ αυτου διετηρει τα ρηματα απαντα ταυτα εν τη καρδια αυτης
Luk 2:52 και ιησους προεκοπτεν σοφια και ηλικια και χαριτι παρα θεω και ανθρωποις
Luk 3:1 εν ετει δε πεντεκαιδεκατω της ηγεμονειας τιβεριου καισαρος ηγεμονευοντος πο_τιου πειλατου της ιουδαιας και τετρααρχουντος ηρωδου της γαλιλαιας φιλιππου δε του αδελφου αυτου τετραρχου_τος της ιτουραιας και τραχωνιτειδος χωρας και λυσανιου της αβειληνης τετραρχουντος
Luk 3:2 επι αρχιερεως αννα και καιαφα εγενετο ρημα θεου επι ιωαννην τον ζαχαριου υιο_ εν τη ερημω
Luk 3:3 και ηλθεν εις πασαν περιχωρο_ του ιορδανου κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας εις αφεσι_ αμαρτιων
Luk 3:4 ως γεγραπται εν βιβλω λογων ησαιου του προφητου λεγοντος φωνη βοω_τος εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειται τας τριβους αυτου
Luk 3:5 πασα φαραξ πληρωθησεται και πα_ ορος και βουνος ταπεινωθησεται και εσται τα σκολια εις ευθειαν και αι τραχειαι εις οδους λειας
Luk 3:6 και οψεται πασα σαρξ το σωτηριον του θεου
Luk 3:7 ελεγεν ουν τοις εκπορευομενοις οχλοις βαπτισθηναι υπ αυτου γεννηματα εχιδνω_ τις υπεδειξεν υμιν φυγειν απο της μελλουσης οργης
Luk 3:8 ποιησατε ουν καρπους αξιους της μετανοιας και μη αρξησθαι λεγειν εν εαυτοις πατερα εχομεν τον αβρααμ λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο θεος εκ των λιθων τουτων εγειρε τεκνα τω αβρααμ
Luk 3:9 ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρω_ κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται
Luk 3:10 και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντες τι ουν ποιησωμε_
Luk 3:11 αποκριθεις δε λεγει αυτοις ο εχων δυο χιτωνας μεταδοτω τω μη εχοντι και ο εχων βρωματα ομοιως ποιειτω
Luk 3:12 ηλθον δε και τελωναι βαπτισθηναι και ειπον προς αυτον διδασκαλε τι ποιησωμεν
Luk 3:13 ο δε ειπε_ προς αυτους μηθεν πλεον παρα το διατεταγμενον υμιν πρασσετε
Luk 3:14 επηρωτων δε αυτον και στρατευομενοι λεγοντες και ημεις τι ποιησομεν και ειπεν προς αυτους μηδενα διασεισητε μηδε συκοφα_τησητε και αρκεισθε τοις οψωνιοις υμων
Luk 3:15 προσδοκωντος δε του λαου και διαλογιζομενων παντων ε_ ταις καρδιαις αυτων περι του ιωαννου μηποτε αυτος ειη ο χριστος
Luk 3:16 απεκρινατο ο ιωαννης απασιν λεγων εγω μεν υδατι βαπτιζω υμας ερχεται δε ο ισχυροτερος μου ου ουκ ιμι ικανος λυσαι τον ιμαντα των υποδηματων αυτου αυτος υμας βαπτισει εν πνευματι αγιω και πυρι
Luk 3:17 ου το πτυο_ εν τη χειρι αυτου και διακαθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον εις την αποθηκην αυτου το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω
Luk 3:18 πολλα μεν ουν και ετερα παρακαλων ευηγγελιζετο τον λαο_
Luk 3:19 ο δε ηρωδης ο τετραρχης ελεγχομενος υπ αυτου περι ηρωδιαδος της γυναικος φιλιππου του αδελφου αυτου και περι παντω_ ων εποιησεν πονηρων ο ηρωδης
Luk 3:20 προσεθηκεν και τουτο επι πασιν και κατεκλεισεν το_ ιωαννην εν τη φυλακη
Luk 3:21 εγενετο δε εν τω βαπτισθηναι απαντα τον λαον και ιησου βαπτισθεντος και προσευχομενου ανεωχθηναι τον ουρανον
Luk 3:22 και καταβηναι το πνευμα το αγιον σωματικω ειδι ωσει περιστεραν επ αυτον και φωνην εξ ουρανου γενεσθαι λεγουσαν συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν σοι ηυδοκησα
Luk 3:23 και αυτος ην ο ιησους ωσει ετων τριακοντα αρχομενος ων ως ενομιζετο υιος ιωσηφ του ηλει
Luk 3:24 του ματθατ του λευι του μελχει του ιαννα του ιωσηφ
Luk 3:25 του ματταθιου του αμως του ναουμ του εσλει του ναγαι
Luk 3:26 του μααθ του ματταθιου του σεμεει του ιωσηφ του ιουδα
Luk 3:27 του ιωαναν του ρησα του ζορομβαβελ του σαλαθιηλ του νηρει
Luk 3:28 του μελχει του αδδει του κωσαμ του ελμωδαμ του ηρ
Luk 3:29 του ιωση του ελιεζερ του ιωρειμ του ματταθ του λευει
Luk 3:30 του συμεω_ του ιουδα του ιωσηφ του ιωαναν του ελιακειμ
Luk 3:31 του μελεα του ματταθα του ναθαν του δαυειδ
Luk 3:32 του ιεσσαι του ιωβηδ του βοος του σαλμω_ του ναασσων
Luk 3:33 του αμιναδαβ του αραμ του εσρωμ του ιουδα
Luk 3:34 του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ
Luk 3:35 του σερουχ του ραγαυ του φαλεγ του εβερ του σαλα
Luk 3:36 του καινα_ του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ
Luk 3:37 του μαθουσαλα του αινωχ του ιαρεθ του μελελεηλ του καιναν
Luk 3:38 του αινως του σημ του αδαμ του θεου
Luk 4:1 ιησους δε πνευματος αγιου πληρης υπεστρεψεν απο του ιορδανου και ηγετο εν τω πνευματι εις την ερημον
Luk 4:2 ημερας τεσσερακοντα πειραζομενος υπο του διαβολου και ουκ εφαγεν ουδεν εν ταις ημεραις εκειναις και συντελεσθεισων αυτων υστερον επινασεν
Luk 4:3 και ειπε_ αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
Luk 4:4 και απεκριθη ιησους προς αυτον λεγων γεγραπται οτι ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι θεου
Luk 4:5 και αναγαγων αυτον ο διαβολος εις ορος υψηλον εδειξεν αυτω πασας τας βασιλειας της οικουμενης εν στιγμη χρονου
Luk 4:6 και ειπεν αυτω ο διαβολος σοι δωσω την εξουσιαν ταυτην απασαν και την δοξαν αυτων οτι εμοι παραδεδοται και ω εα_ θελω διδωμι αυτην
Luk 4:7 συ ουν εαν προσκυνησης ενωπιο_ μου εσται σου πασα
Luk 4:8 και αποκριθεις ειπεν αυτω ο ιησους υπαγε οπισω μου σατανα γεγραπται προσκυνησεις κυριον το_ θεον σου και αυτω μονω λατρευσεις
Luk 4:9 και ηγαγεν αυτον εις ιερουσαλημ και εστησεν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου και ειπεν αυτω ει υιος ει του θεου βαλε σεαυτον εντευθεν κατω
Luk 4:10 γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειτε περι σου του διαφυλαξε σε
Luk 4:11 και οτι επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
Luk 4:12 και αποκριθεις ειπε_ αυτω ο ιησους οτι ειρηται ουκ εκπιρασεις κυριον τον θεον σου
Luk 4:13 και συντελεσας παντα πειρασμον ο διαβολος απεστη απ αυτου αχρι καιρου
Luk 4:14 και υπεστρεψεν ο ιησους εν τη δυναμει του πνευματος εις την γαλιλαιαν και φημη εξηλθεν καθ ολης της περιχωρου περι αυτου
Luk 4:15 και εδιδασκεν ε_ ταις συναγωγαις αυτων δοξαζομενος υπο παντων
Luk 4:16 και ηλθεν εις την ναζαρατ ου η_ τεθραμμενος και εισηλθε_ κατα το ιωθος αυτω εν τη ημερα των σαββατων εις την συναγωγην και ανεστη αναγνωναι
Luk 4:17 και επεδοθη αυτω βιβλιον ησαιου του προφητου και ανοιξας το βιβλιον ευρε_ τον τοπον ου ην γεγραμμενο_
Luk 4:18 πνευμα κυριου επ εμε ου εινεκν εχρεισεν με ευαγγελισασθαι πτωχοις απεσταλκεν με ιασασθαι τους συντετριμμενους την καρδιαν κηρυξαι αιχμαλωτοις αφεσιν και τυφλοις αναβλεψιν αποστειλαι τεθραυσμενους εν αφεσει
Luk 4:19 κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον
Luk 4:20 και πτυξας το βιβλιον αποδους τω υπηρετη εκαθεισεν και πα_των εν τη συναγωγη ησαν οι οφθαλμοι ατενιζοντες αυτω
Luk 4:21 ηρξατο δε λεγειν προς αυτους οτι σημερον πεπληρωται η γραφη αυτη εν τοις ωσιν υμω_
Luk 4:22 και παντες εμαρτυρουν αυτω και εθαυμαζον επι τοις λογοις της χαριτος τοις εκπορευομενοις εκ του στοματος αυτου και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο υιος ιωσηφ
Luk 4:23 και ειπεν προς αυτους παντως ερειτε μοι τη_ παραβολην ταυτην ιατραι θεραπευσον σεαυτον οσα ηκουσαμεν γενομενα εν καπερναουμ ποιησον και ωδε εν τη πατριδι σου
Luk 4:24 ειπεν δε αμην υμι_ λεγω οτι ουδεις προφητης δεκτος εστιν εν τη πατριδι αυτου
Luk 4:25 επ αληθειας δε λεγω υμιν πολλαι χηραι ησαν εν ταις ημεραις ηλειου εν τω ισραηλ οτε εκλεισθη ο ουρανος επι ετη τρια και μηνας εξ ως εγενετο λειμος μεγας επι πασαν την γην
Luk 4:26 και προς ουδεμιαν αυτων επεμφθη ηλιας ει μη εις σαρεπτα της σιδωνιας προς γυναικα χηραν
Luk 4:27 και πολλοι λεπροι ησαν επι ελισαιου του προφητου εν τω ισραηλ και ουδεις αυτων εκαθερισθη ει μη ναιμαν ο συρος
Luk 4:28 και επλησθησαν παντες θυμου εν τη συναγωγη ακουο_τες ταυτα
Luk 4:29 και ανασταντες εξεβαλον αυτον εξω της πολεως και ηγαγον αυτον εως οφρυος του ορους εφ ου η πολις αυτων ωκοδομητο εις το κατακρημνισαι αυτον
Luk 4:30 αυτος δε διελθων δια μεσου αυτων επορευετο
Luk 4:31 και κατηλθεν εις καπερναουμ πολιν της γαλιλαιας και ην διδασκων αυτους εν τοις σαββασι_
Luk 4:32 και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου οτι εν εξουσια ην ο λογος αυτου
Luk 4:33 και εν τη συναγωγη ην ανθρωπος εχων πνευμα δαιμονιου ακαθαρτου και ανεκραξεν φωνη μεγαλη
Luk 4:34 λεγω_ εα τι ημειν και συ ιησου ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ημας οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου
Luk 4:35 και επετειμησεν αυτω ο ιησους λεγων φιμωθητι και εξελθε εξ αυτου και ριψαν αυτον το δαιμονιον εις το μεσον εξηλθεν απ αυτου μηδεν βλαψαν αυτον
Luk 4:36 και εγενετο θαμβος επι παντας και συ_ελαλουν προς αλληλους λεγοντες τις ο λογος ουτος οτι εν εξουσια και δυναμει επιτασσει τοις ακαθαρτοις πνευμασιν και εξερχονται
Luk 4:37 και εξεπορευετο ηχος περι αυτου εις παντα τοπον της περιχωρου
Luk 4:38 αναστας δε εκ της συναγωγης ο ιησους εισηλθεν εις την οικιαν σιμωνος πενθερα δε του σιμωνος ην συνεχομενη πυρετω μεγαλω και ηρωτησαν αυτο_ περι αυτης
Luk 4:39 και επιστας επανω αυτης επετειμησεν τω πυρετω και αφηκεν αυτην παραχρημα δε αναστασα διηκονει αυτοις
Luk 4:40 δυνοντος δε του ηλιου παντες οσοι ειχο_ ασθενουντας νοσοις ποικιλαις και ηγαγον αυτους προς αυτον ο δε ενι εκαστω αυτων τας χειρας επιθεις εθεραπευσεν αυτους
Luk 4:41 εξηρχετο δε και δαιμονια απο πολλων κραυγαζοντα και λεγοντα οτι συ ει ο χριστος ο υιος του θεου και επιτιμων ουκ εια αυτα λαλειν οτι ηδεισαν τον χριστον αυτον ειναι
Luk 4:42 γενομενης δε ημερας εξελθων επορευθη εις ερημο_ τοπον και οι οχλοι επεζητου_ αυτον και ηλθον εως αυτου και κατειχον αυτον του μη πορευεσθαι απ αυτων
Luk 4:43 ο δε ειπεν προς αυτους οτι και ταις ετεραις πολεσιν ευαγγελισασθαι με δει την βασιλεια_ του θεου οτι εις τουτο απεσταλμαι
Luk 4:44 και ην κηρυσσων εν ταις συναγωγαις της γαλιλαιας
Luk 5:1 εγενετο δε εν τω τον οχλον επικεισθαι αυτω και ακουειν τον λογον του θεου και αυτος ην εστως παρα την λιμνη_ γεννησαρετ
Luk 5:2 και ιδεν δυο πλοιαρια εστωτα παρα την λιμνην οι δε αλεεις αποβα_τες απ αυτων απεπλυναν τα δικτυα
Luk 5:3 εμβας δε εις εν τω_ πλοιων ο ην του σιμωνος ηρωτησεν αυτον απο της γης επαναγειν ολιγον και καθεισας εδιδασκεν εκ του πλοιου τους οχλους
Luk 5:4 ως δε επαυσατο λαλων ειπεν προς τον σιμωνα επαναγαγε εις το βαθος και χαλασατε τα δικτυα υμων εις αγραν
Luk 5:5 και αποκριθεις ο σιμων ειπε_ αυτω επιστατα δι ολης νυκτος κοπιασαντες ουδεν ελαβαμεν επι δε τω ρηματι σου χαλασω το δικτυον
Luk 5:6 και τουτο ποιησαντες συνεκλεισαν πληθος ιχθυων πολυ διερηγνυτο δε το δικτυο_ αυτων
Luk 5:7 και κατενευσαν τοις μετοχοις τοις εν τω ετερω πλοιω του ελθοντας συλλαβεσθαι αυτοις και ηλθον και επλησαν αμφοτερα τα πλοια ωστε βυθιζεσθαι αυτα
Luk 5:8 ιδων δε σιμων πετρος προσεπεσεν τοις γονασιν του ιησου λεγων εξελθε απ εμου οτι ανηρ αμαρτωλος ειμι κυριε
Luk 5:9 θαμβος γαρ περιεσχεν αυτο_ και παντας τους συν αυτω επι τη αγρα των ιχθυων η συνελαβον
Luk 5:10 ομοιως δε και ιακωβον και ιωαννην υιους ζεβεδαιου οι ησαν κοινωνοι τω σιμωνι και ειπεν προς τον σιμωνα ο ιησους μη φοβου απο του νυν ανθρωπους εση ζωγρων
Luk 5:11 και καταγαγοντες τα πλοια επι την γην αφεντες απαντα ηκολουθησαν αυτω
Luk 5:12 και εγενετο εν τω ειναι αυτο_ εν μια των πολεων και δου ανηρ πληρης λεπρας και ιδω_ τον ιησουν πεσων επι προσωπο_ εδεηθη αυτου λεγων κυριε εα_ θελης δυνασαι με καθαρισαι
Luk 5:13 και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου ειπων θελω καθαρισθητι και ευθεως η λεπρα απηλθεν απ αυτου
Luk 5:14 και αυτος παρηγγειλεν αυτω μηδενι ειπειν αλλα απελθων δειξον σεαυτον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου καθως προσεταξεν μωσης εις μαρτυριον αυτοις
Luk 5:15 διηρχετο δε μαλλο_ ο λογος περι αυτου και συνηρχοντο οχλοι πολλοι ακουειν και θεραπευεσθαι απ αυτου απο των ασθενειων αυτω_
Luk 5:16 αυτος δε ην υποχωρων εν ταις ερημοις και προσευχομενος
Luk 5:17 και εγενετο εν μια των ημερων και αυτος ην διδασκω_ και ησαν καθημενοι φαρισαιοι και νομοδιδασκαλοι οι ησαν ↔σης κωμης της γαλιλαιας και ιουδαιας και ιερουσαλημ και δυναμεις κυριου ην εις το ιασθαι αυτους
Luk 5:18 και ιδου ανδρες φεροντες επι κλινης ανθρωπον ος ην παραλελυμενος και εζητουν αυτον εισενεγκει_ και θειναι ενωπιον αυτου
Luk 5:19 και μη ευροντες ποιας εισενεγκωσιν αυτον δια τον οχλον αναβαντες επι το δωμα δια των κεραμων καθηκαν αυτον συν τω κλεινιδιω εις το μεσον εμπροσθεν του ιησου
Luk 5:20 και ιδων τη_ πιστιν αυτων ειπεν αυτω ανθρωπε αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου
Luk 5:21 και ηρξαντο διαλογιζεσθαι οι γραμματεις και οι φαρισαιοι λεγοντες τις εστιν ουτος ος λαλει βλασφημιας τις δυναται αφιεναι αμαρτιας ει μη μονος ο θεος
Luk 5:22 επιγνους δε ο ιησους τους διαλογισμους αυτων αποκριθεις ειπεν προς αυτους τι διαλογιζεσθαι εν ταις καρδιαις υμων
Luk 5:23 τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου η ειπειν εγειρε και περιπατει
Luk 5:24 ινα δε ιδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου επι της γης αφιεναι αμαρτιας ειπεν τω παραλελυμενω σοι λεγω εγειρε και αρας το κλινειδιον σου πορευου εις το_ οικον σου
Luk 5:25 και παραχρημα αναστας ενωπιον αυτων αρας εφ ο κατεκειτο απηλθε_ εις τον οικον αυτου δοξαζω_ τον θεον
Luk 5:26 και εκστασεις ελαβε_ απαντας και επλησθησαν φοβου και εδοξαζον τον θεον λεγοντες οτι ιδομεν παραδοξα σημερον
Luk 5:27 και μετα ταυτα εξηλθεν και ειδε_ τελωνην ονοματι λευειν καθημενον επι το τελωνιο_ και ειπεν αυτω ακολουθει μοι
Luk 5:28 και καταλειπων απαντα αναστας ηκολουθησεν αυτω
Luk 5:29 και εποιησεν δοχην μεγαλη_ λευεις αυτω εν τη οικια αυτου και ην οχλος τελωνων πολυς και αλλων οι ησαν μετ αυτων κατακειμενοι
Luk 5:30 και εγογγυζον οι γραμματεις αυτω_ και οι φαρισαιοι προς τους μαθητας αυτου λεγοντες δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιετε και πινετε
Luk 5:31 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς αυτους ου χριαν εχουσιν οι υγιαινο_τες ιατρου αλλα οι κακως εχο_τες
Luk 5:32 ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν
Luk 5:33 οι δε ειπον προς αυτον δια τι οι μαθηται ιωαννου νηστευουσιν πυκνα και δεησεις ποιουνται ομοιως και οι των φαρισαιων οι δε σοι εσθιουσιν και πινουσιν
Luk 5:34 ο δε ειπεν προς αυτους μη δυνασθαι τους υιους του νυμφωνος εν ω ο νυμφιος μετ αυτων εστιν ποιησαι νηστευειν
Luk 5:35 ελευσονται δε ημεραι και οταν απαρθη απ αυτω_ ο νυμφιος τοτε νηστευσουσιν εν εκειναις ταις ημεραις
Luk 5:36 ελεγεν δε και παραβολην προς αυτους οτι ουδεις επιβλημα ιματιου καινου επιβαλλει επι ιματιον παλαιον ει δε μη γε και το καινον σχιζει και τω παλαιω ου συμφωνησει το απο του καινου
Luk 5:37 και ουδεις βαλλει οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε μη γε ρηξει ο νεος οινος τους ασκους και αυτος εκχυθησεται και οι ασκοι απολουνται
Luk 5:38 αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον και αμφοτεροι συντηρουνται
Luk 5:39 και ουδεις πιων παλαιον ευθεως θελει νεον λεγει γαρ ο παλαιος χρηστοτερος εστιν
Luk 6:1 εγενετο δε εν σαββατω δευτεροπρωτω διαπορευεσθαι αυτον δια σποριμων και ετιλλον οι μαθηται αυτου τους σταχυας και ησθιον ψωχοντες ταις χερσιν
Luk 6:2 τινες δε τω_ φαρισαιων ειπον αυτοις τι ποιειται ο ουκ εξεστιν ποιειν εν τοις σαββασιν
Luk 6:3 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς αυτους ουδε τουτο ανεγνωτε ο εποιησεν δαυειδ οποτε επινασεν αυτος και οι μετ αυτου οντες
Luk 6:4 ως εισηλθεν εις το_ οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως ελαβεν και εφαγεν και εδωκεν και τοις μετ αυτου ους ουκ εξεστιν φαγειν ει μη μονους τους ιερεις
Luk 6:5 και ελεγεν αυτοις οτι κυριος εστι[ν] ο υιος του ανθρωπου και του σαββατο[υ]
Luk 6:6 εγενετο δε και εν ετερω σαββατω εισελθειν αυτον εις τη_ συναγωγην και διδασκειν και ην εκει ανθρωπος και η χειρ αυτου η δεξια ην ξηρα
Luk 6:7 παρετηρου_το δε οι γραμματεις και οι φαρισαιοι ει εν τω σαββατω θεραπευει ινα ευρωσιν κατηγορια_ αυτου
Luk 6:8 αυτος δε ηδει τους διαλογισμους αυτων και ειπε_ τω ανθρωπω τω την ξηραν εχοντι την χειρα εγειρε και στηθι εις το μεσον ο δε αναστας εστη
Luk 6:9 ειπεν ουν ο ιησους προς αυτους επερωτησω υμας τι εξεστι_ τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι
Luk 6:10 και περιβλεψαμενος παντας αυτους ειπε_ αυτω εκτεινον την χειρα σου ο δε εποιησεν και απεκατεσταθη η χειρ αυτου ως η αλλη
Luk 6:11 αυτοι δε επλησθησαν ανοιας και διελαλουν προς αλληλους λεγοντες τι αν ποιησειεν τω ιησου
Luk 6:12 εγενετο δε εν ταις ημεραις ταυταις εξελθειν αυτον εις το ορος προσευξασθαι και ην διανυκτερευων εν τη προσευχη του θεου
Luk 6:13 και οτε εγενετο ημερα προσεφωνησεν τους μαθητας αυτου και εκλεξαμενος απ αυτων δωδεκα ους και αποστολους ωνομασεν
Luk 6:14 σιμωνα ον και ωνομασεν πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου ιακωβον και ιωαννην φιλιππον και βαρθολομαιο_
Luk 6:15 ματθαιον και θωμαν ιακωβο_ τον του αλφαιου και σιμωνα τον καλουμενον ζηλωτην
Luk 6:16 ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωτην ος και εγενετο προδοτης
Luk 6:17 και καταβας μετ αυτων εστη επι τοπου πεδεινου και οχλος μαθητω_ αυτου και πληθος πολυ του λαου απο πασης της ιουδαιας και ιερουσαλημ και της παραλιου τυρου και σειδωνος οι ηλθον ακουσαι αυτου και ιαθηναι απο των νοσων αυτων
Luk 6:18 και οι ενοχλουμενοι απο πνευματων ακαθαρτων εθεραπευοντο
Luk 6:19 και πας ο οχλος εζητει απτεσθαι αυτου οτι δυναμις παρ αυτου εξηρχετο και ιατο παντας
Luk 6:20 και αυτος επαρας τους οφθαλμους αυτου εις τους μαθητας αυτου ελεγεν μακαριοι οι πτωχοι οτι υμετερα εστιν η βασιλεια του θεου
Luk 6:21 μακαριοι οι πεινωντες νυν οτι χορτασθησεσθαι μακαριοι οι κλαιοντες νυν οτι γελασεται
Luk 6:22 μακαριοι εσται οτα_ μεισησωσιν υμας οι ανθρωποι και οταν αφορισωσιν υμας και ονειδισωσιν και εκβαλωσιν το ονομα υμων ως πονηρο_ ενεκα του υιου του ανθρωπου
Luk 6:23 χαρητε εν εκεινη τη ημερα και σκιρτησατε ιδου γαρ ο μισθος υμω_ πολυς εν τω ουρανω κατα ταυτα γαρ εποιουν τοις προφητες οι πατερες αυτων
Luk 6:24 πλην ουαι υμιν τοις πλουσιοις οτι απεχετε την παρακλησιν υμων
Luk 6:25 ουαι υμιν οι εμπεπλησμενοι οτι πινασετε ουαι υμιν οι γελωντες νυν οτι πενθησετε και κλαυσετε
Luk 6:26 ουαι οταν καλως ειπωσιν υμας παντες οι ανθρωποι κατα ταυτα γαρ εποιουν τοις ψευδοπροφηταις οι πατερες αυτω_
Luk 6:27 αλλα υμιν λεγω τοις ακουουσι_ αγαπατε τους εχθρους υμων καλως ποιειτε τοις μεισουσι_ υμας
Luk 6:28 ευλογειτε τους καταρωμενους υμας προσευχεσθαι υπερ των επερεαζοντων υμας
Luk 6:29 τω τυπτοντι σε επι την σιαγονα παρεχε και την αλλην και απο του αιροντος σου το ιματιον και τον χιτωνα σου μη κωλυσης
Luk 6:30 παντι δε τω αιτου_τι σε διδου και απο του αιροντος τα σα μη απαιτει
Luk 6:31 και καθως θελετε ινα ποιουσιν υμας οι ανθρωποι και υμεις ποιειτε αυτοις ομοιως
Luk 6:32 και ει αγαπατε τους αγαπωντας υμας ποια υμιν χαρις εστιν και γαρ οι αμαρτωλοι τους αγαπωντας αυτους αγαπωσιν
Luk 6:33 και εαν αγαθοποιητε τους αγαθοποιουντας υμας ποια υμιν χαρις εστιν και γαρ οι αμαρτωλοι το αυτο ποιουσιν
Luk 6:34 και εαν δανιζετε παρ ων ελπιζετε απολαβειν ποια υμιν χαρις εστιν και γαρ αμαρτωλοι αμαρτωλοις δανιζουσιν ινα απολαβωσιν τα ισα
Luk 6:35 πλην αγαπατε τους εκχθρους υμων και αγαθοποιειτε και δανιζετε μηδεν απελπιζοντες και εσται ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις και εσεσθε υιοι υψιστου οτι αυτος χρηστος εστιν επι τους αχαριστους και πονηρους
Luk 6:36 γεινεσθαι ουν οικτειρμονες καθως και ο πατηρ υμων οικτειρμων εστιν
Luk 6:37 και μη κρεινετε ινα μη κριθητε μη καταδικαζετε και ου μη καταδικασθητε απολυετε και απολυθησεσθαι
Luk 6:38 διδοτε και δοθησεται υμιν μετρον καλον πεπιεσμενο_ και σεσαλευμενον και υπερεκχυννομενον δωσουσι_ εις τον κολπον υμων τω γαρ αυτω μετρω ω μετριται αντιμετρηθησεται υμιν
Luk 6:39 ειπεν δε παραβολην αυτοις μητι δυναται τυφλος τυφλο_ οδηγειν ουχι αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται
Luk 6:40 ουκ εστιν μαθητης υπερ τον διδασκαλον αυτου κατηρτισμενος δε πας εσται ως ο διδασκαλος αυτου
Luk 6:41 τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε δοκον την εν τω ιδιω οφθαλμω ου κατανοεις
Luk 6:42 η πως δυνασαι λεγειν τω αδελφω σου αδελφε αφες εκβαλω το καρφος το εν τω οφθαλμω σου αυτος την εν τω οφθαλμω σου δοκον ου βλεπων υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου
Luk 6:43 ου γαρ εστιν δε_δρον καλον ποιουν καρπον σαπρο_ ουδε δενδρον σαπρον ποιουν καρπον καλον
Luk 6:44 εκαστον γαρ δε_δρον εκ του ιδιου καρπου γινωσκετε ου γαρ εξ ακανθων συλλεγουσιν συκα ουδε εκ βατου τρυγωσιν σταφυλην
Luk 6:45 ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας αυτου προφερει το αγαθον και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου της καρδιας αυτου προφερει το πονηρον εκ γαρ περισσευματος καρδιας λαλει το στομα αυτου
Luk 6:46 τι δε με καλειτε κυριε κυριε και ου ποιειτε α λεγω
Luk 6:47 πας ο ερχομενος προς με και ακουων μου των λογων και ποιων αυτους υποδειξω υμιν τινι εστιν ομοιος
Luk 6:48 ομοιος εστιν ανθρωπω οικοδομου_τι οικιαν ος εσκαψεν και εβαθυνεν και εθηκεν θεμελιο_ επι την πετραν πλημμυρας δε γενομενης προσερρηξε_ ο ποταμος τη οικια εκεινη και ουκ ισχυσεν σαλευσαι αυτην τεθεμελιωτο γαρ επι την πετραν
Luk 6:49 ο δε ακουσας και μη ποιησας ομοιος εστι_ ανθρωπω οικοδομησαντι οικια_ επι την γην χωρις θεμελιου η προσερρηξεν ο ποταμος και ευθεως επεσεν και εγενετο το ρηγμα της οικιας εκεινης μεγα
Luk 7:1 επειδη επληρωσεν παντα τα ρηματα αυτου εις τας ακοας του λαου εισηλθεν εις καπερναουμ
Luk 7:2 εκατονταρχου δε τινος δουλος κακως εχων ημελλεν τελευταν ος ην αυτω εντιμος
Luk 7:3 ακουσας δε περι του ιησου απεστειλεν προς αυτον πρεσβυτερους των ιουδαιων ερωτων αυτον οπως ελθω_ διασωση τον δουλον αυτου
Luk 7:4 οι δε παραγενομενοι προς τον ιησουν παρεκαλεσαν αυτον σπουδαιως λεγοντες αυτω οτι αξιος εστιν ω παρεξη τουτο
Luk 7:5 αγαπα γαρ το εθνος ημων και την συναγωγην αυτος ωκοδομησεν ημιν
Luk 7:6 ο δε ιησους επορευετο συν αυτοις ηδη δε αυτου ου μακρα_ απεχοντος απο της οικιας επεμψεν επ αυτον ο εκατονταρχος φιλους λεγων αυτω κυριε μη σκυλλου ου γαρ ειμι ικανος ινα υπο την στεγην μου εισελθης
Luk 7:7 διο ουδε εμαυτον ηξιωσα προς σε ελθειν αλλα ειπε λογω και ιαθησεται ο παις μου
Luk 7:8 και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν τασσομενος εχων υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει
Luk 7:9 ακουσας δε ταυτα ο ιησους εθαυμασεν αυτον και στραφεις τω ακολουθου_τι αυτω οχλω ειπεν λεγω υμι_ οτι ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτη_ πιστιν ευρον
Luk 7:10 και υποστρεψαντες οι πεμφθεντες εις τον οικον ευρον τον ασθενουντα δουλον υγιαινοντα
Luk 7:11 και εγενετο εν τω εξης επορευετο εις πολιν καλουμενην ναιν και συνεπορευοντο οι μαθηται αυτου ικανοι και οχλος πολυς
Luk 7:12 ως δε ηγγεισεν τη πυλη της πολεως και ιδου εξεκομιζετο υιος μονογενης τη μητρι αυτου και αυτη χηρα και οχλος της πολεως ικανος συν αυτη
Luk 7:13 και ιδων αυτην ο κυριος εσπλαγχνισθη επ αυτη και ειπεν αυτη μη κλαιε
Luk 7:14 και προσελθων ηψατο της σορου οι δε βασταζοντες εστησαν και ειπεν νεανισκε σοι λεγω εγερθητι
Luk 7:15 και ανεκαθεισεν ο νεκρος και ηρξατο λαλειν και απεδωκεν αυτον τη μητρι αυτου
Luk 7:16 ελαβεν δε φοβος απαντας [κ]αι εδοξαζον τον θεον λεγοντες οτι προφητης μεγας ηγερθη εν ημειν και οτι επεσκεψατο ο θεος τον λαον αυτου
Luk 7:17 και εξηλθεν ο λογος ουτος εν ολη τη ιουδαια περι αυτου και εν παση τη περιχωρω
Luk 7:18 και απηγγειλαν ιωαννει οι μαθηται αυτου περι παντων τουτων
Luk 7:19 και προσκαλεσαμενος δυο τινας των μαθητων αυτου ο ιωαννης επεμψεν προς τον ιησουν λεγων συ ει ο ερχομενος η αλλον προσδοκωμεν
Luk 7:20 παραγενομενοι δε προς αυτο_ οι ανδρες ειπον ιωαννης ο βαπτιστης απεσταλκεν ημας προς σε λεγων συ ει ο ερχομενος η αλλον προσδοκωμεν
Luk 7:21 εν αυτη δε τη ωρα εθεραπευσε_ πολλους απο νοσων και μαστιγων και πνευματων πονηρων και τυφλοις πολλοις εχαρισατο βλεπειν
Luk 7:22 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωα_νει α ιδατε και ηκουσατε οτι τυφλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται κωφοι ακουουσι_ νεκροι εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται
Luk 7:23 και μακαριος εστιν ος εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι
Luk 7:24 απελθοντω_ δε των αγγελων ιωαννου ηρξατο λεγειν προς τους οχλους περι ιωαννου τι εξηλθατε εις την ερημον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμου σαλευομενον
Luk 7:25 αλλα τι εξηλθατε ιδειν ανθρωπον εν μαλακοις ηματιοις ημφιεσμενον ιδου οι εν ιματισμω ενδοξω και τρυφη υπαρχοντες εν τοις βασιλειοις εισιν
Luk 7:26 αλλα τι εξεληλυθατε ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου
Luk 7:27 ουτος εστι_ περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου
Luk 7:28 λεγω γαρ υμιν μειζων εν γεννητοις γυναικων προφητης ιωαννου του βαπτιστου ουδεις εστιν ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια του θεου μειζων αυτου εστι_
Luk 7:29 και πας ο λαος ακουσας και οι τελωναι εδικαιωσαν τον θεον βαπτισθεντες το βαπτισμα ιωαννου
Luk 7:30 οι δε φαρισαιοι και οι νομικοι την βουλην του θεου ηθετησαν εις εαυτους μη βαπτισθεντες υπ αυτου
Luk 7:31 τινι ουν ομοιωσω τους ανθρωπους της γενεας ταυτης και τινι εισιν ομοιοι
Luk 7:32 ομοιοι εισιν παιδιοις τοις εν αγορα καθημενοις και προσφωνουσιν αλληλοις και λεγουσιν ηυλησαμεν υμι_ και ουκ ωρχησασθαι εθρηνησαμεν υμιν και ουκ εκλαυσατε
Luk 7:33 εληλυθεν γαρ ιωαννης ο βαπτιστης μητε αρτον εσθιων μητε οινον πεινων και λεγετε δαιμονιον εχει
Luk 7:34 εληλυθεν ο υιος του ανθρωπου εσθιων και πινων και λεγετε ιδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης φιλος τελωνων και αμαρτωλω_
Luk 7:35 και εδικαιωθη η σοφια απο των τεκνων αυτης παντω_
Luk 7:36 ηρωτα δε τις αυτον των φαρισαιων ινα φαγη μετ αυτου και εισελθων εις την οικιαν του φαρισαιου ανεκλιθη
Luk 7:37 και ιδου γυνη εν τη πολει ητις η_ αμαρτωλος και επιγνουσα οτι κατακειται εν τη οικια του φαρισαιου κομισασα αλαβαστρον μυρου
Luk 7:38 και στασα παρα τους ποδας του ιησου οπισω κλαιουσα ηρξατο βρεχειν τους ποδας αυτου τοις δακρυσιν και ταις θρηξιν της κεφαλης αυτης εξεμαξεν και κατεφιλει τους ποδας αυτου και ηλειφεν τω μυρω
Luk 7:39 ιδων δε ο φαρισαιος ο καλεσας αυτον ειπεν εν εαυτω λεγων ουτος ει ην προφητης εγεινωσκεν αν τις και ποταπη η γυνη ητις απτεται αυτου οτι αμαρτωλος εστιν
Luk 7:40 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς αυτον σιμων εχω σοι τι ειπειν ο δε εφη διδασκαλε ειπε
Luk 7:41 δυο χρεοφιλεται ησα_ δανιστη τινι ο εις ωφειλεν δηναρια πεντακοσια ο δε ετερος πεντηκοντα
Luk 7:42 μη εχοντω_ δε αυτων αποδουναι αμφοτεροις εχαρισατο τις ουν αυτω_ επι πλιον αυτον αγαπησει
Luk 7:43 αποκριθεις δε ο σιμων ειπεν υπολαμβανω οτι ω το πλιον εχαρισατο ο δε ειπεν αυτω ορθως εκρινας
Luk 7:44 και στραφεις προς την γυναικα τω σιμωνι εφη βλεπεις ταυτην την γυναικα εισηλθον σου εις τη_ οικιαν υδωρ επι τους ποδας μου ουκ εδωκας αυτη δε τοις δακρυσιν εβρεξεν μου τους ποδας και ταις θρηξιν αυτης εξεμαξεν
Luk 7:45 φιλημα μοι ουκ εδωκας αυτη δε αφ ης εισηλθο_ ου διελειπεν καταφιλουσα μου τους ποδας
Luk 7:46 ελαιω την κεφαλην μου ουκ ηλιψας αυτη δε μυρω ηλειψεν τους ποδας μου
Luk 7:47 ου χαριν λεγω σοι αφεωνται αυτης αι αμαρτιαι αι πολλαι οτι ηγαπησεν πολυ ω δε ολιγον αφιεται ολιγον αγαπα
Luk 7:48 ειπεν δε αυτη αφεωνται σου αι αμαρτιαι
Luk 7:49 και ηρξαντο οι συνανακειμενοι λεγειν εν εαυτοις τις ουτος εστιν ος και αμαρτιας αφιησιν
Luk 7:50 ειπεν δε προς την γυναικα η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις ειρηνην
Luk 8:1 και εγενετο εν τω εξης και αυτος διωδευεν κατα πολιν και κωμην κηρυσσων και ευαγγελιζομενος την βασιλειαν του θεου και οι δωδεκα συν αυτω
Luk 8:2 και γυναικες τινες αι ησαν τεθεραπευμεναι απο πνευματων πονηρων και ασθενιων μαριαμ η καλουμενη μαγδαληνη αφ ης δαιμονια επτα εξεληλυθει
Luk 8:3 και ιωαννα γυνη χουζα επιτροπου ηρωδου και σο(υσαν)να και εταιραι πολλαι αιτε(ι)νες διηκονουν αυτω εκ τω(ν) υπαρχοντων αυταις
Luk 8:4 συνιοντος δε οχλου πολλου και των κατα πολιν επιπορευομενων προς αυτον ειπε_ δια παραβολης
Luk 8:5 εξηλθεν ο σπει↔ τον σπορον εαυτου και εν τω σπειριν αυτον ο με_ επεσεν παρα την οδον και κατεπατηθη και τα πετεινα του ουρανου κατεφαγεν αυτο
Luk 8:6 και ετερον επεσεν επι τη_ πετραν και φυεν εξηρανθη δια το μη εχειν ικμαδα
Luk 8:7 και ετερον επεσεν εμμεσω των ακανθων και συνφυεισαι αι ακανθαι απεπνιξαν αυτο
Luk 8:8 και ετερον επεσεν εις την γην την αγαθην και φυεν εποιησεν καρπον εκατονταπλασιονα ταυτα λεγων εφωνει ο εχων ωτα ακουει_ ακουετω
Luk 8:9 επηρωτων δε αυτον οι μαθηται αυτου λεγο_τες τις ειη η παραβολη αυτη
Luk 8:10 ο δε ειπεν υμιν δεδοται γνωναι τα μυστηρια της βασιλειας του θεου τοις δε λοιποις εν παραβολαις ινα βλεποντες μη βλεπωσιν και ακουσαντες μη συνιωσιν
Luk 8:11 εστιν δε αυτη η παραβολη ο σπορος εστιν ο λογος του θεου
Luk 8:12 οι δε παρα την οδον εισιν οι ακουοντες ειτα ερχεται ο διαβολος και ερει τον λογον απο της καρδιας αυτων ινα μη πιστευσαντες σωθωσιν
Luk 8:13 οι δε επι της πετρας οι οταν ακουσωσιν μετα χαρας δεχο_ται τον λογον και ουτοι ριζαν ουκ εχουσιν οι προς καιρον πιστευουσιν και εν καιρω πιρασμου αφιστανται
Luk 8:14 το δε εις τας ακανθας πεσον ουτοι εισιν οι ακουσαντες και υπο μεριμνων και πλουτου και υπο ηδονων του βιου πορευομενοι συνπνιγονται και ου τελεσφορουσιν
Luk 8:15 το δε εν τη καλη γη ουτοι εισιν οιτεινες εν καρδια καλη και αγαθη ακουσαντες τον λογον κατεχουσιν και καρποφορουσιν εν υπομονη
Luk 8:16 ουδεις δε λυχνον αψας καλυπτει αυτον σκευει η υποκατω κλινης τιθησιν αλλ επι λυχνιας επιτιθησιν ινα οι εισπορευομενοι βλεπωσιν το φως
Luk 8:17 ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου φανερον γενησεται ουδε αποκρυφον ο ου γνωσθησεται και εις φανερον ελθη
Luk 8:18 βλεπετε ουν πως ακουετε ος γαρ εαν εχη δοθησεται αυτω και ος αν μη εχη και ο δοκει εχειν αρθησεται απ αυτου
Luk 8:19 παρεγενοντο δε προς αυτον η μητηρ και οι αδελφοι αυτου και ουκ ηδυναντο συντυχει_ αυτω δια τον οχλον
Luk 8:20 και απηγγελη αυτω λεγοντων η μητηρ σου και οι αδελφοι σου εστηκασιν εξω ιδειν σε θελοντες
Luk 8:21 ο δε αποκριθεις ειπεν προς αυτους μητηρ μου και αδελφοι μου ουτοι εισιν οι τον λογον του θεου ακουοντες και ποιουντες
Luk 8:22 εγενετο δε εν μια των ημερων και αυτος ενεβη εις πλοιο_ και οι μαθηται αυτου και ειπε_ προς αυτους διελθωμεν εις το περαν της λιμνης και ανηχθησαν
Luk 8:23 πλεοντων δε αυτω_ αφυπνωσεν και κατεβη λαιλαψ ανεμου εις την λιμνη_ και συνεπληρουντο και εκι_δυνευον
Luk 8:24 προσελθοντες δε διηγειραν αυτον λεγοντες επιστατα επιστατα απολλυμεθα ο δε εγερθεις επετιμησε_ τω ανεμω και τω κλυδωνι του υδατος και επαυσαντο και εγενετο γαληνη
Luk 8:25 ειπεν δε αυτοις που η πιστις υμω_ φοβηθεντες δε εθαυμασαν λεγοντες προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και τοις ανεμοις επιτασσει και τω υδατι και υπακουουσι_ αυτω
Luk 8:26 και κατεπλευρα_ εις την χωραν των γαδαρηνω_ ητις εστιν αντιπερα της γαλιλαιας
Luk 8:27 εξελθοντι δε αυτω επι την γην υπηντησεν αυτω ανηρ τις εκ της πολεως ος ειχεν δαιμονια εκ χρονων ικανων και ιματιον ουκ ενεδιδυσκετο και εν οικια ουκ εμεινεν αλλ εν τοις μνημασιν
Luk 8:28 ιδων δε τον ιησουν και ανακραξας προσεπεσεν αυτω και φωνη μεγαλη ειπεν τι εμοι και σοι ιησου υιε του θεου του υψιστου δαιομε σου μη με βασανισης
Luk 8:29 παρηγγελλεν γαρ τω πνευματι τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανθρωπου πολλοις γαρ χρονοις συνηρπακει αυτον και εδεσμειτο αλυσεσιν και πεδαις φυλασσομενος και διαρησσων τα δεσμα ηλαυνετο υπο του δαιμονος εις τας ερημους
Luk 8:30 επηρωτησεν δε αυτον ο ιησους λεγω_ τι σοι εστιν ονομα ο δε ειπε_ λεγεων οτι δαιμονια πολλα εισηλθεν εις αυτον
Luk 8:31 και παρεκαλει αυτον ινα μη επιταξει αυτοις εις την αβυσσον απελθειν
Luk 8:32 ην δε εκει αγελη χοιρων ικανων βοσκομενων εν τω ορει και παρεκαλουν αυτον ινα μη επιτρεψη αυτοις εις εκεινους εισελθειν και επετρεψεν αυτοις
Luk 8:33 εξελθοντα δε τα δαιμονια απο του ανθρωπου εισηλθον εις τους οιρους και ωρμησεν η αγελη κατα του κρημνου εις την λιμνην και απεπνιγη
Luk 8:34 ιδοντες δε οι βοσκοντες το γεγονος εφυγον και απηγγειλαν εις την πολιν και εις τους αγρους
Luk 8:35 εξηλθον δε ιδειν το γεγονος και ηλθον προς τον ιησουν και ευρον καθημενον τον ανθρωπον αφ ου τα δαιμονια εξεληλυθει ειματισμενον και σωφρονουντα παρα τους ποδας του ιησου και εφοβηθησαν
Luk 8:36 απηγγειλαν δε αυτοις και οι ιδο_τες πως εσωθη ο δαιμονισθεις
Luk 8:37 και ηρωτησεν αυτον απαν το πληθος της περιχωρου των γαδαρηνων απελθειν απ αυτω_ οτι φοβω μεγαλω συνειχοντο αυτος εμβας εις το πλοιον υπεστρεψεν
Luk 8:38 εδεειτο δε αυτου ο ανηρ αφ ου εξεληλυθει τα δαιμονια ειναι συν αυτω απελυσεν δε αυτον ο ιησους λεγων
Luk 8:39 υποστρεφε εις τον οικον σου και διηγου οσα εποιησεν σοι ο θεος και απηλθεν καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησους
Luk 8:40 εγενετο δε εν τω υποστρεψαι τον ιησουν απεδεξατο αυτον ο οχλος ησαν γαρ παντες προσδοκωντες αυτον
Luk 8:41 και ιδου ηλθεν ανηρ ω ονομα ιαειρος και αυτος αρχων της συναγωγης υπηρχεν και πεσων παρ↔ τους ποδας του ιησου παρεκαλει αυτον εισελθει_ εις τον οικον αυτου
Luk 8:42 οτι θυγατηρ μονογενης ην αυτω ως ετων δωδεκα και αυτη απεθνησκεν εν δε τω υπαγειν αυτον οι οχλοι συνεπνιγον αυτον
Luk 8:43 και γυνη ουσα εν ρυσει αιματος απο ετων δωδεκα ητις ιατροις προσαναλωσασα ολον τον βιον ουκ ισχυσεν απ ουδενος θεραπευθηναι
Luk 8:44 προσελθουσα οπισθε_ ηψατο του κρασπεδου του ↔ου και παραχρημα εστη η ρυσεις του αιματος αυτης
Luk 8:45 και ειπεν ο ιησους τις ο αψαμενος μου αρνουμενων δε παντων ειπεν ο πετρος και οι συν αυτω επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλειβουσιν και λεγεις τις ο αψαμενος μου
Luk 8:46 ο δε ιησους ειπεν ηψατο μου τις εγω γαρ εγνω_ δυναμιν εξελθουσαν απ εμου
Luk 8:47 ιδουσα δε η γυνη οτι ουκ ελαθε_ τρεμουσα ηλθεν και προσπεσουσα αυτω δι ην αιτιαν απηγγειλεν ενωπιον παντ[ο]σ του λαου και ως ιαθη παραχρημα
Luk 8:48 ο δε ειπεν αυτη θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις ειρηνην
Luk 8:49 ετι αυτου λαλουντος ερχεται τις απο του αρχισυναγωγου λεγω_ αυτω οτι τεθνηκεν η θυγατηρ σου μη σκυλλε τον διδασκαλο_
Luk 8:50 ο δε ιησους ακουσας απεκριθη αυτω λεγων μη φοβου μονον πιστευε και σωθησεται
Luk 8:51 ελθω_ δε εις την οικιαν ουκ αφηκε_ εισελθειν ουδενα ει μη πετρον και ιακωβον και ιωαννην και τον πατερα της παιδος και την μητερα
Luk 8:52 εκλαιον δε παντες και εκοπτοντο αυτην ο δε ειπεν μη κλαιετε ουκ απεθανεν αλλα καθευδει
Luk 8:53 και κατεγελων αυτου ειδοτες οτι απεθανεν
Luk 8:54 αυτος δε εκβαλων πα_τας εξω και κρατησας της χειρος αυτης εφωνησεν λεγω_ η παις εγειρου
Luk 8:55 και επεστρεψεν το πνευμα αυτης και ανεστη παραχρημα και διεταξεν αυτη δοθηναι φαγειν
Luk 8:56 και εξεστησαν οι γονεις αυτης ο δε παρηγγειλεν αυτοις μηδενι ειπειν το γεγονος
Luk 9:1 συγκαλεσαμενος δε τους δωδεκα εδωκεν αυτοις δυναμιν και εξουσιαν επι παντα τα δαιμονια και νοσους θεραπευειν
Luk 9:2 και απεστειλεν αυτους κηρυσσειν την βασιλειαν του θεου _αι ιασθαι τους ασθενεις
Luk 9:3 και ειπεν προς αυτους μηδεν αιρετε εις την οδον μητε ραβδους μητε πηραν μητε αρτον μητε αργυριον μητε ανα δυο χιτωνας εχειν
Luk 9:4 και εις ην αν οικια_ εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε
Luk 9:5 και οσοι αν μη δεχωνται υμας εξερχομενοι απο της πολεως εκεινης και τον κονιορτον απο των ποδων υμων αποτιναξατε εις μαρτυριο_ επ αυτους
Luk 9:6 εξερχομενοι δε διηρχοντο κατα τας κωμας ευαγγελιζομενοι και θεραπευοντες πανταχου
Luk 9:7 ηκουσεν δε ηρωδης ο τετραρχης τα γενομενα υπ αυτου παντα και διηπορει δια το λεγεσθαι υπο τινων οτι ιωαννης εγηγερται εκ νεκρων
Luk 9:8 υπο τινων δε οτι ηλιας εφανη αλλων δε οτι προφητης εις των αρχαιων ανεστη
Luk 9:9 και ειπεν ηρωδης ιωαννην εγω απεκεφαλεισα τις δε εστιν ουτος περι ↔ τοιαυτα και εζητει ιδειν αυτο_
Luk 9:10 και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και οσα εδιδαξαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις ερημον τοπον πολεως καλουμενης βηθσαιδαν
Luk 9:11 οι δε οχλοι γνοντες ηκολουθησαν αυτω και δεξαμενος αυτους ελαλει αυτοις περι της βασιλειας του θεου και τους χριαν εχοντας θεραπειας ιατο
Luk 9:12 η δε ημερα ηρξατο κλινειν προσελθοντες δε οι δωδεκα ειπον αυτω απολυσον τον οχλον ινα πορευθεντες εις τας κυκλω κωμας και τους αγρους καταλυσωσιν και ευρωσιν επεισιτισμον οτι ωδε εν ερημω τοπω εσμεν
Luk 9:13 ειπεν δε προς αυτους δοτε αυτοις υμεις φαγειν οι δε ειπον ουκ εισι_ ημειν πλιον η πεντε αρτοι και ιχθυες δυο ει μητι πορευθεντες ημεις αγορασωμε_ εις παντα τον λαον τουτον βρωματα
Luk 9:14 ησαν γαρ ωσει ανδρες πεντακισχειλιοι ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου κατακλινατε αυτους κλησιας ανα πεντηκοντα
Luk 9:15 και εποιησαν ουτως και ανεκλειναν απαντας
Luk 9:16 λαβων δε τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ηυλογησε_ αυτους και κατεκλασεν και εδειδου ↔θηταις παρατιθεναι τω οχλω
Luk 9:17 και εφαγο_ και εχορτασθησαν παντες και ηρθη το περισσευσαν αυτοις κλασματων κοφινοι δωδεκα
Luk 9:18 και εγενετο εν τω ειναι αυτον προσευχομενον καταμονας συνησαν αυτω οι μαθηται και επηρωτησεν αυτους λεγων τινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι
Luk 9:19 οι δε αποκριθεντες ειπον ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οτι προφητης τις των αρχαιων ανεστη
Luk 9:20 ειπεν δε αυτοις υμεις δε τινα με λεγετε ειναι αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τον χριστον του θεου
Luk 9:21 ο δε επιτειμησας αυτοις παρηγγειλεν μηδενι λεγειν τουτο
Luk 9:22 ειπων οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματαιων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα αναστηναι
Luk 9:23 ελεγεν δε προς παντας ει τις θελει οπισω μου ερχεσθαι αρνησασθω εαυτο_ και αρατω τον σταυρον αυτου καθ ημεραν και ακολουθειτω μοι
Luk 9:24 ος γαρ αν θελη την ψυχη_ αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ουτος σωσει αυτην
Luk 9:25 τι γαρ ωφελειτε ανθρωπος κερδησας τον κοσμον ολον εαυτον δε απολεσας η ζημιωθεις
Luk 9:26 ος γαρ α_ επαισχυνθη με και τους εμους λογους τουτον ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται οταν ελθη εν τη δοξη αυτου και του πατρος και τω_ αγιων αγγελων
Luk 9:27 λεγω δε υμιν αληθως εισιν τινες των ωδε εστωτων οιτεινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου
Luk 9:28 εγενετο δε μετα τους λογους τουτους ωσει ημεραι οκτω και παραλαβων πετρον και ιωαννην και ιακωβον ανεβη εις το ορος προσευξασθαι
Luk 9:29 και εγενετο εν τω προσευχεσθαι αυτον το ειδος του προσωπου αυτου ετερον και ο ειματισμος αυτου λευκος εξαστραπτω_
Luk 9:30 και ιδου ανδρες δυο συνελαλουν αυτω οιτεινες ησαν μωσης και ηλιας
Luk 9:31 οι οφθεντες εν τη δοξη ελεγον την εξοδον αυτου ην ημελλεν πληρουν εν ιερουσαλημ
Luk 9:32 ο δε πετρος και οι συν αυτω ησα_ βεβαρημενοι υπνω διαγρηγορησαντες δε ιδον την δοξαν αυτου και τους δυο ανδρας τους συνεστωτας αυτω
Luk 9:33 και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου ειπεν πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις μιαν σοι και μια_ μωσει και μιαν ηλεια μη ειδως ο λεγει
Luk 9:34 ταυτα δε αυτου λεγοντος εγενετο νεφελη και επεσκειασεν αυτους εφοβηθησαν δε εν τω εκεινους εισελθειν εις την νεφελην
Luk 9:35 και φωνη εγενετο εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος αυτου ακουετε
Luk 9:36 και εν τω γενεσθαι την φωνη_ ευρεθη ιησους μονος και αυτοι εσειγησαν και ουδενι απηγγειλαν εν εκειναις ταις ημεραις ουδεν ων εωρακασιν
Luk 9:37 εγενετο δε εν τη εξης ημερα κατελθοντων αυτων απο του ορους συνηντησεν αυτω οχλος πολυς
Luk 9:38 και ιδου ανηρ απο του οχλου ανεβοησεν λεγων διδασκαλε δεομαι σου επιβλεψαι επι τον υιον μου οτι μονογενης μοι εστιν
Luk 9:39 και ιδου πνευμα λαμβανει αυτον και εξεφνης κραζει και σπαρασσει αυτον μετα αφρου και μογις αποχωρει απ αυτου συντριβον αυτον
Luk 9:40 και εδεηθην των μαθητων σου ινα εκβαλωσιν αυτο και ουκ ηδυνηθησαν
Luk 9:41 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραμμενη εως ποτε εσομαι προς υμας και ανεξομαι υμων προσαγαγε το_ υιον σου ωδε
Luk 9:42 ετι δε προσερχομενου αυτου ερρηξεν αυτον το δαιμονιον και συνεσπαραξεν επετειμησεν δε ο ιησους τω πνευματι τω ακαθαρτω και ιασατο τον παιδα και απεδωκεν αυτον τω πατρι αυτου
Luk 9:43 εξεπλησσοντο δε παντες επι τη μεγαλειοτητι του θεου παντων δε θαυμαζοντω_ επι πασιν οις εποιει ο ιησους ειπεν προς τους μαθητας αυτου
Luk 9:44 θεσθαι υμεις εις τα ωτα υμων τους λογους τουτους ο γαρ υιος του ανθρωπου μελλει παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων
Luk 9:45 οι δε ηγνοουν το ρημα τουτο και ην παρακεκαλυμμενον απ αυτων ινα μη αισθωνται αυτο και εφοβουντο ερωτησαι αυτο_ περι του ρηματος τουτου
Luk 9:46 εισηλθεν δε διαλογισμος εν αυτοις το τις αν ειη μειζων αυτων
Luk 9:47 ο δε ιησους ιδων το_ διαλογισμον της καρδιας αυτων επιλαβομενος παιδιου εστησεν αυτο παρ εαυτω
Luk 9:48 και ειπεν αυτοις ος εαν δεξητε τουτο το παιδιον επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και ος εαν εμε δεξηται δεχετε τον αποστειλαντα με ο γαρ μικροτερος εν πασιν υμιν υπαρχω_ ουτος εσται μεγας
Luk 9:49 αποκριθεις δε ο ιωαννης ειπεν επιστατα ιδομεν τινα επι τω ονοματι σου εκβαλλοντα δαιμονια και εκωλυσαμεν αυτον οτι ουκ ακολουθει μεθ ημων
Luk 9:50 και ειπεν προς αυτον ο ιησους μη κωλυετε ος γαρ ουκ εστιν καθ υμων υπερ ημων εστιν
Luk 9:51 εγενετο δε εν τω συνπληρουσθαι τας ημερας της αναλημψεως αυτου και αυτος το προσωπον αυτου εστηριξε_ του πορευεσθαι εν ιερουσαλημ
Luk 9:52 και απεστειλεν αγγελους προ προσωπου εαυτου και πορευθεντες εισηλθο_ εις κωμην σαμαριτων ωστε ετοιμασαι αυτω
Luk 9:53 και ουκ εδεξαντο αυτον οτι το προσωπον αυτου ην πορευομενον εις ιερουσαλημ
Luk 9:54 ιδοντες δε οι μαθηται αυτου ιακωβος και ιωαννης ειπο_ κυριε θελεις ειπωμεν πυρ καταβηναι απο του ουρανου και αναλωσαι αυτους ως και ηλιας εποιησεν
Luk 9:55 στραφεις δε επετειμησεν αυτοις
Luk 9:56 και επορευθησαν εις ετερα_ κωμην
Luk 9:57 εγενετο δε πορευομενων αυτων εν τη οδω ειπεν τις προς αυτο_ ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη κυριε
Luk 9:58 και ειπεν αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλαιους εχουσιν και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλεινη
Luk 9:59 ειπεν δε προς ετερον ακολουθει μοι ο δε ειπεν κυριε επιτρεψον μοι απελθειν πρωτον θαψαι τον πατερα μου
Luk 9:60 ειπεν δε αυτω ο ιησους αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους συ δε απελθων διαγγελλε την βασιλεια_ του θεου
Luk 9:61 ειπεν δε και ετερος ακολουθησω σοι κυριε πρωτον δε επιτρεψον μοι αποταξασθαι τοις εις τον οικον μου
Luk 9:62 ειπεν δε ο ιησους προς αυτο_ ουδεις επιβαλλων την χειρα αυτου επ αροτρον και βλεπων εις τα οπισω ευθετος εστιν εις την βασιλειαν του θεου
Luk 10:1 μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου ημελλεν αυτος εισερχεσθαι
Luk 10:2 ελεγεν ουν προς αυτους ο με_ θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμο_ αυτου
Luk 10:3 υπαγετε ιδου αποστελλω υμας ως προβατα εμμεσω λυκων
Luk 10:4 μη βασταζετε βαλλαντιον μη πηραν μηδε υποδηματα και μηδενα κατα την οδον ασπασησθε
Luk 10:5 εις ην δ αν οικιαν εισερχησθε πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω
Luk 10:6 και εαν η εκει υιος ειρηνης επαναπαυσεται επ αυτον η ειρηνη υμω_ ει δε μη γε εφ υμας ανακαμψει
Luk 10:7 εν αυτη δε τη οικια μενετε εσθιοντες και πινοντες τα παρ αυτων αξιος γαρ ο εργατης του μισθου αυτου εστι_ μη μεταβαινετε εξ οικιας εις οικιαν
Luk 10:8 και εις ην δ αν πολιν εισερχησθαι και δεχω_ται υμας εσθιετε τα παρατιθεμενα υμιν
Luk 10:9 και θεραπευεται τους εν αυτη ασθενεις και λεγεται αυτοις ηγγεικε_ εφ υμας η βασιλεια του ↔
Luk 10:10 εις ην δ αν πολιν εισερχησθε και μη δεχωνται υμας εξελθοντες εις τας πλατειας αυτης ειπατε
Luk 10:11 και τον κονιορτον τον κολληθεντα ημι_ εκ της πολεως υμων εις τους ποδας ημων απομασσομεθα υμιν πλην τουτο γεινωσκετε οτι ηγγεικεν εφ υμας η βασιλεια του θεου
Luk 10:12 λεγω υμιν οτι σοδομοις ανεκτοτερον εσται εν τη ημερα εκεινη η τη πολει εκεινη
Luk 10:13 ουαι σοι χοραζει_ ουαι σοι βηδσαιδα οτι ει εν τυρω και σειδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημενοι μετενοησαν
Luk 10:14 πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν τη κρισει η υμιν
Luk 10:15 και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση
Luk 10:16 ο_μ__ _κου_ν _μ__ ακουει και ο αθετων υμας εμε αθετει ο δε εμε αθετων αθετει το_ αποστειλαντα με
Luk 10:17 υπεστρεψαν δε μετα χαρας οι εβδομηκοντα λεγοντες κυριε και τα δαιμονια υποτασσεται ημιν εν τω ονοματι σου
Luk 10:18 ειπεν δε αυτοις εθεωρουν τον σαταναν ως αστραπην εκ του ουρανου πεσοντα
Luk 10:19 ιδου διδωμι υμιν την εξουσιαν του πατειν επανω οφεων και σκορπιων και επι πασα_ την δυναμιν του εχθρου και ουδεν υμας ου μη αδικησει
Luk 10:20 πλην εν τουτω μη χαιρετε οτι τα πνευματα υμιν υποτασσεται χαιρετε δε οτι τα ονοματα υμων εγραφη εν τοις ουρανοις
Luk 10:21 εν ταυτη τη ωρα ηγαλλιασατο τω πνευματι ο ιησους και ειπεν εξομολογουμαι σοι πατερ κυριε του ουρανου και της γης οτι απεκρυψας ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας αυτα νηπιοις ναι ο πατηρ οτι ουτως εγενετο ευδοκια εμπροσθεν σου
Luk 10:22 και στραφεις προς τους μαθητας ειπεν παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος μου και ουδεις γινωσκει τις εστι_ ο υιος ει μη ο πατηρ και τις εστι_ ο πατηρ ει μη ο υιος και ω εα_ βουλετε ο υιος αποκαλυψαι
Luk 10:23 και στραφεις προς τους μαθητας κατ ιδιαν ειπεν μακαριοι οι οφθαλμοι οι βλεποντες α βλεπετε
Luk 10:24 λεγω γαρ υμιν οτι πολλοι προφηται και βασιλεις ηθελησαν ιδειν α υμ[εις] βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν
Luk 10:25 και ιδου νομικος τις ανεστη εκπειραζων αυτο_ και λεγων διδασκαλε τι ποιησας ζωην αιωνιον κληρονομησω
Luk 10:26 ο δε ειπεν προς αυτον εν τω νομω τι γεγραπται πως αναγινωσκεις
Luk 10:27 ο δε αποκριθεις ειπεν αγαπησεις κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της ισχυος σου και εξ ολης της διανοιας σου και τον πλησιο_ σου ως εαυτον
Luk 10:28 ειπεν δε αυτω ορθως απεκριθης τουτο ποιει και ζηση
Luk 10:29 ο δε θελω_ δικαιουν εαυτον ειπεν προς τον ιησουν και τις εστιν μου πλησιον
Luk 10:30 υπολαβων δε ο ιησους ειπε_ ανθρωπος τις κατεβαινεν απο ιερουσαλημ εις ιεριχω και λησταις περιεπεσεν οι και εκδυσαντες αυτον και πληγας επιθεντες απηλθον αφεντες ειμηθανη τυγχανοντα
Luk 10:31 κατα συνκυριαν δε ιερευς τις καταιβε_νεν εν τη οδω εκεινη και ιδων αυτον αντιπαρηλθε_
Luk 10:32 ομοιως δε και λευιτης γενομενος κατα τον τοπον ελθων και ιδων αυτον αντιπαρηλθεν
Luk 10:33 σαμαρειτης δε τις οδευων ηλθεν κατ αυτο_ και ιδων αυτον εσπλαγχνισθη
Luk 10:34 και προσελθων κατεδησε_ τα τραυματα αυτου επιχεω_ ελεον και οινον επιβιβασας δε αυτον επι το ιδιον κτηνος ηγαγεν αυτον εις πανδοχειο_ και επεμεληθη αυτου
Luk 10:35 και επι τη αυριον εξελθων εκβαλων δυο δηναρια εδωκε_ τω πανδοχει και ειπεν αυτω επιμεληθητι αυτου και ο τι α_ προσδαπανησης εγω εν τω επανερχεσθαι με αποδωσω σοι
Luk 10:36 τις ουν τουτων των τριων πλησιον δοκει σοι (γ)εγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας
Luk 10:37 ο δε ειπεν ο ποιησας το ελεος μετ αυτου ειπεν ουν αυτω ο ιησους πορευου και συ ποιει ομοιως
Luk 10:38 εγενετο δε εν τω πορευεσθαι αυτους και αυτος εισηλθεν εις κωμην τινα γυνη δε τις ονοματι μαρθα υπεδεξατο αυτον εις τον οικον αυτης
Luk 10:39 και τηδε ην αδελφη καλουμενη μαρια η και παρακαθεσθεισα παρα τους ποδας του ιησου ηκουε_ τον λογον αυτου
Luk 10:40 η δε μαρθα περιεσπατο περι πολλην διακονιαν επιστασα δε ειπεν κυριε ου μελει σοι οτι η αδελφη μου μονην με κατελειπε_ διακονειν ειπε ουν αυτη ινα μοι συναντιλαβηται
Luk 10:41 αποκριθεις δε ειπεν αυτη ο ιησους μαρθα μαρθα μεριμνας και τυρβαζη περι πολλα
Luk 10:42 ενος δε εστιν χρεια μαρια δε την αγαθην μεριδα εξελεξατο ητις ουκ αφαιρεθησεται απ αυτης
Luk 11:1 εγενετο δε εν τω ειναι αυτο_ εν τοπω τινι προσευχομενον ως επαυσατο ειπεν τις των μαθητων αυτου προς αυτον κυριε διδαξον ημας προσευχεσθαι καθως και ιωαννης εδιδαξεν τους μαθητας αυτου
Luk 11:2 ειπεν δε αυτοις οταν προσευχεσθε λεγετε πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι γης
Luk 11:3 τον αρτον ημων τον επιουσιο_ διδου ημειν το καθ ημερα_
Luk 11:4 και αφες ημιν τας αμαρτιας ημων και γαρ αυτοι _φιομε_ παντι οφειλοντι ημειν και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου
Luk 11:5 και ειπεν προς αυτους τις εξ υμων εξει φιλον και πορευσεται προς αυτον μεσονυκτιου και ερει αυτω φιλε χρησον μοι τρεις αρτους
Luk 11:6 επειδη φιλος μου παρεγενετο εξ οδου προς με και ουκ εχω ο παραθησω αυτω
Luk 11:7 και εκεινος εσωθεν αποκριθεις ειπη μη μοι κοπους παρεχε ηδη η θυρα κεκλεισται και τα παιδια μου μετ εμου εις την κοιτην εισιν ου δυναμαι αναστας δουναι σοι
Luk 11:8 λεγω υμιν ει και ου δωσει αυτω αναστας δια το ειναι αυτον φιλον δια γε την αναιδειαν αυτου εγερθεις δωσει αυτω οσων χρηζει
Luk 11:9 καγω υμιν λεγω αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησεται κρουετε και ανοιγησεται υμιν
Luk 11:10 πας γαρ ο αιτων λαμβανει και ο ζητων ευρισκει και τω κρουοντι ανοιχθησεται
Luk 11:11 τινα δε εξ υμων τον πατερα αιτησει ο υιος αρτον μη λιθον επιδωσει αυτω η και ιχθυν μη αντι ιχθυος οφιν επιδωσει αυτω
Luk 11:12 η και αν αιτησει ωον μη επιδωσει αυτω σκορπιον
Luk 11:13 ει ου_ υμεις πονηροι υπαρχοντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ ο εξ ουρανου δωσει πνευμα αγιον τοις αιτουσιν αυτον
Luk 11:14 και ην εκβαλλω_ δαιμονιον ↔ δε του δαιμονιου εκβληθεντος ελαλησεν ο κωφος και εθαυμασαν οι οχλοι
Luk 11:15 τινες δε εξ αυτων ειπον εν βεελζεβουλ των αρχοντι τω_ δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια ο δε αποκριθεις ειπε_ πως δυναται σα_ανας σαταναν εκβαλλειν
Luk 11:16 ετεροι δε πειραζοντες σημειον εξ ουρανου εζητουν παρ αυτου
Luk 11:17 αυτος δε ιδως τα διανοηματα αυτων ειπεν αυτοις πασα βασιλεια διαμερισθεισα εφ εαυτην ερημουται και οικος επι οικον πιπτει
Luk 11:18 ει δε και ο σατανας εφ εαυτον διεμερισθη πως σταθησεται η βασιλεια αυτου οτι λεγετε εν βεελζεβουλ εκβαλλειν με τα δαιμονια
Luk 11:19 ει δε εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι κριται υμω_ εσονται
Luk 11:20 ει δε εν δακτυλω θεου εκβαλλω τα δαιμονια αρα εφθασεν εφ υμας η βασιλεια του θεου
Luk 11:21 οταν ο ισχυρος καθωπλισμενος φυλασση τη_ εαυτου αυλην εν ειρηνη εστιν τα υπαρχοντα αυτου
Luk 11:22 επαν δε ο ισχυροτερος αυτου επελθων νικηση αυτον την πανοπλιαν αυτου ερει εφ η επεποιθει και τα σκυλα αυτου διαδιδωσιν
Luk 11:23 ο μη ω_ μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει
Luk 11:24 οταν το ακαθαρτον πνευμα εξελθη απο του ανθρωπου διερχεται δι ανυδρω_ τοπων ζητουν αναπαυσιν και μη ευρισκον λεγει υποστρεψω εις τον οικον μου οθεν εξηλθον
Luk 11:25 και ελθον ευρισκει σεσαρωμενον και κεκοσμημενον
Luk 11:26 τοτε πορευεται και παραλαμβανει επτα ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γεινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων
Luk 11:27 εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα επαρασα τις γυνη φωνην εκ του οχλου ειπεν αυτω μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και μαστοι ους εθηλασας
Luk 11:28 αυτος δε ειπεν μενουν μακαριοι οι ακουοντες τον λογον του θεου και φυλασσοντες
Luk 11:29 των δε οχλων επαθροιζομενων ηρξατο λεγειν η γενεα αυτη γενεα πονηρα εστιν σημιον ζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου
Luk 11:30 καθως γαρ εγενετο ιωνας σημειον τοις νινευιταις ουτω[ς] εσται και ο υιος του ανθρωπου τη γενεα ταυτη
Luk 11:31 βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα των ανδρων της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτους οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομωνος και ιδου πλειον σολομωνος ωδε
Luk 11:32 ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσι_ αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειο_ ιωνα ωδε
Luk 11:33 ουδεις δε λυχνο_ αψας εις κρυπτην τιθησιν ουδε υπο τον μοδιον αλλ επι την λυχνιαν ινα οι εισπορευομενοι το φεγγος βλεπωσιν
Luk 11:34 ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος σου οταν ουν ο οφθαλμος σου απλους η και ολο_ το σωμα σου φωτινον εστι_ επαν δε πονηρος η και το σωμα σου σκοτινον
Luk 11:35 σκοπει ου_ μη το φως το εν σοι σκοτος εστιν
Luk 11:36 ει ουν το σωμα σου ολον φωτινον μη εχον μερος τι σκοτινον εσται φωτεινον ολον ως οταν ο λυχνος τη αστραπη φωτιζη σε
Luk 11:37 εν δε τω λαλησαι αυτον ερωτα αυτον φαρισαιος τις οπως αριστηση παρ αυτω εισελθω_ δε ανεπεσεν
Luk 11:38 ο δε φαρισαιος ιδων εθαυμασεν οτι ου πρωτον εβαπτισθη προ του αριστου
Luk 11:39 ειπεν δε ο κυριος προς αυτον νυν υμεις οι φαρισαιοι το εξωθεν του ποτηριου και του πινακος καθαριζετε το δε εσωθεν υμων γεμει αρπαγης και πονηριας
Luk 11:40 αφρονες ουκ ο ποιησας το εξωθεν και το εσωθεν εποιησεν
Luk 11:41 πλην τα ενοντα δοτε ελεημοσυνην και ιδου παντα καθαρα υμιν εστιν
Luk 11:42 αλλ ουαι υμι_ τοις φαρισαιοις οτι αποδεκατουται το ηδυοσμον και το πηγανον και παν λαχανον και παρερχεσθαι την κρισιν και την αγαπην του θεου ταυτα δει ποιησε καικεινα μη παραφιεναι
Luk 11:43 ουαι υμιν τοις φαρισαιοις οτι αγαπατε την πρωτοκαθεδριαν εν ταις συναγωγαις και τους ασπασμους εν ταις αγοραις
Luk 11:44 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι εσται ως τα μνημεια τα αδηλα και οι ανθρωποι περιπατου_τες επανω ουκ οιδασιν
Luk 11:45 αποκριθεις δε τις των νομικων λεγει αυτω διδασκαλε ταυτα λεγων και ημας υβριζεις
Luk 11:46 ο δε ειπεν και υμιν τοις νομικοις ουαι οτι φορτιζετε τους ανθρωπους φορτια δυσβαστακτα και αυτοι ενι των δακτυλω_ υμων ου προσψαυεται τοις φορτιοις
Luk 11:47 ουαι υμιν οτι οικοδομειτε τα μνημεια τω_ προφητων οι δε πατερες υμω_ απεκτειναν αυτους
Luk 11:48 αρα μαρτυρειτε και συνευδοκειτε τοις εργοις των πατερων υμων οτι αυτοι μεν απεκτειναν αυτους υμεις δε οικοδομειται αυτω_ τα μνημεια
Luk 11:49 δια τουτο και η σοφια του θεου ειπεν αποστελω εις αυτους προφητας και αποστολους εξ αυτω_ αποκτενουσιν και εκδιωξουσιν
Luk 11:50 ινα εκζητηθη το αιμα πα_των των προφητων το εκχυννομενον απο καταβολης κοσμου απο της γενεας ταυτης
Luk 11:51 απο του αιματος αβελ εως του αιματος ζαχαριου του απολομενου μεταξυ του θυσιαστηριου και του οικου ναι λεγω υμιν εκζητηθησεται απο της γενεας ταυτης
Luk 11:52 ουαι υμιν τοις νομικοις οτι ηρατε την κλιδα της γνωσεως αυτοι ουκ εισηλθατε και τους εισερχομενους εκωλυσατε
Luk 11:53 λεγοντος δε αυτου ταυτα προς αυτους ηρξαντο οι γραμματεις και οι φαρισαιοι δεινως ενεχειν και αποστοματιζειν αυτον περι πλιονων
Luk 11:54 ενεδρευοντες αυτο_ ζητουντες θηρευσαι τι εκ του στοματος αυτου ινα κατηγορησουσιν αυτου
Luk 12:1 εν οις επισυναχθεισων των μυριαδων του οχλου ωστε καταπατειν αλληλους ηρξατο λεγειν προς τους μαθητας αυτου πρωτο_ προσεχετε εαυτοις απο της ζυμης των φαρισαιων ητις εστιν υποκρισις
Luk 12:2 ουδεν δε συγκεκαλυμμενον εστιν ο ουκ αποκαλυφθησεται και κρυπτον ο ου γνωσθησεται
Luk 12:3 ανθ ων οσα εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι ακουσθησεται και ο προς το ους ελαλησατε εν τοις ταμιοις κηρυχθησεται επι των δωματων
Luk 12:4 λεγω δε υμιν τοις φιλοις μου μη φοβηθητε απο των αποκτεννοντων το σωμα και μετα ταυτα μη εχοντων περισσον τι ποιησαι
Luk 12:5 υποδειξω δε υμιν τινα φοβηθητε φοβηθητε τον μετα το αποκτειναι εχοντα εξουσιαν εμβαλειν εις την γεενναν ναι λεγω υμιν τουτον φοβηθητε
Luk 12:6 ουχι πεντε στρουθια πωλειτε ασσαριων δυο και εν εξ αυτων ουκ εστιν επιλελησμενον ενωπιον του θεου
Luk 12:7 αλλα και αι τριχες της κεφαλης υμων πασαι ηριθμηνται μη ουν φοβεισθε πολλων στρουθιων διαφερετε
Luk 12:8 λεγω δε υμιν πας ος αν ομολογησει εν εμοι εμπροσθεν τω_ ανθρωπων και ο υιος του ανθρωπου ομολογησει εν αυτω εμπροσθε_ των αγγελων του θεου
Luk 12:9 ο δε αρνησαμενος με εμπροσθεν των ανθρωπων απαρνηθησεται ενωπιον των αγγελω_ του θεου
Luk 12:10 και πας ος ερει λογο_ εις τον υιον του ανθρωπου αφεθησεται αυτω τω δε εις το αγιο_ πνευμα βλασφημησαντι ουκ αφεθησεται
Luk 12:11 οταν δε προσφερωσιν υμας επι τας συναγωγας και τας αρχας και τας εξουσιας μη μεριμνατε πως η τι απολογησησθε η τι ειπητε
Luk 12:12 το γαρ αγιον πνευμα διδαξη υμας εν αυτη τη ωρα α δει ειπειν
Luk 12:13 ειπεν δε τις αυτω εκ του οχλου διδασκαλε ειπε τω αδελφω μου μερισασθαι μετ εμου την κληρονομιαν
Luk 12:14 ο δε ειπε_ αυτω ανθρωπε τις με κατεστησε_ δικαστην η μεριστην εφ υμας
Luk 12:15 ειπεν δε προς αυτους ορατε και φυλασσεσθε απο πασης πλεονεξιας οτι ουκ εν τω περισσευειν τινι η ζωη αυτου εστι_ εκ των υπαρχοντων αυτου
Luk 12:16 ειπεν δε παραβολην προς αυτους λεγων ανθρωπου τινος πλουσιου ηυφορησεν η χωρα
Luk 12:17 και διελογιζετο εν εαυτω λεγω_ τι ποιησω οτι ουκ εχω που συναξω τους καρπους μου
Luk 12:18 και ειπεν τουτο ποιησω καθελω μου τας αποθηκας και μειζονας οικοδομησω και συναξω εκει παντα τα γενηματα μου και τα αγαθα μου
Luk 12:19 και ερω τη ψυχη μου ψυχη εχεις πολλα αγαθα κειμενα εις ετη πολλα αναπαυου φαγε πιε ευφραινου
Luk 12:20 ειπεν δε αυτω ο κυριος αφρων ταυτη τη νυκτι την ψυχην σου απαιτουσι_ απο σου α δε ητοιμασας τινι εσται
Luk 12:21 ουτως ο θησαυριζω_ εαυτω και μη εις θεον πλουτω_
Luk 12:22 ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου δια τουτο υμιν λεγω μη μεριμνατε τη ψυχη τι φαγητε μηδε τω σωματι τι ενδυσησθε
Luk 12:23 η ψυχη πλειο_ εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος
Luk 12:24 κατανοησατε τους κορακας οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν οις ουκ εστιν ταμειο_ ουδε αποθηκη και ο θεος τρεφει αυτους ποσω μαλλον υμεις διαφερετε των πετε[ι]νων
Luk 12:25 τις δε εξ υμων μεριμνων δυναται προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυ_ ενα
Luk 12:26 ει ουν ουτε ελαχιστον δυνασθαι τι περι των λοιπω_ μεριμναται
Luk 12:27 κατανοησατε τα κρινα πως αυξανει ου κοπια ουδε νηθει λεγω δε υμι_ οτι ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο ως εν τουτων
Luk 12:28 ει δε τον χορτον σημερον εν αγρω οντα και αυριον εις κλειβανον βαλλομενον ο θεος ουτως αμφιεννυσιν ποσω μαλλο_ υμας ολιγοπιστοι
Luk 12:29 και υμεις μη ζητειτε τι φαγητε η τι πιητε και μη μετεωριζεσθαι
Luk 12:30 ταυτα γαρ παντα τα εθνη του κοσμου επιζητει υμων δε ο πατηρ οιδεν οτι χρηζετε τουτων
Luk 12:31 πλην ζητειτε την βασιλειαν του θεου και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν
Luk 12:32 μη φοβου το μικρον ποιμνιον οτι ευδοκησεν ο πατηρ υμων δουναι υμι_ την βασιλειαν
Luk 12:33 πωλησατε τα υπαρχοντα υμων και δοτε ελεημοσυνην ποιησαται εαυτοις βαλλαντια μη παλαιουμενα θησαυρον ανεκλειπτον εν τοις ουρανοις οπου κλεπτης ουκ εγγιζει ουδε σης διαφθειρι
Luk 12:34 οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υμω_ εκει και η καρδια υμων εσται
Luk 12:35 εστωσαν αι οσφυες υμων περιεζωσμεναι και οι λυχνοι καιομενοι
Luk 12:36 και υμεις ομοιοι ανθρωποις προσδεχομενοις το_ κυριον εαυτων ποτε αναλυση εκ των γαμων ινα ελθοντος και κρουσαντος αυτου ευθεως ανοιξωσιν αυτω
Luk 12:37 μακαριοι οι δουλοι εκεινοι ους ελθων ο κυριος ευρησει γρηγορουντας αμην λεγω υμι_ οτι περιζωσετε και ανακλινει αυτους και παρελθων διακονησει αυτοις
Luk 12:38 και εαν ελθη εν τη δευτερα φυλακη και εν τη τριτη φυλακη και ελθων ευρη ουτως μακαριοι εισιν οι δουλοι εκεινοι
Luk 12:39 τουτο δε γεινωσκετε οτι η ειδι ο οικοδεσποτης ποια ωρα ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν αν και ουκ αν αφηκεν διορυγηναι τον οικον αυτου
Luk 12:40 και υμεις ουν γεινεσθαι ετοιμοι οτι η ωρα ου δοκειτε ο υιος του ανθρωπου ερχεται
Luk 12:41 ειπεν δε αυτω ο πετρος κυριε προς ημας την παραβολην ταυτην λεγεις η και προς πα_τας
Luk 12:42 ειπεν δε ο κυριος τις αρα εσται ο πιστος οικονομος και φρονιμος ον καταστησει ο κυριος επι της θεραπειας αυτου του διδοναι εν καιρω το σιτομετριον
Luk 12:43 μακαριος ο δουλος εκεινος ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει ποιουντα ουτως
Luk 12:44 αληθως λεγω υμιν οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον
Luk 12:45 εαν δε ειπη ο δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος μου ερχεσθαι και αρξηται τυπτειν τους παιδας και τας παιδισκας εσθιειν τε και πινειν και μεθυσκεσθαι
Luk 12:46 ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει και διχοτομησει αυτον και το μερος αυτου μετα των απιστω_ θησει
Luk 12:47 εκεινος δε ο δουλος ο γνους το θελημα του κυριου εαυτου και μη ετοιμασας μηδε ποιησας προς το θελημα αυτου δαρησεται πολλας
Luk 12:48 ο δε μη γνους ποιησας δε αξια πληγων δαρησεται ολιγας παντι δε ω εδοθη πολυ πολυ ζητηθησεται παρ αυτου και ω παρεθεντο πολυ περισσοτερον αιτησουσιν αυτον
Luk 12:49 πυρ ηλθον βαλει_ επι την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη
Luk 12:50 βαπτισμα δε εχω βαπτισθηναι και πως συνεχομαι εως οτου τελεσθη
Luk 12:51 δοκειτε οτι ειρηνην παρεγενομην δουναι εν τη γη ουχι λεγω υμιν αλλ η διαμερισμο_
Luk 12:52 εσονται γαρ απο του νυν πεντε εν οικω ενι διαμεμερισμενοι τρις επι δυσιν και δυο επι τρισιν
Luk 12:53 διαμερισθησεται πατηρ εφ υιω και υιος επι πατρι μητηρ επι θυγατρι και θυγατηρ επι μητρι πενθερα επι την νυμφην αυτης και νυμφη επι τη_ πενθεραν αυτης
Luk 12:54 ελεγεν δε και τοις οχλοις οτα_ ιδητε νεφελην ανατελλουσα_ απο δυσμων ευθεως λεγεται οτι ομβρος ερχεται και γεινεται ουτως
Luk 12:55 και οταν νοτο_ πνεοντα λεγετε οτι καυσω_ εσται και γεινεται
Luk 12:56 υποκριται το προσωπον της γης και του ουρανου οιδατε δοκιμαζειν τον δε καιρον τουτον πως ου δοκιμαζετε
Luk 12:57 τι δε και αφ εαυτων ου κρινετε το δικαιο_
Luk 12:58 ως γαρ υπαγεις μετα του αντιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω δος εργασιαν απαλλαχθαι απ αυτου μηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην και ο κριτης σε παραδωσει τω παρκτορι και ο πρακτωρ σε βαλη εις φυλακην
Luk 12:59 λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως του και τον εσχατον λεπτον αποδως
Luk 13:1 παρησαν δε τεινες εν αυτω τω καιρω απαγγελλοντες αυτω περι των γαλιλαιων ων το αιμα πειλατος εμιξεν μετα των θυσιων αυτων
Luk 13:2 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις δοκειται οτι οι γαλιλαιοι ουτοι αμαρτωλοι παρα παντας τους γαλιλαιους εγενοντο οτι τοιαυτα πεπονθασιν
Luk 13:3 ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοησητε παντες ωσαυτως απολεισθε
Luk 13:4 η εκεινοι οι δεκα και οκτω εφ ους επεσεν ο πυργος εν τω σιλωαμ και απεκτεινεν αυτους δοκειτε οτι αυτοι οφιλεται εγενοντο παρα παντας τους ανθρωπους τους κατοικουντας εν ιερουσαλημ
Luk 13:5 ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοησητε παντες ομοιως απολεισθε
Luk 13:6 ελεγεν δε ταυτην την παραβολην συκην ειχεν τις εν τω αμπελωνι αυτου πεφυτευμενην και ηλθεν ζητων καρπον εν αυτη και ουχ ευρε_
Luk 13:7 ειπεν δε προς τον αμπελουργον ιδου τρια ετη ερχομαι ζητων καρπον εν τη συκη ταυτη και ουχ ευρισκω εκκοψον ουν αυτην ινα τι και τη_ γην καταργει
Luk 13:8 ο δε αποκριθεις λεγει αυτω κυριε αφες αυτην και τουτο το ετος εως οτου σκαψω περι αυτην και βαλω κοπρια
Luk 13:9 καν μεν ποιηση καρπον ει δε μη γε εις το μελλο_ εκκοψεις αυτην
Luk 13:10 ην δε διδασκων εν μια των συναγωγων εν τοις σαββασιν
Luk 13:11 και ιδου γυνη ην πνευμα εχουσα ασθενειας ετη δεκα και οκτω και ην συγκυπτουσα και μη δυναμενη ανακυμψαι εις το παντελες
Luk 13:12 ιδων δε αυτην ο ιησους προσεφωνησε_ και ειπεν αυτη γυναι απολελυσαι απο της ασθενειας σου
Luk 13:13 και επεθηκεν αυτη τας χειρας και παραχρημα ανορθωθη και εδοξαζεν τον θεον
Luk 13:14 αποκριθεις δε ο αρχισυναγωγος αγανακτων οτι τω σαββατω εθεραπευσεν ο ιησους ελεγε_ τω οχλω εξ ημεραι εισιν εν αις δει εργαζεσθαι εν αυταις συνερχομενοι θεραπευεσθαι και μη τη ημερα του σαββατου
Luk 13:15 απεκριθη ουν αυτω ο κυριος και ειπεν υποκριται εκαστος υμω_ εν τω σαββατω ου λυει το_ βουν αυτου η την ονον απο της φατνης και απαγαγων ποτιζει
Luk 13:16 ταυτην δε θυγατερα αβρααμ ουσαν ην εδησεν ο σατανας ιδου δεκα και οκτω ετη ουκ εδει λυθηναι απο του δεσμου τουτου τη ημερα του σαββατου
Luk 13:17 και ταυτα λεγοντος αυτου κατησχυνοντο παντες οι αντικειμενοι αυτω και πας ο οχλος εχαιρεν επι πασιν τοις ενδοξοις τοις γεινομενοις υπ αυτου
Luk 13:18 ελεγεν δε τινι ομοια εστιν η βασιλεια του θεου και τινι ομοιωσω αυτην
Luk 13:19 ομοια εστιν κοκκω σιναπεως ον λαβω_ ανθρωπος εβαλεν εις κηπον εαυτου και ηυξησεν και εγενετο εις δενδρον μεγα και τα πετεινα του ουρανου κατεσκηνουν εν τοις κλαδοις αυτου
Luk 13:20 παλιν ειπεν τινι ομοιωσω την βασιλειαν του θεου
Luk 13:21 ομοια εστιν ζυμη ην λαβουσα γυνη ενεκρυψεν εις αλευρου σατα τρια εως ου εζυμωθη ολον
Luk 13:22 και διεπορευετο κατα πολεις και κωμας διδασκων και ποριαν ποιουμενος εις ιερουσαλημ
Luk 13:23 ειπεν δε τις αυτω κυριε ει ολιγοι οι σωζομενοι ο δε ειπεν προς αυτους
Luk 13:24 αγωνιζεσθαι εισελθειν δια της στενης πυλης οτι πολλοι λεγω υμιν ζητησουσιν εισελθειν και ουκ ισχυσουσι_
Luk 13:25 αφ ου αν εγερθη ο οικοδεσποτης και αποκλειση την θυρα_ και αρξησθε εξω εσταναι και κρουειν την θυραν λεγοντες κυριε κυριε ανοιξον ημιν και αποκριθεις ερει υμιν ουκ οιδα υμας ποθεν εσται
Luk 13:26 τοτε αρξησθε λεγειν εφαγομεν ενωπιον σου και επιομεν και εν ταις πλατιαις ημων εδιδαξας
Luk 13:27 και ερει λεγω υμιν ουκ οιδα υμας ποθεν εσται αποστητε απ εμου παντες οι εργαται της αδικειας
Luk 13:28 εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων οταν οψησθε αβρααμ και ισαακ και ιακωβ και παντας τους προφητας εν τη βασιλεια αυτου υμας δε εκβαλλομενους εξω
Luk 13:29 και ηξουσιν απο ανατολων και δυσμων και βορρα και νοτου και ανακλειθησονται εν τη βασιλεια του θεου
Luk 13:30 και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι
Luk 13:31 εν αυτη τη ωρα προσηλθον τινες φαρισαιοι λεγοντες αυτω εξελθε και πορευου εντευθεν οτι ηρωδης θελει σε αποκτειναι
Luk 13:32 και ειπεν αυτοις πορευθεντες ειπατε τη αλωπεκι ταυτη ιδου εκβαλλω δαιμονια και ιασεις επιτελω σημερον και αυριο_ και τη τριτη τελιουμαι
Luk 13:33 πλη_ δει με σημερον και αυριον και τη εχομενη πορευεσθαι οτι ουκ ενδεχεται προφητη_ απολεσθαι εξω ιερουσαλημ
Luk 13:34 ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτεννουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναξαι τα τεκνα σου ον τροπον ορνις τα εαυτης νοσσια υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε
Luk 13:35 ιδου αφιετε υμιν ο οικος υμων λεγω δε υμιν οτι ου μη ιδητε με εως αν ηξει οτε ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου
Luk 14:1 και εγενετο εν τω ελθειν αυτον εις τον οικον τινος τω_ αρχοντων των φαρισαιω_ σαββατω φαγειν αρτον και αυτοι ησαν παρατηρουμενοι αυτον
Luk 14:2 και ιδου ανθρωπος τις ην υδρωπικος εμπροσθεν αυτου
Luk 14:3 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς τους νομικους και φαρισαιους λεγων ει εξεστιν τω σαββατω θεραπευειν
Luk 14:4 οι δε ησυχασαν και επιλαβομενος ιασατο αυτο_ και απελυσεν
Luk 14:5 και αποκριθεις ειπεν προς αυτους τινος υμων ο υιος η βους εις φρεαρ πεσειτε και ουκ ευθεως ανασπασει αυτο τη ημερα του σαββατου
Luk 14:6 και ουκ ισχυσαν ανταποκριθηναι αυτω προς ταυτα
Luk 14:7 ελεγεν δε προς τους κεκλημενους παραβολη_ επεχων πως τας πρωτοκλησιας εξελεγοντο λεγων προς αυτους
Luk 14:8 οταν κληθης υπο τινος εις γαμους μη κατακλιθης εις την πρωτοκλησιαν μηποτε εντιμοτερος σου η κεκλημενος υπ αυτου
Luk 14:9 και ελθω_ ο σε και αυτον καλεσας ερει σοι δος τουτω τοπον και τοτε αρξη μετα αισχυνης τον εσχατον τοπον κατεχειν
Luk 14:10 αλλ οταν κληθης πορευθεις αναπεσε εις τον εσχατον τοπον ινα οταν ελθη ο κεκληκως σε ειπη σοι φιλε προσαναβηθι ανωτερον τοτε εσται σοι δοξα ενωπιον παντων των συνανακειμενων σοι
Luk 14:11 οτι πας ο υψων εαυτον ταπινωθησεται και ο ταπινων εαυτον υψωθησεται
Luk 14:12 ελεγεν δε και τω κεκληκοντι αυτον οταν ποιης αριστον η διπνον μη φωνει τους φιλους σου μηδε τους αδελφους σου μηδε τους συγγενεις σου μηδε γειτονας πλουσιους μηποτε και αυτοι σε αντικαλεσωσιν και γενηται σοι ανταποδομα
Luk 14:13 αλλ οταν ποιης δοχην καλει πτωχους αναπειρους χωλους τυφλους
Luk 14:14 και μακαριος εση οτι ουκ εχουσιν ανταποδουναι σοι ανταποδοθησεται γαρ σοι εν τη αναστασει των δικαιων
Luk 14:15 ακουσας δε τις των συνανακειμενων ταυτα ειπεν αυτω μακαριος ος φαγεται αρτον εν τη βασιλεια του θεου
Luk 14:16 ο δε ειπεν αυτω ανθρωπος τις εποιησεν διπνον μεγα και εκαλεσεν πολλους
Luk 14:17 και απεστειλε_ τον δουλον αυτου τη ωρα του διπνου ειπειν τοις κεκλημενοις ερχεσθαι οτι ηδη ετοιμα εστιν παντα
Luk 14:18 και ηρξαντο απο μιας παραιτισθε παντες ο πρωτος ειπεν αυτω αγρον ηγορασα και εχω αναγκην εξελθειν και ιδειν αυτον ερωτω σε εχε με παρητημενον
Luk 14:19 και ετερος ειπεν ζευγη βοων ηγορασα πεντε και πορευομαι δοκιμασαι αυτα ερωτω σε εχε με παρητημενον
Luk 14:20 και ετερος ειπεν γυναικα εγημα και δια τουτο ου δυναμαι ελθειν
Luk 14:21 και παραγενομενος ο δουλος απηγγειλεν τω κυριω αυτου ταυτα τοτε οργισθεις ο οικοδεσποτης ειπεν τω δουλω αυτου εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και ρυμας της πολεως και τους πτωχους και αναπειρους και τυφλους εισαγαγε ωδε
Luk 14:22 και ειπεν αυτω ο δουλος κυριε γεγονεν ως επεταξας και ετι τοπος εστιν
Luk 14:23 και ειπεν ο κυριος προς τον δουλο_ εξελθε εις τας οδους και φραγμους και αναγκασον εισελθειν ινα γεμισθη μου ο οικος
Luk 14:24 λεγω γαρ υμιν οτι ουδεις των ανδρων εκεινων τω_ κεκλημενων γευσεται μου του δειπνου
Luk 14:25 συνεπορευοντο δε αυτω οχλοι πολλοι και στραφεις ειπεν προς αυτους
Luk 14:26 ει τις ερχεται προς με και ου μισει τον πατερα αυτου και την μητερα και την γυναικα και τα τεκνα και τους αδελφους και τας αδελφας ετι δε και την εαυτου ψυχην ου δυναται μου μαθητης ειναι
Luk 14:27 και οστις ου βασταζει τον σταυρον εαυτου και ερχεται οπισω μου ου δυναται μου ειναι μαθητης
Luk 14:28 τις γαρ εξ υμων θελων πυργο_ οικοδομησαι ουχι πρωτον καθεισας ψηφιζει την δαπανην ει εχει τα εις απαρτισμο_
Luk 14:29 ινα μηποτε θεντος αυτου θ(ε)μελιον και μη ισχυοντος εκτελεσαι παντες οι θεωρουντες αρξωνται αυτω εμπαιζειν
Luk 14:30 λεγοντες οτι ουτος ο ανθρωπος ηρξατο οικοδομει_ και ουκ ισχυσεν εκτελεσαι
Luk 14:31 η τις βασιλευς πορευομενος ετερω βασιλει συμβαλειν εις πολεμον ουχι καθεισας πρωτον βουλευεται ει δυνατος εστιν εν δεκα χιλιασιν υπα_τησαι τω μετα εικοσι χιλιαδω_ ερχομενω επ αυτον
Luk 14:32 ει δε μη γε ετι πορρω αυτου οντος πρεσβειαν αποστειλας ερωτα τα προς ειρηνην
Luk 14:33 ουτως ουν πας εξ υμων ος ουκ αποτασσεται πασιν τοις εαυτου υπαρχουσιν ου δυναται μου ειναι μαθητης
Luk 14:34 καλον το αλας εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αρτυθησεται
Luk 14:35 ουτε εις γην ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν εξω βαλλουσιν αυτο ο εχων ωτα ακουειν ακουετω
Luk 15:1 ησαν δε αυτω εγγιζοντες πα_τες οι τελωναι και οι αμαρτωλοι ακουειν αυτου
Luk 15:2 και διεγογγυζον οι γραμματεις και οι φαρισαιοι λεγοντες οτι ουτος αμαρτωλους προσδεχεται και συνεσθιει αυτοις
Luk 15:3 ειπεν δε προς αυτους την παραβολην ταυτην λεγων
Luk 15:4 τις ανθρωπος εξ υμων εχων εκατον προβατα και απολεσας εν εξ αυτων ου καταλιπει τα ενενηκοντα ενναια εν τη ερημω και πορευεται επι το απολωλος εως ου ευρη αυτο
Luk 15:5 και ευρων επιτιθησιν επι τους ωμους εαυτου χαιρων
Luk 15:6 και ελθων εις τον οικον συγκαλει τους φιλους και τους γειτονας λεγων αυτοις συγχαρητε μοι οτι ευρον το προβατον μου το απολωλος
Luk 15:7 λεγω υμιν οτι ουτως χαρα εσται εν τω ουρανω επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι η επι ενενηκοντα ενναια δικαιοις οιτεινες ου χριαν εχουσιν μετανοιας
Luk 15:8 η τις γυνη δραγμας εχουσα δεκα εαν απολεση δραγχην μιαν ουχι απτει λυχνον και σαροι την οικιαν και ζητει επιμελως εως οτου ευρη
Luk 15:9 και ευρουσα συνκαλειται τας φιλας και τας γιτονας λεγουσα συνχαρητε μοι οτι ευρον την δραγχην ην απωλεσα
Luk 15:10 ουτως λεγω υμειν χαρα γεινεται ενωπιον των αγγελων του θεου επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι
Luk 15:11 ειπεν δε ανθρωπος τις ειχεν δυο υιος
Luk 15:12 και ειπεν ο νεωτερος αυτων τω πατρι πατερ δος μοι το επιβαλλον μερος της ουσιας ο δε διειλεν αυτοις τον βιον
Luk 15:13 και μετ ου πολλας ημερας συναγαγων απαντα ο νεωτερος υιος απεδημησεν εις χωραν μακραν και εκει διεσκορπισεν την ουσια_ αυτου ζων ασωτως
Luk 15:14 δαπανησαντος δε αυτου παντα εγενετο λιμος ισχυρα κατα τη_ χωραν εκεινην και αυτος ηρξατο του υστερεισθε
Luk 15:15 και πορευθεις εκολληθη ενι των πολιτων της χωρας εκεινης και επεμψεν αυτον εις τους αγρους αυτου βοσκειν χοιρους
Luk 15:16 και επεθυμει γεμισαι την κοιλιαν αυτου απο των κερατιων ων ησθιον οι χοιροι και ουδεις εδιδου αυτω
Luk 15:17 εις εαυτον δε ελθων ειπεν ποσοι μισθιοι του πατρος μου περισσευονται αρτων εγω δε λειμω απολλυμαι
Luk 15:18 αναστας πορευσομαι προς τον πατερα μου και ερω αυτω πατερ ημαρτον εις τον ουρανον και ενωπιον σου
Luk 15:19 ουκετι ειμι αξιος κληθηναι υιος σου ποιησον με ως ενα των μισθιων σου
Luk 15:20 ↔ προς τον πατερα εαυτου ετι δε αυτου μακρα_ απεχοντος ιδεν αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη και δραμων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν αυτον
Luk 15:21 ειπεν δε αυτω ο υιος πατερ ημαρτον εις τον ουρανον και ενωπιον σου ουκετι ειμι αξιος κληθηναι υιος σου
Luk 15:22 ειπεν δε ο πατηρ προς τους δουλους αυτου εξενεγκαντες στολην την πρωτην ενδυσατε αυτον και δοτε δακτυλιον εις την χειρα αυτου και υποδηματα εις τους ποδας
Luk 15:23 και ενεγκαντες τον μοσχον τον σιτευτον θυσατε και φαγοντες ευφρανθωμεν
Luk 15:24 οτι ουτος μου ο υιος νεκρος ην και ανεζησεν ην απολωλως και ηυρεθη και ηρξαντο ευφραινεσθαι
Luk 15:25 ην δε ο υιος αυτου ο πρεσβυτερος εν αγρω και ως ερχομενος ηγγειζεν τη οικια ηκουσεν συμφωνιας και χοιρων
Luk 15:26 και προσκαλεσαμενος ενα των παιδω_ επυνθανετο τι ειη ταυτα
Luk 15:27 ο δε ειπεν αυτω οτι ο αδελφος σου ηκει και εθυσεν ο πατηρ σου τον μοσχον τον σιτευτον οτι υγιαινοντα αυτον απελ↔εν
Luk 15:28 ωργισθη δε και ουκ ηθελησε_ εισελθειν ο δε πατηρ αυτου εξελθων παρεκαλει αυτον
Luk 15:29 ο δε αποκριθεις ειπεν τω πατρι αυτου ιδου τοσαυτα ετη δουλευω σοι και ουδεποτε εντολην σου παρηλθον και εμοι ουδεποτε εδωκας εριφον ινα μετα των φιλων μου ευφρανθω
Luk 15:30 οτε δε ο υιος σου ουτος ο καταφαγων σου τον βιον μετα τω_ πορνων ηλθεν εθυσας αυτω τον μοσχον τον σιτευτον
Luk 15:31 ο δε ειπεν αυτω τεκνον συ πα_τοτε μετ εμου ει και παντα τα εμα σα εστιν
Luk 15:32 ευφρανθηναι δε και χαρηναι εδει οτι ο αδελφος σου ουτος νεκρος ην και ανεζησεν και απολωλως και ηυρεθη
Luk 16:1 ελεγεν δε και προς τους μαθητας αυτου ανθρωπος τις ην πλουσιος ος ειχεν οικονομον και ουτος διεβληθη αυτω ως διασκορπιζων τα υπαρχοντα αυτου
Luk 16:2 και φωνησας αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου αποδος τον λογον της οικονομιας ου γαρ δυνηση ετι οικονομει_
Luk 16:3 ειπεν δε εν εαυτω ο οικονομος τι ποιησω οτι ο κυριος μου αφερειτε την οικονομιαν απ εμου σκαπτειν ουκ ισχυω επαιτειν αισχυνομαι
Luk 16:4 εγνω_ τι ποιησω ινα οταν μετασταθω της οικονομιας δεξωνται με εις τους οικους αυτω_
Luk 16:5 και προσκαλεσαμενος ενα εκαστον των χρεοφιλετω_ του κυριου εαυτου ελεγεν τω πρωτω ποσον οφιλεις τω κυριω μου
Luk 16:6 ο δε ειπεν εκατον βατους ελαιου ο δε ειπεν αυτω δεξε σου το γραμμα και καθεισας ταχεως γραψον πεντηκοντα
Luk 16:7 επειτα ετερω ειπεν συ δε ποσον οφιλεις ο δε ειπεν εκατον κορους σειτου και λεγει αυτω δεξε σου το γραμμα και γραψον ογδοηκοντα
Luk 16:8 και επηνεσεν ο κυριος τον οικονομον της αδικειας οτι φρονιμως εποιησεν οτι οι υιοι του αιωνος τουτου φρονιμωτεροι υπερ τους υιους του φωτος εις την γενεαν την εαυτων εισιν
Luk 16:9 καγω υμιν λεγω ποιησαται εαυτοις φιλους εκ του μαμωνα της αδικιας ινα οταν εκλειπη δεξωνται υμας εις τας αιωνιους σκηνας
Luk 16:10 ο πιστος εν ελαχιστω και εν πολλω πιστος εστιν και ο εν ελαχιστω αδικος και εν πολλω αδικος εστιν
Luk 16:11 ει ου_ εν τω αδικω μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθαι το αληθεινο_ τις υμιν πιστευσει
Luk 16:12 και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθαι το υμετερον τις υμι_ δωσει
Luk 16:13 ουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις δουλευει_ η γαρ τον ενα μισησει και το(ν) ετερον αγαπησει η ενος α(ν)θεξετε και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθαι θεω δουλευειν και μαμωνα
Luk 16:14 ηκουον δε ταυτα παντα και οι φαρισαιοι φιλαργυροι υπαρχο_τες και εξεμυκτηριζον αυτο_
Luk 16:15 και ειπεν αυτοις υμεις εσται οι δικαιουντες εαυτους ε_νωπιον των ανθρωπων ο δε θεος γινωσκει τας καρδιας υμων οτι το εν ανθρωποις υψηλον βδελυγμα ενωπιον του θεου
Luk 16:16 ο νομος και οι προφηται εως ιωαννου απο τοτε η βασιλεια του θεου ευαγγελιζεται και πας εις αυτην βιαζεται
Luk 16:17 ευκοπωτερον δε εστιν τον ουρανον και την γην παρελθει_ η του νομου μιαν κερεαν πεσει_
Luk 16:18 πας ο απολυων την γυναικα αυτου και γαμων ετεραν μοιχευει και πας ο απολελυμενην απο ανδρος γαμων μοιχευει
Luk 16:19 ανθρωπος δε τις ην πλουσιος και ενεδιδυσκετο πορφυραν και βυσσον ευφραινομενος καθ ημεραν λαμπρως
Luk 16:20 πτωχος δε τις ην ονοματι λαζαρος ος εβεβλητο προς το_ πυλωνα αυτου ειλκωμενος
Luk 16:21 και επιθυμων χορτασθηναι απο των ψιχιων των πιπτο_των απο της τραπεζης του πλουσιου αλλα και οι κυνες ερχομενοι επελειχον τα ελκη αυτου
Luk 16:22 εγενετο δε αποθανιν τον πτωχον και απενεχθηναι αυτον υπο των αγγελων εις τον κολπον αβρααμ απεθανεν δε και ο πλουσιος και εταφη
Luk 16:23 και εν τω αδη επαρας τους οφθαλμους αυτου υπαρχων εν βασανοις ορα τον αβρααμ απο μακροθεν και λαζαρο_ εν τοις κολποις αυτου
Luk 16:24 και αυτος φωνησας ειπε_ πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη
Luk 16:25 ειπεν δε αβρααμ τεκνον μνησθητι οτι απελαβες τα αγαθα σου συ εν τη ζωη σου και λαζαρος ομοιως τα κακα νυν δε ωδε παρακαλειται συ δε οδυνασαι
Luk 16:26 και επι πασι_ τουτοις μεταξυ ημων και υμων χασμα μεγα εστηρικται οπως οι θελοντες διαβηναι ενθεν προς υμασμας μη δυνωνται μηδε οι εκειθεν προς ημας διαπερωσιν
Luk 16:27 ειπεν δε ερωτω σε ουν πατερ ινα πεμψης αυτον εις τον οικον του πατρος μου
Luk 16:28 εχω γαρ πεντε αδελφους οπως διαμαρτυρητε αυτοις ινα μη και αυτοι ελθωσιν εις τον τοπο_ τουτον της βασανου
Luk 16:29 λεγει δε αυτω αβρααμ εχουσι_ μωσεα και τους προφητας ακουσατωσαν αυτων
Luk 16:30 ο δε ειπεν ουχι πατερ αβρααμ αλλ εαν τις απο νεκρων πορευθη προς αυτους μετανοησουσιν
Luk 16:31 ειπεν δε αυτω ει μωσεως και των προφητων ουκ ακουουσιν ουδε αν τις εκ νεκρω_ αναστη πεισθησονται
Luk 17:1 ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου ανενδεκτον ↔τιν του μη ελθειν τα σκα_δαλα ουαι δε δι ου ερχεται
Luk 17:2 λυσιτελει αυτω ει μυλος ονικος περικειτε περι το_ τραχηλον αυτου και ερριπται εις την θαλασσαν η ινα σκανδαλιση ενα τω_ μικρων τουτων
Luk 17:3 προσεχετε εαυτοις εαν δε αμαρτη ο αδελφος σου επιτιμησον αυτω και εα_ μεν μετανοηση αφες αυτω
Luk 17:4 και εαν επτακις της ημερας αμαρτηση εις σε και εαν επτακις της ημερας επιστρεψη προς σε λεγων μετανοω αφησεις αυτω
Luk 17:5 και ειπον οι αποστολοι τω κυριω προσθες ημι_ πιστιν
Luk 17:6 ειπεν δε ο κυριος ει εχετε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ελεγετε αν τη συκαμινω ταυτη εκριζωθητι και φυτευθητι εν τη θαλασση και υπηκουσεν υμι_
Luk 17:7 τις δε εξ υμων δουλον εχω_ αροτριωντα η ποιμαινοντα ος εισελθοντι εκ του αγρου ερει ευθεως παρελθων αναπεσαι
Luk 17:8 αλλ ουχι ερει αυτω ετοιμασον τι διπνησω και περιζωσαμενος διακονει μοι εως αν φαγω και πιω και μετα ταυτα φαγεσε και πιεσαι συ
Luk 17:9 μη χαριν εχει τω δουλω οτι εποιησεν τα διαταχθεντα ου δοκω
Luk 17:10 ουτως και υμεις οτα_ ποιησητε παντα ταυτα τα διαταχθεντα υμιν λεγετε δουλοι αχριοι εσμεν ο ωφειλομεν ποιησαι πεποιηκαμεν
Luk 17:11 και εγενετο εν τω πορευεσθαι αυτον εις ιερουσαλημ και αυτος διηρχετο δια μεσου σαμαριας και γαλιλαιας
Luk 17:12 και εισερχομενου αυτου εις τινα κωμη_ απηντησαν αυτω δεκα λεπροι ανδρες οι εστησαν πορρωθεν
Luk 17:13 και αυτοι ηρα_ φωνην λεγοντες ιησου επιστατα ελεησον ημας
Luk 17:14 και ιδων ειπεν αυτοις πορευθεντες επιδειξατε εαυτους τοις ιερευσιν και εγενετο εν τω υπαγειν αυτους εκαθερισθησαν
Luk 17:15 εις δε εξ αυτων ιδων οτι ιαθη υπεστρεψεν μετα φωνης μεγαλης δοξαζων τον θεον
Luk 17:16 και επεσεν επι προσωπον παρα τους ποδας αυτου ευχαριστων αυτω και αυτος ην σαμαρειτης
Luk 17:17 αποκριθεις ο ιησους ειπεν ουχι οι δεκα ουτοι εκαθερισθησα_ οι ενναια που
Luk 17:18 ουχ ευρεθησα_ υποστρεψαντες δουναι δοξαν τω θεω ει μη ο αλλογενης ουτος
Luk 17:19 και ειπεν αυτω αναστας πορευου η πιστις σου σεσωκεν σε
Luk 17:20 επερωτηθεις δε υπο των φαρισαιων ποτε ερχεται η βασιλεια του θεου απεκριθη αυτοις και ειπεν ουκ ερχεται η βασιλεια του θεου μετα παρατηρησεως
Luk 17:21 ουδε ερουσιν ιδου ωδε η ιδου εκει ιδου γαρ η βασιλεια του θεου εντος υμων εστιν
Luk 17:22 ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου ελευσονται ημεραι οτε επιθυμησεται μιαν τω_ ημερων του υιου του ανθρωπου ειδειν και ουχ οψεσθαι
Luk 17:23 και ερουσιν υμιν ιδου ωδε η ιδου εκει μη απελθητε μηδε διωξηται
Luk 17:24 ωσπερ γαρ η αστραπη η αστραπτουσα εκ της υπο τον ουρανον εις την υπ↔ρανον λαμπει ουτως εσται ο υιος του ανθρωπου εν τη ημερα αυτου
Luk 17:25 πρωτον δε δει πολλα παθειν αυτον και αποδοκιμασθηναι απο της γενεας ταυτης
Luk 17:26 και καθως εγενετο εν ταις ημεραις νωε ουτως εσται και εν ταις ημεραις του υιου του ανθρωπου
Luk 17:27 ησθιον επινο_ εγαμουν εξεγαμιζοντο αχρι ης ημερας εισηλθεν νωε εις την κιβωτον και ηλθεν ο κατακλυσμος και απωλεσεν απαντας
Luk 17:28 ομοιως και ως εγενετο εν ταις ημεραις λωτ ησθιον επινον ηγοραζον επωλουν εφυτευον ωκοδομουν
Luk 17:29 η δε ημερα εξηλθε_ λωτ απο σοδομων εβρεξε_ θειον και πυρ απ ουρανου και απωλεσεν απαντας
Luk 17:30 κατα ταυτα εσται η ημερα ο υιος του ανθρωπου αποκαλυπτεται
Luk 17:31 εν εκεινη τη ημερα ος εσται επι του δωματος και τα σκευη αυτου εν τη οικια μη καταβατω αραι αυτα και ο εν τω αγρω ομοιως μη επιστρεψατω εις τα οπισω
Luk 17:32 μνημονευεται της γυναικος λωτ
Luk 17:33 ος εα_ ζητηση την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην και ος εαν απολεσει αυτην ζωογονησει αυτην
Luk 17:34 λεγω υμιν ταυτη τη νυκτι δυο εσονται επι κλεινης μιας εις παραλημφθησεται και ο ετερος αφεθησεται
Luk 17:35 δυο εσονται αληθουσαι επι το αυτο μια παραλημφθησεται και η ετερα αφεθησεται
Luk 17:36 
Luk 17:37 και αποκριθεντες λεγουσιν αυτω που κυριε ο δε ειπεν αυτοις οπου το σωμα εκει συναχθησονται οι αετοι
Luk 18:1 ελεγεν δε και παραβολην αυτοις προς το δειν παντοτε προσευχεσθαι αυτους και μη ενκακειν
Luk 18:2 λεγων κριτης τις ην εν τινι πολει τον θεον μη φοβουμενος και ανθρωπον μη εντρεπομενος
Luk 18:3 χηρα δε ην εν τη πολει εκεινη και ηρχετο προς αυτον λεγουσα εκδικησον με απο του αντιδικου μου
Luk 18:4 και ουκ ηθελεν επι χρονον μετα δε ταυτα ειπεν εν εαυτω ει και τον θεον ου φοβουμαι και ανθρωπον ουκ εντρεπομαι
Luk 18:5 δια γε το παρεχειν μοι κοπο_ την χηραν ταυτην εκδικησω αυτην ινα μη εις τελος ερχομενη υπωπιαζη με
Luk 18:6 ειπεν δε ο κυριος ακουσαται τι ο κριτης της αδικιας λεγει
Luk 18:7 ο δε θεος ου μη ποιησει την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των βοωντων προς αυτο_ ημερας και νυκτος και μακροθυμει επ αυτοις
Luk 18:8 λεγω υμιν οτι ποιησει την εκδικησιν αυτων εν ταχει πλην ο υιος του ανθρωπου ελθω_ αρα ευρησει την πιστιν επι της γης
Luk 18:9 ειπεν δε προς τινας τους πεποιθοτας εφ εαυτοις οτι εισι_ δικαιοι και εξουθενουντας τους λοιπους την παραβολην ταυτη_
Luk 18:10 ανθρωποι δυο ανεβησαν εις το ιερο_ προσευξασθαι ο εις φαρισαιος και ο ετερος τελωνης
Luk 18:11 ο φαρισαιος σταθεις προς εαυτον ταυτα προσηυξατο ο θεος ευχαριστω σοι οτι ουκ ειμι ωσπερ οι λοιποι των ανθρωπων αρπαγες αδικοι μοιχοι η και ως ο τελωνης ουτος
Luk 18:12 νηστευω δις του σαββατου αποδεκατω παντα οσα κτωμαι
Luk 18:13 και ο τελωνης μακροθεν εστως ουκ ηθελεν ουδε τους οφθαλμους εις τον ουρανον επαραι αλλ ετυπτεν εις το στηθος αυτου λεγων ο θεος ιλασθητι μοι τω αμαρτωλω
Luk 18:14 λεγω υμιν κατεβη ουτος δεδικαιωμενος εις τον οικο_ αυτου η γαρ εκεινος οτι πας ο υψων εαυτον ταπινωθησεται και ο ταπινων εαυτο_ υψωθησεται
Luk 18:15 προσεφερο_ δε αυτω και τα βρεφη ινα αυτω_ απτηται ιδοντες δε οι μαθηται επετειμησαν αυτοις
Luk 18:16 ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτα ειπεν αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς με και μη κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστι_ η βασιλεια του θεου
Luk 18:17 αμην λεγω υμιν ος εαν μη δεξητε τη_ βασιλειαν του θεου ως παιδιον ου μη εισελθη εις αυτην
Luk 18:18 και επηρωτησεν τις αυτον αρχων λεγων διδασκαλε αγαθε τι ποιησας ζωην αιωνιον κληρονομησω
Luk 18:19 ειπεν δε αυτω ο ιησους τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ο θεος
Luk 18:20 τας εντολας οιδας μη μοιχευσης μη φονευσης μη κλεψης μη ψευδομαρτυρησης τιμα τον πατερα σου και την μητερα
Luk 18:21 ο δε ειπεν παντα ταυτα εφυλαξα εκ νεοτητος μου
Luk 18:22 ακουσας δε ταυτα ο ιησους ειπεν αυτω ετι εν σοι λιπει παντα οσα εχεις πωλησον και δος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανοις και δευρο ακολουθει μοι
Luk 18:23 ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα
Luk 18:24 ιδων δε αυτον ο ιησους περιλυπον γενομενον ειπεν πως δυσκολως οι τα χρηματα εχοντες εισελευσονται εις την βασιλειαν του θεου
Luk 18:25 ευκοπωτερον γαρ εστιν καμηλο_ δια τρυμαλιας ραφιδος διελθει_ η πλουσιον εις την βασιλεια_ του θεου εισελθειν
Luk 18:26 ειπον δε οι ακουσαντες και τις δυναται σωθηναι
Luk 18:27 ο δε ειπεν τα αδυνατα παρα ανθρωποις δυνατα εστιν παρα τω θεω
Luk 18:28 ειπεν δε πετρος ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι
Luk 18:29 ο δε ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι ουδεις εστιν ος αφηκεν οικιαν η γονεις η αδελφους η γυναικα η τεκνα ενεκεν της βασιλειας του θεου
Luk 18:30 ος ου μη απολαβη πολλαπλασιονα εν τω καιρω τουτω και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον
Luk 18:31 παραλαβων δε τους δωδεκα ειπεν προς αυτους ιδου αναβαινομεν εις ιεροσολυμα και τελεσθησεται παντα τα γεγραμμενα δια των προφητω_ τω υιω του ανθρωπου
Luk 18:32 παραδοθησεται γαρ τοις εθνεσιν και ενπεχθησεται και υβρισθησεται και εμπτυσθησεται
Luk 18:33 και μαστιγωσαντες αποκτενουσι_ αυτον και τη ημερα τη τριτη αναστησεται
Luk 18:34 και αυτοι ουδεν τουτων συνηκαν και ην το ρημα τουτο κεκρυμμενο_ απ αυτων και ουκ εγινωσκο_ τα λεγομενα
Luk 18:35 εγενετο δε εν τω εγγιζειν αυτον εις ιεριχω τυφλος τις εκαθητο παρα την οδον προσαιτων
Luk 18:36 ακουσας δε οχλου διαπορευομενου επυνθανετο τι ειη τουτο
Luk 18:37 απηγγειλαν δε αυτω οτι ιησους ο ναζωραιος παρερχεται
Luk 18:38 και εβοησεν λεγων υιε δαυειδ ελεησον με
Luk 18:39 και οι παραγοντες επετειμουν αυτω ινα σιωπηση αυτος δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυειδ ελεησον με
Luk 18:40 σταθεις δε εκελευσεν αυτον αχθηναι προς αυτον εγγισαντος δε αυτου επηρωτησεν αυτον
Luk 18:41 λεγων τι σοι θελεις ποιησω ο δε ειπεν κυριε ινα αναβλεψω
Luk 18:42 και ο ιησους ειπεν αυτω αναβλεψον η πιστις σου σεσωκεν σε
Luk 18:43 και παραχρημα ανεβλεψεν και ηκολουθει αυτω δοξαζω_ τον θεον και πας ο λαος ιδων εδωκεν αινον τω θεω
Luk 19:1 και εισελθων διηρχετο την ιεριχω
Luk 19:2 και ειδου ανηρ ονοματι καλουμενος ζακχαιος και αυτος ην αρχιτελωνης και ουτος ην πλουσιος
Luk 19:3 και εζητει ιδειν τον ιησουν τις εστιν και ουκ ηδυνατο απο του οχλου οτι τη ηλικια μικρος η_
Luk 19:4 και προδραμων εμπροσθε_ ανεβη επι συκωμοραιαν ινα ιδη αυτον οτι εκεινης ημελλεν διερχεσθαι
Luk 19:5 και ως ηλθεν επι τον τοπον αναβλεψας ο ιησους ειδεν αυτον και ειπε_ προς αυτον ζακχαιε σπευσας καταβηθι σημερον γαρ εν τω οικω σου δει με μειναι
Luk 19:6 και σπευσας κατεβη και υπεδεξατο αυτον χαιρων
Luk 19:7 και ιδοντες παντες διεγογγυζον λεγοντες οτι παρα αμαρτωλω ανδρι εισηλθεν καταλυσαι
Luk 19:8 σταθεις δε ζακχαιος ειπεν προς τον κυριον ιδου τα ημισυ των υπαρχοντων μου κυριε διδωμι τοις πτωχοις και ει τινος τι εσυκοφαντησα αποδιδωμι τετραπλουν
Luk 19:9 ειπεν δε προς αυτον ο ιησους οτι σημερον σωτηρια εν τω οικω τουτω εγενετο καθοτι και αυτος υιος αβρααμ εστιν
Luk 19:10 ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος
Luk 19:11 ακουοντων δε αυτων ταυτα προσθεις ειπεν παραβολην δια το εγγυς αυτον ειναι ιερουσαλημ και δοκειν αυτους οτι παραχρημα μελλει η βασιλεια του θεου αναφαινεσθαι
Luk 19:12 ειπεν ουν ανθρωπος τις ευγενης επορευθη εις χωραν μακρα_ λαβειν εαυτω βασιλειαν και υποστρεψαι
Luk 19:13 καλεσας δε δεκα δουλους εαυτου εδωκεν αυτοις δεκα μνας και ειπεν προς αυτους πραγματευσασθαι εν ω ερχομαι
Luk 19:14 οι δε πολιται αυτου εμεισουν αυτον και απεστειλαν πρεσβειαν οπισω αυτου λεγοντες ου θελομεν τουτο_ βασιλευσαι εφ ημας
Luk 19:15 και εγενετο εν τω επανελθειν αυτο_ λαβοντα την βασιλειαν και ειπεν φωνηθηναι αυτω τους δουλους τουτους οις εδωκε_ το αργυριον ινα γνω τις τι διεπραγματευσατο
Luk 19:16 παρεγενετο δε ο πρωτος λεγω_ κυριε η μνα σου προσηργασατο δεκα μνας
Luk 19:17 και ειπεν αυτω ευ αγαθε δουλε οτι εν ελαχιστω πιστος εγενου ισθει εξουσιαν εχων επανω δεκα πολεων
Luk 19:18 και ηλθεν ο δευτερος λεγων κυριε η μνα σου εποιησεν πεντε μνας
Luk 19:19 ειπεν δε και τουτω και συ γεινου επανω πεντε πολεων
Luk 19:20 και ετερος ηλθεν λεγων κυριε ιδου η μνα σου ην ειχο_ αποκειμενην εν σουδαριω
Luk 19:21 εφοβουμην γαρ σε οτι ανθρωπος αυστηρος ει αιρεις ο ουκ εθηκας και θεριζεις ο ουκ εσπειρας
Luk 19:22 λεγει δε αυτω εκ του στοματος σου κρινω σε πονηρε δουλε ηδεις οτι εγω ανθρωπος αυστηρος ειμι αιρων ο ουκ εθηκα και θεριζων ο ουκ εσπειρα
Luk 19:23 και δια τι ουκ εδωκας μου το αργυριον επι τραπεζαν και εγω ελθων συν τοκω αν αυτο ανεπραξα
Luk 19:24 και τοις παρεστωσιν ειπεν αρατε απ αυτου την μναν και δοτε τω τας δεκα μνας εχοντι
Luk 19:25 και ειπον αυτω κυριε εχει δεκα μνας
Luk 19:26 λεγω γαρ υμιν οτι παντι τω εχο_τι δοθησεται απο δε του μη εχο_τος και ο εχει αρθησεται απ αυτου
Luk 19:27 πλην τους εχθρους μου εκεινους τους μη θελησαντας με βασιλευσαι επ αυτους αγαγετε ωδε και κατασφαξατε εμπροσθεν μου
Luk 19:28 και ειπων ταυτα επορευετο εμπροσθεν αναβαινων εις ιεροσολυμα
Luk 19:29 και εγενετο ως ηγγεισεν εις βηθφαγη και βηθανιαν προς το ορος το καλουμενον ελαιω_ απεστειλεν δυο των μαθητων αυτου
Luk 19:30 ειπων υπαγετε εις την κατεναντι κωμην εν η εισπορευομενοι ευρησεται πωλον δεδεμενον εφ ον ουδεις πωποτε ανθρωπων εκαθεισεν λυσαντες αγαγετε αυτον
Luk 19:31 και εαν τις υμας ερωτα δια τι λυεται ουτως ερειτε αυτω οτι ο κυριος αυτου χριαν εχει
Luk 19:32 απελθοντες δε οι απεσταλμενοι ευρον καθως ειπεν αυτοις
Luk 19:33 λυοντων δε αυτων τον πωλον ειπον οι κυριοι αυτου προς αυτους τι λυεται τον πωλον
Luk 19:34 οι δε ειπον οτι ο κυριος αυτου χρια_ εχει
Luk 19:35 και ηγαγον αυτον προς τον ιησουν και επιριψαντες εαυτων τα ιματια επι τον πωλο_ επεβιβασαν τον ιησουν
Luk 19:36 πορευομενου δε αυτου υπεστρωννυον τα ιματια εαυτων εν τη οδω
Luk 19:37 εγγιζοντος δε αυτου ηδη προς τη καταβασει του ορους των ελαιων ηρξαντο απαν το πληθος των μαθητω_ χαιροντες αινειν τον θεον φωνη μεγαλη περι πασων ων ιδο_ δυναμεων
Luk 19:38 λεγοντες ευλογημενος ο ερχομενος βασιλευς εν ονοματι κυριου ειρηνη εν ουρανοις και δοξα εν υψιστοις
Luk 19:39 και τεινες των φαρισαιων απο του οχλου ειπαν προς αυτο_ διδασκαλε επειτιμησον τοις μαθηταις σου
Luk 19:40 και αποκριθεις ειπεν αυτοις λεγω υμιν οτι εαν ουτοι σιωπησουσιν οι λιθοι κεκραξονται
Luk 19:41 και ως ηγγεισεν ιδων την πολιν εκλαυσεν επ αυτην
Luk 19:42 λεγω_ οτι ει εγνως και συ και γε εν τη ημερα ταυτη τα προς ειρηνην (σου)
Luk 19:43 (οτι ηξουσιν ημεραι επι σε) και περιβαλουσιν οι εχθροι σου χαρακα σοι και περικυκλωσουσιν σε και συνεξουσιν σε πα_τοθεν
Luk 19:44 και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν εν σοι λιθο_ επι λιθω ανθ ων ουκ εγνως τον καιρον της επισκοπης σου
Luk 19:45 και εισελθων εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας εν αυτω και αγοραζοντας
Luk 19:46 λεγων αυτοις γεγραπται οτι ο οικος μου οικος προσευχης εστιν υμεις δε αυτον εποιησατε σπηλαιον ληστων
Luk 19:47 και ην διδασκων το καθ ημερα_ εν τω ιερω οι δε αρχιερεις και γραμματεις εζητουν αυτον απολεσαι και οι πρωτοι του λαου
Luk 19:48 και ουχ ευρισκον το τι ποιησωσιν ο λαος γαρ απας εξεκρεματο αυτου ακουων
Luk 20:1 και εγενετο εν μια των ημερων εκεινων διδασκοντος αυτου τον λαον εν τω ιερω και ευαγγελιζομενου επεστησαν οι ιερεις και γραμματεις συν τοις πρεσβυτεροις
Luk 20:2 και ειπον προς αυτον λεγοντες ειπε ημιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η τις εστιν ο δους σοι την εξουσιαν ταυτη_
Luk 20:3 αποκριθεις δε ειπεν προς αυτους ερωτησω υμας καγω λογον ενα και ειπατε μοι
Luk 20:4 το βαπτισμα ιωαννου εξ ουρανου η_ η εξ ανθρωπων
Luk 20:5 οι δε συνελογισα_το προς εαυτους λεγοντες οτι εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει δια τι ουν ουκ επιστευσατε αυτω
Luk 20:6 εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων πας ο λαος καταλιθασει ημας πεπεισμενος γαρ εστι_ ιωαννην προφητην ειναι
Luk 20:7 και απεκριθησαν μη ειδεναι ποθεν
Luk 20:8 και ο ιησους ειπεν αυτοις ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω
Luk 20:9 ηρξατο δε προς τον λαον λεγει_ την παραβολην ταυτην ανθρωπος τις εφυτευσεν αμπελωνα και εξεδετο αυτον γεωργοις και απεδημησεν χρονους ικανους
Luk 20:10 και εν καιρω απεστειλε_ προς τους γεωργους δουλον ινα απο του καρπου του αμπελωνος δωσουσιν αυτω οι δε γεωργοι δειραντες αυτον εξαπεστειλαν καινον
Luk 20:11 και προσεθετο ετερον πεμψαι δουλο_ οι δε κακεινον δειραντες και ατιμασαντες εξαπεστειλαν καινον
Luk 20:12 και προσεθετο πεμψαι τριτον οι δε κακεινον τραυματισαντες εξεβαλον
Luk 20:13 ειπεν δε ο κυριος του αμπελωνος τι ποιησω πεμψω τον υιον μου τον αγαπητον ισως τουτον ιδοντες εντραπησονται
Luk 20:14 ιδοντες δε αυτον οι γεωργοι διελογισαντο προς εαυτους λεγοντες ουτος εστιν ο κληρονομος αποκτεινωμεν αυτον ινα ημων γενηται η κληρονομια
Luk 20:15 και εκβαλοντες αυτον εξω του αμπελωνος απεκτειναν τι ουν ποιησει αυτοις ο κυριος του αμπελωνος
Luk 20:16 ελευσεται και απολεσει τους γεωργους τουτους και δωσει τον αμπελωνα αλλοις οι δε ακουσαντες ειπον μη γενοιτο
Luk 20:17 ο δε εμβλεψας αυτοις ειπε_ τι ουν εστιν το γεγραμμενο_ τουτο λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας
Luk 20:18 πας ο πεσων επ εκεινον τον λιθον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει αυτον
Luk 20:19 και εζητησαν οι γραμματεις και οι αρχιερεις επιβαλειν επ αυτον τας χειρας εν αυτη τη ωρα και εφοβηθησαν τον λαον εγνωσαν γαρ οτι προς αυτου(ς) την παραβολην ταυτην ειπεν
Luk 20:20 και παρατηρησαντες απεστειλαν εγκαθετους υποκρινομενους εαυτους δικαιους ειναι ινα επιλαβωνται αυτου λογου εις το παραδουναι αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεμονος
Luk 20:21 και επηρωτησαν αυτον λεγοντες διδασκαλε οιδαμεν οτι ορθως λεγεις και διδασκεις και ου λαμβανεις προσωπον αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις
Luk 20:22 εξεστιν ημας καισαρι φορον δουναι η ου
Luk 20:23 κατανοησας δε αυτων την πανουργια_ ειπεν προς αυτους τι με πειραζετε
Luk 20:24 διξατε μοι δηναριον τινος εχει εικονα και επιγραφην αποκριθεντες δε ειπον καισαρος
Luk 20:25 ο δε ειπεν αυτοις αποδοτε τοινυν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω
Luk 20:26 και ουκ ισχυσαν επιλαβεσθαι αυτου ρηματος ενα_τιον του λαου και θαυμασαντες επι τη αποκρισει αυτου εσιγησα_
Luk 20:27 προσελθοντες δε τεινες των σαδδουκαιων οι αντιλεγοντες αναστασιν μη ειναι επηρωτησαν αυτον
Luk 20:28 λεγοντες διδασκαλε μωσης εγραψεν ημιν εαν τινος αδελφος αποθανη εχω_ γυναικα και ουτος ατεκνος αποθανη ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα και εξαναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου
Luk 20:29 επτα ουν αδελφοι ησαν και ο πρωτος λαβων γυναικα απεθανεν ατεκνος
Luk 20:30 και ελαβεν ο δευτερος την γυναικα και ουτος απεθανεν ατεκνος
Luk 20:31 και ο τριτος ελαβεν αυτην ωσαυτως ωσαυτως δε και οι επτα ου κατελειπον τεκνα και απεθανον
Luk 20:32 υστερον δε παντων απεθανε_ και η γυνη
Luk 20:33 εν τη ουν αναστασει τινος αυτων γεινεται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα
Luk 20:34 και αποκριθεις ειπεν αυτοις ο ιησους οι υιοι του αιωνος τουτου γαμουσιν και εκγαμιζονται
Luk 20:35 οι δε καταξιωθεντες του αιωνος εκεινου τυχειν και της αναστασεως της εκ νεκρων ουτε γαμουσιν ουτε εκγαμειζονται
Luk 20:36 ουδε γαρ αποθανειν ετι δυνανται ισαγγελοι γαρ εισιν και οι υιοι εισιν θεου της αναστασεως υιοι οντες
Luk 20:37 οτι δε εγειρονται οι νεκροι και μωσης εμηνυσεν επι της βατου ως λεγει κυριον τον θεον αβρααμ και τον θεον ισαακ και τον θεον ιακωβ
Luk 20:38 θεος δε ουκ εστιν νεκρω_ αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
Luk 20:39 αποκριθεντες δε τεινες των γραμματαιων ειπον διδασκαλε καλως ειπας
Luk 20:40 ουκετι δε ετολμων επερωτα_ αυτον ουδεν
Luk 20:41 ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τινες το_ χριστον υιον δαυειδ ειναι
Luk 20:42 και αυτος δαυειδ λεγει εν βιβλω ψαλμων ειπεν ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιω_ μου
Luk 20:43 εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου
Luk 20:44 δαυειδ ουν αυτον κυριον καλει και πως αυτου υιος εστιν
Luk 20:45 ακουοντος δε παντος του λαου ειπεν τοις μαθηταις αυτου
Luk 20:46 προσεχετε απο των γραμματαιων των θελοντων εν στολαις περιπατειν και φιλουντων ασπασμους εν ταις αγοραις και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλησιας εν τοις διπνοις
Luk 20:47 οι κατεσθιουσιν τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα_ προσευχονται ουτοι λημψονται περισσοτερον κριμα
Luk 21:1 αναβλεψας δε ιδεν τους βαλλοντας τα δωρα αυτων εις το γαζοφυλακιον πλουσιους
Luk 21:2 ειδεν δε τιναν και χηραν πενιχραν βαλλουσαν εκει δυο λεπτα
Luk 21:3 και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα η πτωχη αυτη πλειο_ παντων εβαλεν
Luk 21:4 απαντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα του θεου αυτη δε εκ του υστερηματος αυτης απαντα τον βιον ον ειχεν εβαλεν
Luk 21:5 και τινων λεγοντων περι του ιερου οτι λιθοις καλοις και αναθεμασιν κεκοσμηται ειπεν
Luk 21:6 ταυτα α θεωρειται ελευσονται ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται λιθος επι λιθω ος ου καταλυθησεται
Luk 21:7 επηρωτησαν δε αυτον λεγοντες διδασκαλε ποτε ουν ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη ταυτα γεινεσθαι
Luk 21:8 ο δε ειπεν βλεπετε μη πλανηθητε πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγο_τες οτι εγω ειμι και ο καιρος ηγγεικεν μη ουν πορευθητε οπισω αυτων
Luk 21:9 οταν δε ακουσητε πολεμους και ακαταστασιας μη πτοηθητε δει γαρ γενεσθαι ταυτα πρωτον αλλ ουκ ευθεως το τελος
Luk 21:10 τοτε ελεγεν αυτοις εγερθησεται εθνος επ εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν
Luk 21:11 σεισμοι μεγαλοι κατα τοπους και λειμοι και λοιμοι εσονται φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου εσται
Luk 21:12 προ δε τουτων παντω_ επιβαλουσιν εφ υμας τας χειρας αυτων και διωξουσιν παραδιδοντες εις συναγωγας και φυλακας αγομενους επι βασιλεις και ηγεμονας ενεκεν του ονοματος μου
Luk 21:13 αποβησεται δε υμιν εις μαρτυριον
Luk 21:14 θετε ουν εν ταις καρδιαις υμω_ μη προμελεταν απολογηθηναι
Luk 21:15 εγω γαρ δωσω υμιν στομα και σοφιαν η ου δυνησονται αντιπειν η αντιστηναι πα_τες οι αντικειμενοι υμιν
Luk 21:16 παραδοθησεσθαι δε και υπο γονεων και αδελφων και συγγενεων και φιλων και θανατωσουσιν εξ υμων
Luk 21:17 και εσεσθαι μεισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου
Luk 21:18 και θριξ εκ της κεφαλης υμων ου μη αποληται
Luk 21:19 εν τη υπομονη υμω_ κτησεσθαι τας ψυχας υμων
Luk 21:20 οταν δε ιδητε κυκλουμενην υπο στρατοπεδων την ιερουσαλημ τοτε γνωτε οτι ηγγισεν η ερημωσεις αυτης
Luk 21:21 τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν εις τα ορη και οι εμμεσω αυτης εκχωρειτωσαν και οι εν ταις χωραις μη εισερχεσθωσαν εις αυτην
Luk 21:22 οτι ημεραι εκδικησεως αυται εισιν του πλησθηναι παντα τα γεγραμμενα
Luk 21:23 ουαι δε ταις εγγαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις εσται γαρ αναγκη μεγαλη επι της γης και οργη τω λαω τουτω
Luk 21:24 και πεσουνται στοματι μαχαιρας και αιχμαλωτισθησονται εις παντα τα εθνη και ιερουσαλημ εσται πατουμενη υπο εθνω_ αχρι πληρωθωσιν καιροι εθνων
Luk 21:25 και εσται σημεια εν ηλιω και σεληνη και αστροις και επι της γης συνοχη εθνων εν απορια ηχους θαλασσης και σαλου
Luk 21:26 αποψυχο_των ανθρωπων απο φοβου και προσδοκιας των επερχομενων τη οικουμενη αι γαρ δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται
Luk 21:27 και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελη μετα δυναμεως και δοξης πολλης
Luk 21:28 αρχομενων δε τουτων γεινεσθαι ανακυψατε και επαρατε τας κεφαλας υμων διοτι εγγιζει η απολυτρωσις υμων
Luk 21:29 και ειπεν παραβολην αυτοις ιδετε τη_ συκην και παντα τα δενδρα
Luk 21:30 οταν προβαλωσιν ηδη βλεποντες αφ εαυτων γινωσκετε διοτι ηδη εγγυς το θερος εστιν
Luk 21:31 ουτως και υμεις οταν ιδητε ταυτα γεινομενα γεινωσκετε οτι εγγυς εστιν η βασιλεια του θεου
Luk 21:32 αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα γενηται
Luk 21:33 ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν
Luk 21:34 προσεχετε δε εαυτοις μηποτε βαρηθωσιν αι καρδιαι υμω_ εν κρεπαλη και μεθη και μεριμναις βιωτικαις και εφνιδιος επιστη εφ υμας η ημερα εκεινη
Luk 21:35 ως παγις γ(αρ) επελευσεται επι παντας τους καθημενους επι προσωπον της γης πασης
Luk 21:36 αγρυπνειτε ουν εν παντι καιρω δεομενοι ινα καταξιωθηται εκφυγειν παντα ταυτα τα μελλοντα γεινεσθαι και σταθηναι εμπροσθεν του υιου του ανθρωπου
Luk 21:37 ην δε τας ημερας εν τω ιερω διδασκων τας δε νυκτας εξερχομενος διηλιζετο εις το ορος το καλουμενον ελαιω_
Luk 21:38 και πας ο λαος ωρθριζεν προς αυτον εν τω ιερω ακουειν αυτου
Luk 22:1 ηγγειζεν δε η εορτη των αζυμων η λεγομενη πασχα
Luk 22:2 και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις το πως αναιλωσιν αυτον εφοβουντο γαρ τον λαον
Luk 22:3 εισηλθε_ δε σατανας εις ιουδαν τον επικαλουμενον ισκαριωτην οντα εκ του αριθμου των δωδεκα
Luk 22:4 και απελθων συνελαλησεν τοις αρχιερευσιν και στρατηγοις το πως αυτο_ παραδω αυτοις
Luk 22:5 και εχαρησα_ και συνεθεντο αυτω αργυρια δουναι
Luk 22:6 και εξωμολογησε_ και εζητει ευκεριαν του παραδουναι αυτον ατερ οχλου αυτοις
Luk 22:7 ηλθεν δε η ημερα των αζυμω_ εν η εδει θυεσθαι το πασχα
Luk 22:8 και απεστειλεν πετρον και ιωαννην ειπων πορευθε_τες ετοιμασατε ημιν το πασχα ινα φαγωμεν
Luk 22:9 οι δε ειπο_ αυτω που θελεις ετοιμασωμεν
Luk 22:10 ο δε ειπεν αυτοις ιδου εισελθοντων υμων εις τη_ πολιν συναντησει υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων ακολουθησαται αυτω εις την οικιαν ου εαν εισπορευεται
Luk 22:11 και ερειτε τω οικοδεσποτη της οικιας λεγει σοι ο διδασκαλος που εστιν το καταλυμα οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω
Luk 22:12 κακεινος υμιν δειξει αναγαιο_ μεγα εστρωμενον εκει ετοιμασατε
Luk 22:13 απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα
Luk 22:14 και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι δωδεκα αποστολοι συν αυτω
Luk 22:15 και ειπεν προς αυτους επιθυμια επεθυμησα τουτο το πασχα φαγειν μεθ υμων προ του με παθειν
Luk 22:16 λεγω γαρ υμιν οτι ου μη φαγω εξ αυτου εως οτου πληρωθη εν τη βασιλεια του θεου
Luk 22:17 και δεξαμενος το ποτηριον ευχαριστησας ειπεν λαβετε τουτο και διαμερισαται εαυτοις
Luk 22:18 λεγω γαρ υμιν οτι ου μη πιω απο του γενηματος της αμπελου εως οτου η βασιλεια του θεου ελθη
Luk 22:19 και λαβων αρτο_ ευχαριστησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις λεγων λαβετε τουτο εστιν το σωμα μου το υπερ υμων διδομενον τουτο ποιειται εις την εμη_ αναμνησιν
Luk 22:20 ωσαυτως και το ποτηριον μετα το διπνησαι λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη ε_ τω αιματι μου τω υπερ υμων εκχυννομενον
Luk 22:21 πλην ιδου η χειρ του παραδιδο_τος με μετ εμου επι της τραπεζης
Luk 22:22 και ο μεν υιος του ανθρωπου πορευεται κατα το ωρισμενον πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου παραδιδοται
Luk 22:23 και αυτοι ηρξαντο συνζητει_ προς εαυτους το τις αρα ειη εξ αυτων ο τουτο μελλων πρασσειν
Luk 22:24 εγενετο δε και φιλονικεια εν εαυτοις το τις αυτων δοκει ειναι μειζων
Luk 22:25 ο δε ειπεν αυτοις οι βασιλεις των εθνων κυριευουσιν αυτων και οι εξουσιαζοντες αυτων ευεργετε καλουνται
Luk 22:26 υμεις δε ουχ ουτως αλλ ο μειζων εν υμιν γενεσθω ως ο νεωτερος και ο ηγουμενος ως ο διακονων
Luk 22:27 τις γαρ μειζων ο ανακειμενος η ο διακονων ουχι ο ανακειμενος εγω δε ειμι εμμεσω υμων ως ο διακονω_
Luk 22:28 υμεις δε εσται οι διαμεμενηκοτες μετ εμου εν τοις πειρασμοις μου
Luk 22:29 καγω διατιθημι υμιν διαθηκην καθως διεθετο μοι ο πατηρ μου βασιλεια_
Luk 22:30 ινα εσθιητε και πινητε επι της τραπεζης μου εν τη βασιλεια μου και καθησεσθαι επι θρονων κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ
Luk 22:31 ειπεν δε ο κυριος σιμων σιμων ιδου ο σατανας εξητησατο υμας του σινιασε ως τον σιτον
Luk 22:32 εγω δε εδεηθην περι σου ινα μη εκλειπη η πιστις σου και συ ποτε επιστρεψας στηρισον τους αδελφους σου
Luk 22:33 ειπεν δε αυτω κυριε μετα σου ετοιμος ειμι και εις φυλακην και εις θανατον πορευεσθαι
Luk 22:34 ο δε ειπεν λεγω σοι πετρε ου μη φωνησει σημερον αλεκτωρ πριν η τρις απαρνηση μη ειδεναι με
Luk 22:35 και ειπεν αυτοις οτε απεστειλα υμας ατερ βαλλαντιου και πηρας και υποδηματων μη τινος υστερησατε οι δε ειπεν ουθενος
Luk 22:36 ειπεν ου_ αυτοις αλλα νυν ο εχων βαλλα_τιον αρατω ομοιως και πηρα_ και ο μη εχων πωλησατω το ιματιον αυτου και αγορασατω μαχαιραν
Luk 22:37 λεγω γαρ υμι_ οτι τουτο το γεγραμμενον δει τελεσθηναι εν εμοι οτι και μετα ανομων ελογισθη και γαρ τα περι εμου τελος εχει
Luk 22:38 οι δε ειπον κυριε ιδου μαχαιραι ωδε δυο ο δε ειπεν αυτοις ικανον εστιν
Luk 22:39 και εξελθων επορευθη κατα το εθος εις το ορος τω_ ελαιων ηκολουθησαν δε αυτω και οι μαθηται
Luk 22:40 γενομενος δε επι του τοπου ειπεν αυτοις προσευχεσθαι μη εισελθειν εις πειρασμον
Luk 22:41 και αυτος απεσπασθη απ αυτω_ ωσει λιθου βολην και θεις τα γονατα προσηυχετο
Luk 22:42 λεγων πατερ ει βουλει παρενεγκειν το ποτηριον τουτο απ εμου πλην μη το θελημα μου αλλα το σον γεινεσθω
Luk 22:43 
Luk 22:44 
Luk 22:45 και αναστας απο της προσευχης ελθων προς τους μαθητας ευρεν αυτους κοιμωμενους απο της λυπης
Luk 22:46 και ειπεν αυτοις τι καθευδετε ανασταντες προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμο_
Luk 22:47 ετι αυτου λαλουντος ιδου οχλος και ο λεγομενος ιουδας εις τω_ δωδεκα προηρχετο αυτους και ηγγεισεν τω ιησου φιλησαι αυτον
Luk 22:48 ο δε ιησους ειπεν αυτω ιουδα φιληματι τον υιον του ανθρωπου παραδιδως
Luk 22:49 ιδοντες δε οι περι αυτον το εσομενον ειπον αυτω κυριε ει παταξομε_ εν μαχαιρα
Luk 22:50 και επαταξεν εις τις εξ αυτων τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ους το δεξιον
Luk 22:51 αποκριθεις ο ιησους ειπεν εατε εως τουτου και αψαμενος του ωτιου αυτου ιασατο αυτον
Luk 22:52 ειπεν δε ιησους προς τους παραγενομενους επ αυτον αρχιερεις και στρατηγους του ιερου και πρεσβυτερους ως επι ληστην εξεληλυθατε μετα μαχαιρων και ξυλων
Luk 22:53 καθ ημεραν οντος μου μεθ υμων εν τω ιερω ουκ εξετεινατε τας χειρας επ εμε αλλ αυτη υμων εστιν η ωρα και η εξουσια του σκοτους
Luk 22:54 συλλαβοντες δε αυτον ηγαγο_ και εισηγαγον εις τον οικο_ του αρχιερεως ο δε πετρος ηκολουθει μακροθεν
Luk 22:55 αψαντων δε πυρ εμμεσω της αυλης και συνκαθισαντων αυτων εκαθητο ο πετρος εμμεσω αυτων
Luk 22:56 ιδουσα δε αυτο_ παιδισκη τις καθημενον προς το φως και ατενισασα αυτω ειπεν και ουτος συν αυτω ην
Luk 22:57 ο δε ηρνησατο α&